• EU-parlamentet hyllar militärt EU-samarbete – många svenska EU-parlamentariker röstade för

  EU-parlamentet hade som sagt inte särskilt
  mycket att göra på sin session i Strasbourg i januari. Men man hittade sin egen
  sysselsättning – att applådera steg mot ökat militärt samarbete inom EU.

  I samband med terrorattentaten i Paris i
  november 2015 godkände samtliga 28 EU-medlemsländer Frankrikes formella vädjan om stöd
  och hjälp med bland annat militära operationer utomlands efter Parisattackerna.
  Till exempel har Frankrike ett stort militärt engagemang i sina forna
  afrikanska kolonier, bland annat i Mali just nu.

  EU-federalister och ivrare av att EU skall skapa en egen armé applåderar
  att man använde EU- klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7
  i EU-fördraget). Det skapar en möjlighet till att skapa ett militärt
  operativt EU i framtiden. Det hoppas EU-parlamentets majoritet i enlighet med
  en resolution de antog i Strasbourg torsdag 21 januari 2016.
  EU-parlamentarikerna hade en ganska lugn session men som alltid så hittar de
  EU-federalistidéer att ta upp till behandling.

  Debatten om ärendet hölls onsdagen 20
  januari. En svensk ledamot talade. Det var Bodil Valero från MP. Hon sade några
  tänkvärda saker och hennes tal var i sin helhet som följer:

  Herr
  talman! Först av allt vill jag än en gång skicka en tanke till alla de offer
  och deras anhöriga som drabbades i de fruktansvärda terrorattackerna i Paris
  och på andra platser runtom i världen. Terrorism måste självklart bekämpas, men
  det viktigaste är att förebygga den och det är viktigt att vi använder rätt
  verktyg.

  Idag diskuterar vi en resolution med
  både bra och dåliga inslag, och den är ju ett svar på president Hollandes
  beslut att åberopa den s.k. mutual assistance clause.
  Hollande kallade attacken mot Paris för en krigshandling och förklarade sedan
  krig mot terrorismen, precis som Georges W. Bush efter 11 september. Bush krig
  mot terrorismen har pågått i många år, men med facit i hand så vet vi att det
  snarare lett till ökade motsättningar och mer terrorism.

  I Paris begicks terrorattacken av
  EU-medborgare som vuxit upp här. Attacken var ett vidrigt brott men inte en
  attack från en främmande stat. Daesh är inte en stat och därför ska attacken
  mötas med polisiära metoder. Vi menar att det är en farlig utveckling om vi
  skapar en praxis där brott beivras av militär istället för polis och på ett
  sätt så att alla medlemsländer dras in i detta s.k. krig. Vi borde istället
  använt oss av artikel 222, som de facto handlar om bl.a. terroristattacker.

  Vi diskuterar gärna hur EU ska
  utveckla sin gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, men vi vill inte att
  den sammanblandas med en home-grown terroristattack här i Europa. Vi vill
  inte se en ökad militarisering av EU på det sätt som vi menar att resolutionen
  förespråkar och därför har vi valt att inte ställa oss bakom den gemensamma
  resolutionen, utan hålla fast vi den vi själva skrivit och som mer speglar våra
  gröna värderingar.”

  Resolutionsförslaget om klausulen om
  ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (RC-B8-0043/2016)
  lades av den styrande majoriteten bestående av kristdemokratiska EPP,
  socialdemokratiska S&D och liberala ALDE.

  Första omröstning med namnupprop (ONU) var på
  ändringsförslag 1
  från vänstergruppen GUE/NGL. De ville ersätta punkt 3 i
  resolutionsförslaget med en annan text. Punkt 3 som föreslogs av EPP, S&D
  och ALDE löd som följer:

  ”3.
  Europaparlamentet erinrar om att detta var första gången som klausulen om
  ömsesidigt försvar åberopades. Parlamentet anser att det nu aktuella fallet
  måste fungera som en katalysator för ingående politiska diskussioner om den
  flerdimensionella karaktären hos Europas säkerhet och försvar.”

  Vänstergruppen GUE/NGL ville istället
  att texten skulle lyda som följer:

  ”3.
  Europaparlamentet förkastar aktiveringen av artikel 42.7 i EU‑fördraget och
  fördömer det faktum att denna åtgärd förvandlar Europeiska unionen till en
  militärallians. Parlamentet påpekar att detta inte får bli ett prejudicerande
  fall för framtiden. Parlamentet understryker att militära operationer aldrig
  har hejdat eller stoppat terrorism utan snarare skördat fler offer, skapat mer
  oreda och försämrat situationen för de drabbade. Parlamentet kräver att det så
  kallade kriget mot terrorismen ska upphöra och att terroristverksamhet ska
  hanteras inom ramen för rättsstatsprincipen genom polisiära utredningar och
  brottsbekämpande insatser. Parlamentet manar till strikt efterlevnad av
  folkrätten, till undvikande av militära interventioner och till fredliga
  lösningar på konflikter.”

  Detta ändringsförslag från vänstergruppen
  GUE(NGL avslogs med endast 110 ja-röster mot 527 nej-röster och 25 nedlagda
  röster. Röstade för gjorde huvudsakligen blandgruppen EFDD, främlingsfientliga
  ENF, blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF och vänstergruppen GUE/NGL. Nej
  röstade liberala ALDE, konservativa ECR, kristdemokratiska EPP, socialdemokratiska
  S&D och en stor majoritet av de Gröna/Regionalisterna. En minoritet av de
  Gröna/Regionalisterna avstod.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Björk (V), Post (FI) (avstod först men
  anmälde felröstning och intention att rösta ja).

  Nej: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström
  (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Guteland
  (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Lundgren (SD), Winberg
  (SD).

  Avstår: Andersson (MP), Eriksson (MP), Valero
  (MP),

  Frånvarande: Engström (MP).

  Sverigedemokraterna brukar vanligtvis rösta
  helt enligt blandgruppen EFDD:s lista (egentligen brittiska UKIP:s), men nu
  valde de att rösta nej till ändringsförslag 1 när deras grupp röstade ja.

  Med Valeros (MP) tal i åtanke borde nog de tre
  MP-ledamöterna ha röstat ja till GUE/NGL:s ändringsförslag.

  Punkt 8 i förslaget till resolution från EPP,
  S&D och ALDE:

  ”Europaparlamentet ser det alltjämt
  som en brådskande prioritering att utarbeta praktiska arrangemang och
  riktlinjer för framtida aktivering av klausulen om ömsesidigt försvar. När
  riktlinjerna utarbetas bör hänsyn tas till lärdomarna av den första
  aktiveringen av artikel 42.7.”

  Denna punkt , som föreslagits av EPP, S&D
  och ALDE, antogs med 480 ja-röster mot 162 nej-röster och 23 nedlagda röster.
  Röstade för gjorde liberala ALDE, kristdemokratiska EPP, socialdemokratiska
  S&D, en minoritet av främlingsfientliga ENF och de Gröna/Regionalisterna.

  Nej röstade en majoritet av konservativa ECR,
  blandgruppen EFDD, en majoritet av främlingsfientliga ENF och vänstergruppen
  GUE/NGL.

  Avstod gjorde en minoritet av konservativa ECR
  (den polska delegationen).

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström
  (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson
  (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog
  (S).

  Nej: Eriksson (MP), Post (FI), Björk (V), Lundgren
  (SD), Winberg (SD).

  Frånvarande: Engström (MP).

  Punkt 11 i förslaget till resolution från EPP,
  S&D och ALDE:

  ”Europaparlamentet är övertygat om att
  EU, genom att utnyttja befintlig kapacitet i medlemsstaterna och på unionsnivå,
  behöver ett permanent civil-militärt högkvarter på strategisk och operativ nivå
  och att denna struktur bör ges i uppdrag att planera för strategisk och
  operativ beredskap, däribland för kollektivt försvar i enlighet med
  artikel 42.7 och 42.2 i EU-fördraget och dess framtida tillämpning i nära
  samarbete med berörda Nato-strukturer.”

  Denna punkt , som föreslagits av EPP, S&D
  och ALDE, antogs med 385 ja-röster mot 260 nej-röster och 17 nedlagda röster.
  Röstade för gjorde liberala ALDE, kristdemokratiska EPP och  en stor majoritet av socialdemokratiska
  S&D.

  Nej röstade konservativa ECR, blandgruppen
  EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstergruppen GUE/NGL, en minoritet av socialdemokratiska
  S&D (britter och svenskar) och de Gröna/Regionalisterna.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Selimovic (FP), Wikström (FP), Adaktusson
  (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M).

  Nej: Federley ©, Andersson (MP), Eriksson
  (MP), Valero (MP), Post (FI), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson
  (S), Ulvskog (S), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Frånvarande: Engström (MP).

  Punkt 12 i förslaget till resolution från EPP,
  S&D och ALDE:

  ”Europaparlamentet anser att det
  aktuella åberopandet av artikel 42.7 i EU-fördraget bör fungera som en katalysator
  för att frigöra potentialen hos alla säkerhets- och försvarsrelaterade
  fördragsbestämmelser som bör följa. Parlamentet erinrar i detta sammanhang om
  betydelsen av att till fullo och korrekt tillämpa försvarspaketet bestående av
  direktiv 2009/81/EG om upphandling på försvarsområdet och 2009/43/EG om
  överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen.”

  Denna punkt , som föreslagits av EPP, S&D
  och ALDE, antogs med 396 ja-röster mot 234 nej-röster och 36 nedlagda röster. Röstade
  för gjorde liberala ALDE, kristdemokratiska EPP och  en stor majoritet av socialdemokratiska
  S&D.

  Nej röstade konservativa ECR, blandgruppen
  EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstergruppen GUE/NGL och de
  Gröna/Regionalisterna. Avstod gjorde främst en minoritet av socialdemokratiska
  S&D.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström
  (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson
  (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Post (FI), Hedh (S).

  Nej: Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår: Guteland (S),
  Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Frånvarande: Engström (MP).

  Punkt 18 i förslaget till resolution från EPP,
  S&D och ALDE:

  ”Europaparlamentet betraktar
  aktiveringen av klausulen om ömsesidigt bistånd som ett unikt tillfälle att
  skapa en grund för en stark och hållbar europeisk försvarsunion. Parlamentet
  anser att EU kommer att vara rustat och redo att bemöta de överväldigande hoten
  och utmaningarna på området för inre och yttre säkerhet endast om man har
  tillgång till självständig säkerhets- och försvarskapacitet.”

  Denna punkt , som föreslagits av EPP, S&D
  och ALDE, antogs med 371 ja-röster mot 250 nej-röster och 44 nedlagda röster. Röstade
  för gjorde liberala ALDE, kristdemokratiska EPP och  en stor majoritet av socialdemokratiska
  S&D.

  Nej röstade konservativa ECR, blandgruppen
  EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstergruppen GUE/NGL och de
  Gröna/Regionalisterna. Avstod gjorde främst en minoritet av socialdemokratiska
  S&D.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Selimovic (FP), Wikström (FP), Adaktusson
  (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M).

  Nej: Federley ©, Andersson (MP), Eriksson
  (MP), Valero (MP), Post (FI), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson
  (S), Ulvskog (S), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Frånvarande: Engström (MP).

  Skäl H i förslaget till resolution från EPP,
  S&D och ALDE:

  ”EU-institutionerna bör vara mer
  aktiva inom säkerhets- och försvarspolitiken och främja tillämpningen av alla
  säkerhets- och försvarspolitiska bestämmelser som står inskrivna i fördragen,
  inklusive dem om Natos särskilda roll för säkerhet och försvar i Europa och
  över Atlanten. EU-institutionerna måste stödja alla medlemsstater i deras
  arbete med att tillämpa dessa bestämmelser fullt ut.”

  Detta skäl H delades upp i tre ONU. Först
  röstade man om en del av texten som blev ganska obegriplig. Den löd som följer:

  ”EU-institutionerna bör vara (…)
  Natos särskilda roll för säkerhet och försvar i Europa och över Atlanten.”

  Därefter röstade man om texten:

  ”(EU-institutionerna bör vara) mer
  aktiva inom säkerhets- och försvarspolitiken och främja tillämpningen av alla
  säkerhets- och försvarspolitiska bestämmelser som står inskrivna i fördragen,
  inklusive dem om (…).”

  Denna andra del av skäl H , som föreslagits av
  EPP, S&D och ALDE, antogs med 380 ja-röster mot 243 nej-röster och 41
  nedlagda röster. Röstade för gjorde liberala ALDE, kristdemokratiska EPP
  och  en stor majoritet av socialdemokratiska
  S&D.

  Nej röstade konservativa ECR, blandgruppen
  EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstergruppen GUE/NGL och de
  Gröna/Regionalisterna. Avstod gjorde främst en minoritet av socialdemokratiska
  S&D.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström
  (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Guteland
  (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S).

  Nej: Andersson (MP), Eriksson (MP), Valero
  (MP), Post (FI), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår: Hedh (S), Ulvskog (S).

  Frånvarande: Engström (MP).

  Därefter röstade man om den tredje delen,
  vilket var texten:

  ”(…) EU-institutionerna måste stödja
  alla medlemsstater i deras arbete med att tillämpa dessa bestämmelser fullt
  ut.”

  Denna tredje del av skäl H , som föreslagits
  av EPP, S&D och ALDE, antogs med 381 ja-röster mot 247 nej-röster och 39
  nedlagda röster. Röstade för gjorde liberala ALDE, kristdemokratiska EPP
  och  en stor majoritet av socialdemokratiska
  S&D.

  Nej röstade konservativa ECR, blandgruppen
  EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstergruppen GUE/NGL, de Gröna/Regionalisterna
  samt 18 ledamöter från socialdemokratiska S&D (främst den brittiska
  delegationen). Avstod gjorde främst en minoritet av socialdemokratiska S&D.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström
  (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Guteland
  (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S).

  Nej: Andersson (MP), Eriksson (MP), Valero
  (MP), Post (FI), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår: Hedh (S), Ulvskog (S).

  Frånvarande: Engström (MP).

  Så till ONU om resolutionen i dess helhet.
  röstade man alltså för godkännande av alla de punkter ovan som hade inkluderats
  i resolutionen.

  Resolutionen i dess helhet, som föreslagits av
  EPP, S&D och ALDE, antogs med 406 ja-röster mot 212 nej-röster och 51
  nedlagda röster. Röstade för gjorde liberala ALDE, kristdemokratiska EPP
  och  en stor majoritet av socialdemokratiska
  S&D.

  Nej röstade konservativa ECR, blandgruppen
  EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstergruppen GUE/NGL och de
  Gröna/Regionalisterna. Avstod gjorde 27 ledamöter från socialdemokratiska
  S&D (framförallt från tyska SPD).

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©,
  Selimovic (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner
  (M), Hökmark (M), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S),
  Nilsson (S).

  Nej: Andersson (MP), Eriksson (MP), Valero
  (MP), Post (FI), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår: Ulvskog (S).

  Frånvarande: Engström (MP).

  Att C, FP, KD och M röstar ja till utökat
  militärt samarbete i EU är kanske inte så konstigt
  . Deras respektive partier är
  ju för att Sverige skall gå med i NATO, även om man kan invända att EU:s försök
  att bygga en dubbel militär struktur till NATO kan anses onödigt. Antingen
  satsar man på NATO eller också lämnar man NATO och startar en egen
  försvarsallians i EU.

  Att fyra av fem socialdemokrater röstar för
  resolutionen är intressant – representerar de en ny linje för de svenska
  Socialdemokraterna? Eller är de så ”Brysseliserade” att de villigt följer
  S&D-gruppens linje?

  De skriftliga röstförklaringarna efter
  omröstningen är intressanta att studera.

  Ledamöterna i UK Independence Party lämnade in
  följande röstförklaring:

  ”UKIP voted
  against the resolution on the Mutual Defence Clause because we do not support
  the further militarisation of the EU. We are also specifically concerned about
  discussion of the development of a European Defence Union or further activation
  of other defence provisions contained within the Lisbon treaty. UKIP is in
  complete support of the French people in their fight against terrorism and
  offers our condolences for the tragic attacks in Paris last year. However we do
  not support the activation of Article 42 (7). The UK has strong defence ties
  with France, through NATO and bilateral agreements between the two countries,
  such as the Lancaster House Treaties (2010).

  UKIP supported
  Amendment 1 to the resolution on the Mutual Defence Clause because it rejects
  the activation of Article 42 (7) TEU. This should however not be interpreted as
  offering support for any other statements contained within this amendment.”

  De fem svenska socialdemokraterna lämnade in
  en skriftlig röstförklaring efter omröstningen. Den löd som följer:

  Möjligheten för en medlemsstat att åberopa artikel 42.7 finns
  inskriven i EU-fördraget. Vi svenska socialdemokrater stödjer en översyn av
  klausulen om ömsesidigt försvar eftersom vi anser att EU behöver dra lärdomar
  av hanteringen efter första tillämpningen av artikel 42.7 och fastslå hur en
  liknande situation bäst bör hanteras i framtiden. Vi anser däremot inte att det
  behövs ett permanent civil-militärt högkvarter, eller att aktiveringen av
  klausulen om ömsesidigt bistånd på något sätt bör leda till en europeisk
  försvarsunion. Vi valde därför att inte stödja dessa skrivningar.”

  Detta är dock rent struntsnack, fyra de fem
  socialdemokraterna röstade ja till resolutionen i dess helhet som innehöll just
  de viktiga principiella skrivningar man säger sig vara emot.
  Alltså väljer de
  svenska socialdemokraterna (utom gruppledaren Ulvskog som avstod i
  slutomröstningen) att flyta som döda sillar med den EU-federalistiska strömmen i
  EU-parlamentet. Imponerande integritet? – inte.

  Bild:

  Eurocorps logo © Europeiska Unionen 2016