• EU:s reformförslag till Storbritannien – tomma löften

  image

  Tisdagen 2 februari offentliggjorde Donald Tusk, EU-president i
  ministerrådet sin förslag för en ny uppgörelse med Storbritannien (eller
  Förenade Kungadömet som det officiellt heter) inom EU. Det viktigaste
  dokumentet är det utkast till beslut för regeringscheferna i Europeiska Rådet
  Tusk skrivit efter diskussioner med olika medlemsländer. Detta beslut skall då
  träda i kraft den dag Storbritanniens regering meddelar ministerrådet att
  landet har beslutat att stanna kvar som medlem av EU.

  När det gäller de ekonomisk-politiska frågorna har Storbritannien
  krävt att när euroländerna går vidare med sin finanspolitiska överstatliga
  union så skall den intre marknadens integritet och de legala intressena från
  icke-euroländers sida respekteras.

  Intressant för Sveriges del är att Tusk nu uttalade att en fördjupning
  av EMU skall vara frivillig för de länder som inte har euro som valuta och det
  skall vara öppet för dessa länder att delta när det så är lämpligt.

  Detta är intressant då EU-kommissionens linje är att till exempel
  Sveige måste gå med i euron eftersom vi inte har något undantag. En del
  euroländer som Tyskland och Frankrike är angelägna om att se till att
  eurozonen blir mer överstatlig och de är irriterade över att Storbritannien
  har en eventuell möjlighet att stoppa dem. Men det finns också i Tusks förslag
  en skrivning om att icke-euroländer inte skall skapa hinder utan underlätta
  fördjupningen av den överstatliga eurostaten.

  När det gäller ”ever closer union”, det vill säga att som det står i
  EU-fördraget – EU skall gå på ett enda spår mot målet att skapa ett Europas
  Förenta Stater – har Storbritanniens regering deklarerat att de vill att detta
  politiska åtagande INTE skall gälla dem. Storbritannien vill ha detta på pränt
  formellt, lagligt bindande och oåterkalleligt. Något som också Sverige/Danmark borde
  uttala skall gälla för oss.

  Tusk har föreslagit att Europeiska rådet skall uttala att
  Storbritannien inte är åtaget till ytterligare politisk integration i EU. Detta
  är dock bara ett uttalande som skall göras från rådet. Det skall alltså inte
  formellt skrivas in i EU:s fördrag just nu, men Britterna får ett löfte om att det skrivs in i EU:s
  fördrag nästa gång man gör en revision. Om man kan lita på ett sådant löfte kan
  ifrågasättas starkt. Detta är alltså vad som föreslås skall bli positionen från
  övriga 27 EU-länder. Om detta blir EU-27:s slutliga position återstår att se.

  Cameron och Storbritanniens regering vill också stärka de nationella
  parlamentens roll i EU. EU-parlamentet anser sig ju till exempel stå över
  medlemsländernas parlament i rangordning (trots ett lågt valdeltagande i valen
  till det förstnämnda). Storbritannien har förordat att ett antal nationella
  parlament tillsammans skall kunna ge ett ”rött kort” till nya EU-lagar. Exakt
  hur många medlemsländers parlament som skall krävas för att kunne ge ett rött
  kort skall vara ett ”föremål för förhandling”.

  Men här har Tusk inte utlovat något av substans. Redan idag finns det i
  enlighet med Lissabonfördraget en möjlighet för de nationella parlamenten att
  avge ett gult kort för att få EU-kommissionen att ompröva ett förslag för att
  de nationella parlamenten anser att det strider mot principen att politiska
  beslut skall fattas så nära medborgaren som möjligt (EU-institutionernas
  princip är snarare att EU är den bästa nivån där politiska beslut skall
  fattas).

  Men det gula kortet har hittils fungerat dåligt. Det behövs nio
  parlament eller fler för att få till ett gult kort. Men tidsperioden för att
  avge kortet är begränsad (12 veckor), de nationella parlamenten är inte
  koordinerade sinsemellan, de har heller i regel inte fått några resurser för att
  genomföra granskningen av EU-förslag. Sveriges Riksdag har faktiskt varit
  mycket aktiva i denna granskning av EU-förslag
  . Men tyvärr lämnas det mycket
  att önska av många andra nationella parlaments arbete. En del verkar
  överhuvudtaget inte ha brytt sig, Kroatiens parlament har sedan 2010 inte visat
  gult kort en enda gång. Sloveniens parlament har gjort det i 0,1% av
  fallen,  Bulgariens parlament 0,2% och så
  vidare. Totalt ligger 14 EU-länders parlament under 1% i gula kort av det
  totala antal ärenden där man kunnat avge det. D¨säger det sig självt att det är
  ytterst svårt att skrapa ihop nio länders parlamentet till vare sig ett gult
  kort eller ett rött kort.

  Att detta skulle bytas från ett gult till ett rött kort löser inga av
  de nämnda problem som finns idag med de nationella parlamentens inflytande på
  EU. Så det brittiska kravet från EU om att utöka de nationella parlamentens
  roll i EU har i princip inte nått något gehör i verkligheten.

  I Storbritannien är det också en stor fråga vad som skall gälla i
  framtiden till exempel  för barnbidrag
  till EU-migranter. Idag betalar Storbritannien barnbidrag till EU-migranter
  vars barn kan vara kvar i deras hemländer, till exempel i Polen. Dessa
  barnbidrag är på en och samma nivå oavsett vilket land dessa EU-migranters barn
  bor i. Nu föreslås det en en ändring från EU som kan innebära att man till
  exempel sänker banrbidraget för EU-migranters barn som befinner sig i Polen
  till polsk nivå.

  I sitt valmanifest 2015 lovade Cameron att han skulle minsann se till
  att man inte betalade ut barnbidrag till EU-migranters barn som bor i
  andra EU-länder. Huruvida detta var ett populistiskt löfte för att kamma
  hem väljare kan diskuteras. Men nu ser vi alltså att han inte kom
  särskilt långt med att förverkliga sitt vallöfte när han förhandlade med
  EU. Själv säger Cameron nu att det fortfarande är en fråga för
  förhandling med EU. Men det kan konstateras att han inte kommit särskilt
  långt och att hans vallöfte inte var något värt i Bryssel.

  En del kritiker är inte nöjda med detta men Cameron försöker vrida till
  beskrivningen av förslaget och få det till en seger för hans krav på
  begränsning av bidrag till EU-migranter.

  Men i dokumentet från Tusk är det fullt av hål om vad som skall komma
  att gälla. Att ändra EU-migranters förmåner skall gtälla en begränsad tid och
  endast för EU-migranter som nyligen har kommit in på den brittiska
  arbetsmarknanden under en period av (X) år, utvidgningsbart för två följande
  perioder på (Y) år and (Z) år. Detta med X, Y, Z (det står faktiskt så i Tusks
  dokument) har vållat mycket irritation i Storbritannien och Camreon försöker
  att undvika frågan.

  Cameron försöker nu att dansa piruetter likt balettdansörerna i
  Svansjön. Han säger att detta utkast levererar ”substantiella reformer” i EU.
  Men det finns inget substansiellt i Tusks förslag till Europeiska Rådet.
  Oavsett vad Tusk hade kommit med hade Cameron tagit positionen att han minsann
  har påverkat EU, Cameron vill inte att Storbritannien skall lämna EU.

  Bättre förslag måste säkert komma för att övertyga Storbritanniens
  medborgare om att de skall rösta ja till fortsatt EU-medlemskap. Cameron hoppas
  på att han kan överrösta EU-kritikerna i Storbritannien. Men frågan är om detta förslag är tillräckligt för att göra det.

  Se även: When Cameron and Osborne laughed at a ‘Red Card’