• EU reglerar grytlappen – personlig skyddsutrustning

  Det fria flödet av arbetskraft över EU-området har lett till att EU reglerar skyddsutrustning som behövs för att fullgöra ett arbete – dit hör grytlappar. ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG” träder i kraft våren 2018.

  Den som i framtiden skall sälja grytlappar måste förse dem med teknisk dokumentation som visar att de testats och uppfyller grundläggande säkerhetskrav. De ska också vara försedda med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning, antingen på en lapp på grytlappen eller i ett medföljande dokument. Det måste också anges namn, registrerat firmanamn eller varumärke och den postadress där tillverkaren kan kontaktas. Tillverkarens skall också se till att grytlappen åtföljs av en bruksanvisning och information som lätt kan förstås av konsumenten.

  EU har som nämnts ovan på grund av arbetskraftens fria rörlighet sedan länge krav på personlig skyddsutrustning som används i yrkeslivet. Nu skall bestämmelserna utvidgas till utrustning för privat bruk.

  Det finns några godbitar i förordningen som EU-byråkraterna vid sina skrivbord i Bryssel har funderat noga över:

  2.5   Personlig skyddsutrustning som kan fastna under användning

  Om förutsägbara användningsförhållanden särskilt inbegriper en risk för att den personliga skyddsutrustningen fastnar i ett rörligt föremål och därigenom skapar en fara för användaren, ska skyddsutrustningen vara utformad och tillverkad på ett sådant sätt att en komponent går sönder och därmed eliminerar risken.”

  Och:

  ”3.6   Skydd mot hetta och/eller brand

  Personlig skyddsutrustning som är utformad för att skydda hela eller delar av kroppen mot hetta och/eller brand ska ha en värmeisoleringsförmåga och mekanisk styrka som är lämpliga för de förutsägbara användningsförhållandena.”

  Samt – viktigt för grillvanten i bilaga II: Grundläggande hälso- och säkerhetskrav:

  ”2.2   Personlig skyddsutrustning som omgärdar de delar av kroppen som ska skyddas

  Personlig skyddsutrustning ska utformas och tillverkas på ett sådant sätt att den svettning som uppkommer genom användningen minimeras. I annat fall ska den utrustas med en anordning som absorberar svett.”

  Grytlappen, grillvanten och all annan personlig skyddsutrustning för hemmabruk skall vara testad och försedd med EU:s speciella CE-märkning. Har den handvirkade grytlappen i den form som säljs för välgörande ändamål på en julbasar någon framtid? Möjligtvis – i skäl 10 skriver man:

  Vissa produkter på marknaden som skyddar användaren är undantagna från tillämpningsområdet för direktiv 89/686/EEG. För att garantera en lika hög skyddsnivå för användarna av sådana produkter som för användare av personlig skyddsutrustning som omfattas av direktiv 89/686/EEG bör förordningens tillämpningsområde omfatta personlig skyddsutrustning för privat bruk mot hetta i linje med vad som gäller för liknande personlig skyddsutrustning för yrkesbruk som redan omfattas av direktiv 89/686/EEG. Dekorativa hantverksprodukter gör inte anspråk på att ha en skyddande funktion, utgör per definition inte personlig skyddsutrustning och berörs följaktligen inte av det utvidgade tillämpningsområdet. Kläder för privat bruk med reflekterande eller fluorescerande delar som ingår endast i design- eller dekorationssyfte är inte personlig skyddsutrustning och omfattas därför inte av denna förordning. Produkter avsedda för privat bruk för att skydda mot väderleksförhållanden som inte är av extrem art, eller mot fukt och vatten, såsom säsongsanpassade kläder, paraplyer, diskhandskar och liknande, bör inte heller ingå i denna förordnings tillämpningsområde. Det är också lämpligt att förtydliga förteckningen över undantagen personlig skyddsutrustning i bilaga I till direktiv 89/686/EEG genom att lägga till en hänvisning till produkter som omfattas av annan lagstiftning och därför undantas från denna förordnings tillämpningsområde.”

  Tolkningarna av undantagen kan ge jobb till många jurister. Gränsdragningar i de enskilda fallen kan vara knepiga och enligt Sydsvenskan har Bundesverband für den gedeckten Tisch, Hausrat und Wohnkultur blåst till strid. Det är branschföreningen för handlare som säljer köksvaror, husgeråd och heminredning. De menar att för den enskilde handlaren blir det närmast omöjligt att avgöra vilken produkt som måste ha CE-märkning. EU-kommissionens informationskontor bekräftar den tyska kritiken då de skriver på Facebook:

  ”Det är även tillåtet att, på exempelvis marknader, sälja grytlappar vars syfte är att vara en dekorativ hantverksprodukt som inte gör anspråk på att ha en skyddande funktion.”

  En dekorativ grytlapp, årets fynd på julmarknaden.