• EU-parlament vill centralisera EU-valinformation och valregler för att skapa den federala EU-tvåpartistaten

  Som
  rapporterats i fyra tidigare delar på detta tema – onsdagen den 11 november
  röstade EU-parlamentet om ett eget initiativ om reformen av Europeiska unionens
  vallag (Hübner/Leinenbetänkandet A8-0286/2015).

  Vi granskar nu de avslutande och viktigaste omröstningarna med namnupprop
  (ONU).

  ONU
  nummer 20: Ändringsförslag 28 på 1976 års valakt från utskottet för
  konstitutionella frågor

  EU-parlamentet
  vill att i princip alla politiska frågor skall beslutas om genom överstatliga
  beslut genom en kvalificerad majoritet i ministerrådet (där de stora
  medlemsländerna genom sina röstetal är tungt vägande) och en majoritet i
  EU-parlamentet (där också de större medlemsländerna har fler mandat).

  Medlemsländernas
  nationella parlament betyder ingenting i detta maktspel. Trots att den
  politiska debatten cirkulerar i princip helt och hållet runt valen till de
  nationella parlamenten i medlemsländerna (med undantag av Frankrike där
  presidentvalet betyder mer) så skall medlemsländernas parlament marginaliseras
  i superstaten EU. Som synes av ändringsförslag 28 vill EU-parlamentet ta bort
  medlemsländernas vetorätt i att sätta reglerna för valet
  till EU-parlamentet.
  De större EU-länderna skall kunna köra över de mindre länderna.

  I
  artikel 14 i 1976 års valakt står det idag följande:

  ”Artikel
  14. Om det visar sig nödvändigt att besluta om åtgärder för att genomföra denna
  akt, skall rådet på förslag från Europaparlamentet och efter att ha hört
  kommissionen enhälligt besluta om sådana åtgärder. Rådet skall först ha försökt
  komma överens med Europaparlamentet i en förlikningskommitté som skall bestå av
  rådet och företrädare för Europaparlamentet.”

  Detta
  vill utskottet för konstitutionella frågor ändra till:

  ”Åtgärder
  för att genomföra denna akt ska föreslås av Europaparlamentet genom beslut av
  en majoritet av dess ledamöter och antas av rådet med kvalificerad majoritet
  efter det att kommissionen har hörts och Europaparlamentet har gett sitt
  godkännande.”

  Att
  rösta för detta ändringsförslag innebär att ytterligare en fråga går från
  mellanstatlighet till överstatlighet i EU. Man ger EU makt över en fundamental
  fråga – hur allmänna val skall organiseras, visserligen i det här fallet endast
  EU-parlamentsvalet.

  Dessutom
  ger man den politiska makten över dessa frågor till de kristdemokratiska och
  socialdemokratiska regeringspartierna, som har ett delat intresse av att skapa ett
  tvåpartisystem i EU. Detta tvåpartisystem vill de skapa genom att införa spärrar av olika
  slag samt att i valreglerna gynna de stora partierna publicitetsmässigt med mera.

  Detta
  ändringsförslag (nummer 28) från utskottet antogs med 459 ja-röster mot 155
  nej-röster och 13 nedlagda röster.
  Röstade för gjorde liberala ALDE, italienska
  femstjärnerörelsen i blandgruppen EFDD, en stor majoritet av vänstergruppen
  GUE/NGL, de Gröna, kristdemokratiska EPP och socialdemokratiska S&D. Nej
  röstade konservativa ECR, en minoritet av vänstergruppen GUE/NGL, en majoritet
  av blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, 20 ledamöter från kristdemokratiska
  EPP, 13 ledamöter från socialdemokratiska S&D och ledamöter från spridda
  grupper.

  Det
  är direkt huvudlöst av de Gröna och en stor del av vänstergruppen GUE/NGL att
  de röstar för regler som ger makten till de stora partierna i de stora
  EU-länderna att bestämma över valrepresentationsregler.
  En del av dem tror på
  EU-överstatlighetens beslutsfattande av princip. Idag kan det gröna EU-partiet
  direkt påverka valreglerna genom att be till exempel svenska MP i regering att
  lägga veto mot regler som ensidigt gynnar de två stora i EU, kristdemokraterna
  och socialdemokraterna. Blir EU-överstatlighet verklighet i frågan om beslut
  över EU-parlamentsvalregler kan en majoritet i ministerrådet av kristdemokratiska/socialdemokratiska
  regeringar (som i princip alltid brukar dominera regeringarna i EU:s
  medlemsländer, även om de inte alltid har parlamentariska majoriteter bakom
  sig) rösta ner de regeringar som representerar konservativa och gröna partier.

  Tala
  om att de Gröna och Vänstern ger bort makten i dessa för dem livsviktiga frågor
  om EU-parlamentarisk representation i framtiden,

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Valero (MP), Post
  (FI).

  Nej:
  Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP) (röstade först ja
  men har i efterhand anmält felröstning och att han avsåg att rösta nej), Guteland
  (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Björk (V), Lundgren
  (SD), Winberg (SD).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (hade lämnat omröstningen).

  De
  två MP-ledamöterna hade på grund av stressig förberedelse missat den Gröna
  gruppens idiotresonemang. EU-parlamentet brukar vara sena med definitiva
  röstlistor för omröstningarna, särskilt när det som i detta fall var session i
  Bryssel.

  ONU
  nummer 35: Punkt 22, första delen, i förslaget till betänkande

  Punkt
  22 i förslaget till betänkande löd som följer:

  ”22.
  Europaparlamentet anser det önskvärt att inrätta en europeisk valmyndighet som
  skulle kunna ha i uppdrag att centralisera informationen om val till
  Europaparlamentet, övervaka valens genomförande och underlätta
  informationsutbytet mellan medlemsstaterna.”

  Denna
  punkt röstade man om i två delar. Den första ONU var på följande text:

  ”22.
  Europaparlamentet anser det önskvärt att inrätta en europeisk valmyndighet …”

  Denna
  första del av punkt 22 antogs med 401 ja-röster mot 211 nej-röster och 13
  nedlagda röster. Röstade för gjorde liberala ALDE, italienska
  femstjärnerörelsen i blandgruppen EFDD, en minoritet av vänstergruppen GUE/NGL,
  de Gröna, kristdemokratiska EPP och socialdemokratiska S&D. Nej röstade
  konservativa ECR, en majoritet av vänstergruppen GUE/NGL, en majoritet av
  blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, 35 ledamöter från kristdemokratiska
  EPP, 17 ledamöter från socialdemokratiska S&D, två från svenska MP och fyra
  regionalister.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Valero
  (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post
  (FI),

  Björk
  (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (hade lämnat omröstningen).

  ONU
  nummer 36: Punkt 22, andra delen, i förslaget till betänkande

  Den
  andra ONU på punkt 22 var på följande text:

  ”22.
  … som skulle kunna ha i uppdrag att centralisera informationen om val till
  Europaparlamentet, övervaka valens genomförande och underlätta
  informationsutbytet mellan medlemsstaterna.”

  Denna
  andra del av punkt 22 antogs med 386 ja-röster mot 204 nej-röster och 27
  nedlagda röster. Röstade för gjorde liberala ALDE, italienska
  femstjärnerörelsen i blandgruppen EFDD, de Gröna, kristdemokratiska EPP och
  socialdemokratiska S&D. Nej röstade konservativa ECR, vänstergruppen
  GUE/NGL,  en majoritet av blandgruppen
  EFDD, främlingsfientliga ENF, 13 ledamöter från kristdemokratiska EPP, 11
  ledamöter från socialdemokratiska S&D, två från svenska MP och fyra
  regionalister.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP),
  Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Björk
  (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår:
  Post (FI).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (hade lämnat omröstningen).

  ONU
  nummer 43: Ändringsförslag 34 från S&D och ALDE-grupperna

  Ändringsförslag
  34 från socialdemokratiska S&D-gruppen samt liberala ALDE-gruppen tog upp
  ett förslag som EU-parlamentet tjatat om i mer än tjugo år. De vill skapa en
  speciell EU-valkrets
  och att alla väljare skall ha två röster, en för den
  nationella/regionala valkretsen och en för hela EU.

  Ändringsförslag
  34 löd som följer:

  ”Pa.
  Om det inrättades en gemensam valkrets där listorna toppades av dem som varje
  politisk gruppering nominerat som kandidat till befattningen som kommissionens
  ordförande, skulle detta kraftigt förstärka den europeiska demokratin och ge
  ytterligare legitimitet åt valet av kommissionens ordförande.”

  Detta
  ändringsförslag är som sagt ett återkommande förslag från EU-parlamentet som har sett lite
  olika ut genom åren. Före Sverige blev EU-medlem 1995 föreslog EU-parlamentet
  en gång att 15% av dess medlemmar skulle väljas av en EU-valkrets. Det vill
  säga då skulle också varje lands delegation till EU-parlamentet minskas med
  cirka 15%. Under mandatperioden 1994-1999 förordade EU-parlamentet att en
  EU-valkrets skulle välja 10% av EU-parlamentets mandat. I Sveriges fall skulle
  då två mandat avträdas och ges till EU-valkretsen istället. Senare fick de en
  ny briljant idé i utskottet för konstitutionella frågor. Den förra
  mandatperioden 2009-2014 föreslog utskottet att 25 ”super-MEPs” skulle väljas i
  en EU-valkrets. Men EU-parlamentets gruppledare fick kalla fötter och det
  förslaget kom aldrig upp till sessionsbehandling trots tjat från utskottet. Men
  nu återkom alltså socialdemokrater och liberaler med förslaget.

  Detta
  ändringsförslag (nummer 34) från S&D och ALDE antogs med 386 ja-röster mot 204
  nej-röster och 27 nedlagda röster. Röstade för gjorde liberala ALDE, de Gröna,
  kristdemokratiska EPP och socialdemokratiska S&D. Nej röstade konservativa
  ECR, vänstergruppen GUE/NGL, blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, 35
  ledamöter från kristdemokratiska EPP, två svenska MP-ledamöter och fyra
  Regionalister.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Selimovic (FP), Wikström (FP).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Valero
  (MP), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår: Federley ©, Guteland (S), Hedh (S),
  Ludvigsson (S), Nilsson (S).

  Närvarande,
  men ej röstat: Ulvskog (S), Post (FI), Engström (MP), Eriksson (MP) (hade
  lämnat omröstningen).

  Intressant
  att inte ens EU-federalisten Federley © ville stötta detta förslag. De
  svenska Socialdemokraterna har ingen åsikt och Ulvskog (IS) och Post (FI)
  vågade inte ens rösta.

  ONU
  nummer 56: Skäl AA i förslaget till betänkande

  Skäl
  AA i förslaget till betänkande tog åter upp frågan om förslaget att upprätta en
  EU-valmyndighet. Texten löd som följer:

  ”AA.
  En valmyndighet som fungerar som ett nätverk för medlemsstaternas gemensamma
  kontaktmyndigheter bör inrättas på EU-nivå, eftersom den skulle underlätta
  tillgången till information om bestämmelserna för val till Europaparlamentet,
  göra processen mer enhetlig och öka den europeiska karaktären hos dessa val.
  Därför bör kommissionen undersöka vilka praktiska arrangemang som behövs för
  att upprätta en sådan myndighet på unionsnivå.”

  Detta
  förslag till skäl AA i betänkandet antogs med 409 ja-röster mot 189 nej-röster
  och 18 nedlagda röster. Röstade för gjorde liberala ALDE, italienska
  femstjärnerörelsen i blandgruppen EFDD, de Gröna, kristdemokratiska EPP och
  socialdemokratiska S&D. Nej röstade konservativa ECR, en majoritet av vänstergruppen
  GUE/NGL, en majoritet av blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, 30
  ledamöter från kristdemokratiska EPP, 11 ledamöter från socialdemokratiska
  S&D, två svenska MP-ledamöter och fyra Regionalister. En minoritet av vänstergruppen
  GUE/NGL avstod.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Post
  (FI).

  Nej: Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Andersson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson
  (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (hade lämnat omröstningen).

  ONU
  nummer 58: Slutomröstningen om betänkandet i dess helhet

  Slutomröstningen
  om betänkandet i dess helhet med alla de vansinniga centraliseringsåtgärder som
  att EU-valakten skall bli ett överstatligt område, skapandet av en EU-valkrets,
  inrättande av EU-valmyndighet, EU-centraliserad EU-valinformation, procentspärrar
  i stora EU-länder för att utestänga en del politiska rörelser,
  EU-presidentvalkampanjer och lyfta fram de okända EU-partierna för dyra
  skattepengar, med mera, med mera, var givetvis den viktigaste omröstningen.

  Betänkandet
  i dess helhet antogs med 315 ja-röster mot 234 nej-röster och 55 nedlagda
  röster. Röstade för gjorde en stor majoritet från liberala ALDE, en ledamot
  från konservativa ECR, kristdemokratiska
  EPP och socialdemokratiska S&D. Nej röstade 12 ledamöter från liberala ALDE,
  konservativa ECR, vänstergruppen GUE/NGL, en majoritet av blandgruppen EFDD,
  främlingsfientliga ENF, de grupplösa ledamöterna, 28 ledamöter från kristdemokratiska
  EPP, 15 ledamöter från socialdemokratiska S&D (den brittiska
  Labourdelegationen) och de Gröna/Regionalisterna. Avstod gjorde tio ledamöter
  från liberala ALDE, en ledamot från konservativa ECR, sex ledamöter från vänstergruppen
  GUE/NGL, den italienska femstjärnerörelsen i blandgruppen EFDD, åtta ledamöter
  från kristdemokratiska EPP, tio ledamöter från socialdemokratiska S&D och
  sex ledamöter från de Gröna.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Guteland
  (S), Nilsson (S), Post (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Valero
  (MP), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår:
  Hedh (S), Ulvskog (S).

  Närvarande,
  men ej röstat: Ludvigsson (S), Engström (MP), Eriksson (MP) (hade lämnat
  omröstningen).

  De
  svenska Socialdemokraterna är yra höns från början till slut i denna
  omröstning. De slutar som de börjar, två röstar ja, två avstår och en röstar
  inte alls. Inte alls imponerande!

  Post
  från FI ställer helt upp på EU-federalistmajoritetens centraliseringspolitik. Likaså
  Centerpartiet och Folkpartiet (Doublespeak: Liberalerna).

  Sammantaget
  i slutomröstningen röstade alltså 315 ja, 234 nej och 55 lade ned sina röster.
  Summa 604 röstande av 750 ledamöter (en ledamotsplats var vakant just vid detta
  tillfälle).

  Men
  de tre grupperna som stödde betänkandet, EPP, S&D och ALDE (den styrande
  majoriteten – glöm snacket om att ”högern” styr i EU-parlamentet) har tillsammans
  476 platser i EU-parlamentet. Det rådde alltså ingen större entusiasm ens i
  dessa tre grupper för förslagen i betänkandet.

  Den
  Gröna gruppen hade röstat för betänkandet i dess helhet om procentspärrarna
  hade strukits. Majoriteten i de Gröna tror på EU-överstatlighet på detta
  område, trots att de då skulle styras i än högre grad av deras politiska
  fiender.

  I
  Sverige eftersträvar man breda överenskommelser om valregler. Att införa skilda
  valdagar mellan riksdags- och kommunalval till exempel skulle nog knappast
  införas genom en omröstning 175-174 i riksdagen. Det måste finnas en
  kvalificerad majoritet för ett sådant beslut för att det skall ses som
  demokratiskt förankrat. Men i EU-parlamentet finns det en stor fräckhet från de
  två stora grupperna kristdemokraterna och socialdemokraterna. Att genomföra en
  sådan här reform kan de stora göra utan samvetsbetänkligheter för att gynna sig
  själva.

  De
  flesta svenska ledamöter låg lågt i denna fråga. En svensk röstförklaring
  lämnades in. Den var från Max Andersson (MP) och löd som följer:

  ”Fru
  talman! Det finns ett missnöje här i parlamentet över att ledamöterna är valda
  från sina egna medlemsländer, från sina egna partier, som har egna valmanifest
  och att de representerar sina egna väljare. Istället vill man att ledamöterna
  ska väljas på europeiska valmanifest och att de ska underställas de i stor
  utsträckning artificiella EU-partierna.

  Det här förslaget till europeisk vallag
  innehåller flera förslag som går i den riktningen. Förslaget om transnationella
  listor, förslaget om att EU-partiernas valsymboler ska förekomma både på
  valsedlar och på valmaterial. Vad det handlar om är att flytta makt från
  medlemsländerna till EU-partierna. Det handlar om att öka avståndet mellan
  väljare och valda. Och det skulle undergräva demokratin.

  Jag har röstat emot det här förslaget och jag
  hoppas att rådet kommer att se till att dessa dåliga förslag inte blir
  verklighet.”

  Ytterligare argument för ett nej till
  betänkandet ger Max Andersson här.

  Kan
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Guteland (S), Nilsson (S) och Post
  (FI) motivera varför de rösta ja till betänkandet?