• EU-parlamentet blandar sig i beskattning

  EU-parlamentet behandlade skattefrågor på sin julisession i Strasbourg. Ett särskilt utskott med namnet ”(TAXE2) Särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)” hade arbetat fram ett betänkande ”om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt” (Kofod/Theurerbetänkandet A8-0223/2016). Det var ett eget initiativbetänkande från EU-parlamentet och alltså bara ett tyckande. Men det har lagts ner mycket arbete på betänkandet. Om det har någon påverkanseffekt på verkligheten återstår att se. Debatt om det hölls på tisdagen 5 juli och omröstningen ägde rum dagen efter.

  Från debatten på tisdagen finns två inlägg intressanta att återge. Dels från Rina Ronja Kari från danska Folkrörelsen mot EU, som tar upp Sverige i sitt tal, samt Gunnar Hökmarks (han talade på engelska som synes nedan).

  Rina Ronja Kari (danska Folkrörelsen mot EU): ”Fru formand! Denne betænkning er en klar forbedring i forhold til den foregående fra TAXE 1, blandt meget andet fordi den klart og tydeligt kritiserer EU-Kommissionen for ikke at udlevere de nødvendige dokumenter. Derfor vil jeg gerne starte med at sige mange tak til ordførerne for jeres store arbejde. Desværre er der selvfølgelig også set fra min stol klare mangler. Betænkningen forholder sig ikke til de problemer, som er skabt af det indre marked, og som alt andet lige har skabt rigtig gode rammer for at flytte overskud fra ét land til et andet for at undgå eller mindske skattebetaling.

  Det ser vi blandt andet i sagen mod Sverige. Sverige forsøgte i 2013 at begrænse skatteunddragelse ved at begrænse rentefradrag for interne lån. Det er Kommissionen utilfreds med, og den har sendt en åbningsskrivelse. Det burde vi have plads til at kritisere fra Europa-Parlamentets side. Samtidig springer det selvfølgelig og frustrerende i øjnene, at vi stadig mangler at få placeret et ansvar. Dem, der afslørede skandalerne, er blevet dømt ved Retten, men der er ikke sket noget med de ansvarlige. De stadig sidder trygt og godt på deres poster, og dét er dybt frustrerende.”

   

  Gunnar Hökmark (M): “Madam President, I have three points. First of all, in Europe, we already have the highest tax load in the world. That means that European companies are paying 10% to 15% more tax than in any other region in the world. This is one of the reasons why we have too little investment and we have a decline in investments. That is why it is important for this to be about fighting illegal tax avoidance, not making it more difficult to invest in Europe.

  Second, tax is a national competence. Even though I know that very many here would like it another way around, it is a national competence and will remain so. We are not a European tax court. Sometimes, when I listen to the words here, I think some colleagues forget that we are not those who are to judge, but those who are to legislate on the issues we are responsible for.

  Third, we need to have cooperation between Member States. That is why it is important to stick to the Organisation for Economic Development rules and BEPS recommendations: because otherwise we create new grey zones, disadvantages for the European economy and better opportunities for those who like to illegally avoid tax.”

   

  Det konstaterades i svenska nyhetsnotiser att de svenska EU-parlamentarikerna var splittrade i ärendet. EU-parlamentet uppmanar i 88 paragrafer och 61 beaktandemeningar EU-länderna att skärpa skattelagstiftningen, att öka transparensen och dela mer information om skattebetalarna mellan sig, att ge ett bättre skydd åt de så kallade ”visselblåsarna” som avslöjar fusk och oegentligheter samt, viktigast av allt, EU-parlamentet vill införa en gemensam minimibas för bolagsskatt (CCCTB). Detta senare förslag ses som ett första steg till att EU skall ta över bolagsskatten.

  I EU-parlamentets protokoll hittar man inga åsiktsförklaringar från svenska S men Marita Ulvskog (S) har sagt till TT citat: ”Vi är mot att man på EU-nivå blandar sig i olika skattesystem och nivåer för skatteuttag, men vi tycker att det är rimligt att försöka hitta vägar så att inte företag ska kunna hoppa runt mellan länder och låtsasplacera sin verksamhet i ett land av skatteskäl, att det bildas skatteparadis”.

  Gunnar Hökmark (M) sade för sin del till TT citat: ”Vi röstade emot eftersom vi inte vill överföra skattekompetens till EU-nivå. Det är snarare märkligt att de andra röstade som de gjorde.” Hökmark sade också att de även är emot själva förslagen, som man tycker är alltför långtgående, som exempelvis en gemensam skattebas för bolag. Moderatdelegationen tycker att man ska hålla sig till OECD:s regelverk. Går EU längre än OECD så skapar man nackdelar för europeiska företag samt skapar gråzoner för de som vill utnyttja olika regler, enligt Hökmark.

  Det var 53 omröstningar med namnupprop på detta betänkande. En del var på intressanta sakfrågor som nämns ovan. Av utrymmesskäl redogör vi här bara för slutomröstningen.

  Totalt röstade 514 ledamöter ja till betänkandet, 68 röstade nej och 125 ledamöter avstod.

  Ja röstade liberala ALDE, en majoritet av främlingsfientliga ENF, ungefär en tredjedel av vänstergruppen GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska/socialdemokratiska S&D, samt de Gröna/EFA (regionalister). Nej röstade lite fler än hälften av blandgruppen EFDD, sexton ledamöter från kristdemokratiska EPP och enskilda ledamöter från olika grupper. Avstod gjorde konservativa ECR, lite färre än hälften av blandgruppen EFDD, ungefär två tredjedelar av vänstergruppen GUE/NGL samt enstaka ledamöter, bland andra de två ledamöterna från skotska SNP.

   

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley (C), Selimovic (L), Dalunde (MP), Valero (MP), Post (FI), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Nej: Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår: Björk (V).

  Frånvarande: Wikström (L), Adaktusson (KD), Andersson (MP) (hade lämnat omröstningen), Engström (MP), Guteland (S).

   

  En svensk ledamot lämnade in en röstförklaring. Den löd som följer:

  Malin Björk (V), skriftlig: ”Jag har lagt ned rösten. I betänkandet finns en hel rad bra förslag om hur skatteflykt ska bekämpas, till exempel; offentligt register över företags faktiska ägare, svart lista över skatteparadis, sanktioner mot icke-samarbetsvilliga skattejurisdiktioner, åtgärder för att förhindra missbruk av patentboxar (immateriella rättigheter), en uppförandekod för banker. Men betänkandet förespråkar också en gemensam konsoliderad bolagsskattebas inom EU (CCCTB). Det motsätter jag mig då det bidrar till att ge EU makt över skattepolitiken, och är ett inslag i en strategi för en federal EU-stat. Därför lägger jag ned rösten.”

   

  Läs även:

  Skall EU få makt över bensinskatten?

  Ett första avtal om en EU-skatt på finansiella transaktioner på plats

  EU-skatt före valet den 25 maj – ett dyrt PR-trick