• EU-parlamentet vill lyfta fram EU-partier som ingen har hört talas om

  Som
  rapporterats tidigare på detta tema – onsdagen den 11 november röstade
  EU-parlamentet om ett eget initiativ om reformen av Europeiska unionens vallag (Hübner/Leinenbetänkandet
  A8-0286/2015).

  En
  pelare i deras förslag var att hylla de EU-partier som få känner till och som
  medlemspartierna ute i EU-länderna ofta håller på lagom avstånd.
  EU-parlamentarikerna är dock av en annan åsikt. De hyllar EU-partierna rikligt
  i betänkandet de antog.

  EU-partierna
  är något okänt för de allra flesta väljare i EU:s medlemsländer. Hur många vet
  att Moderaterna och Kristdemokraterna är med i samma EU-parti. Det heter
  Europeiska Folkpartiet. Det är tur att Folkpartiet i Sverige nu byter namn så
  att de inte förväxlas med detta EU-parti. Ty Folkpartiet är med i EU-partiet
  Alliance of Liberals and Democrats in Europe Party. Dessa ”Demokrater” i ALDE
  är dock inte samma sorts “Demokrater” som de “Demokrater” som ingår i EU-parlamentsgruppen
  Socialists & Democrats.  De flesta i
  denna sistnämnda grupp är medlemmar i Party of European Socialists (PES),
  så även de svenska Socialdemokraterna. Dock, de svenska Socialdemokraterna
  kallar partiet för Europeiska
  socialdemokratiska partiet.

  Det är alltså fullt
  av begreppsförvirringar. Partierna har startats på EU-nivå med EU-pengar och
  inte nedifrån av medborgarna.
  Medlemspartierna ville inte pynta upp pengar till
  EU-partikassan. De anser sig ha bättre saker att göra med sina partipengar. Så
  därför skapade man ett EU-regelverk med generösa bidrag till EU-partierna. För
  2015 anslog EU 28,35 miljoner euro till EU-partierna och 16,7 miljoner euro
  till EU-partiernas stiftelser/tankesmedjor. Summa 45 miljoner euro, cirka 427
  miljoner svenska kronor. Dessa pengar extraheras från den ovetande massan av medborgare i medlemsländerna.

  Men
  EU-partiernas roll behöver stärkas anser EU-parlamentarikerna.
  Detta måste
  göras via ett EU-regelverk som tvingar partierna ute i medlemsländerna att i
  olika sammanhang marknadsföra sin affiliation till ett EU-parti.

  ONU
  nummer 12: Ändringsförslag 7 från utskottet för konstitutionella frågor

  Ändringsförslag
  7 i förslaget till betänkande från utskottet ville skriva in en ny artikel i
  1976 års valakt. Den löd som följer:

  ”Artikel
  3e (ny). De valsedlar som används i val till Europaparlamentet ska i lika hög
  grad synliggöra namnen och logotyperna för de nationella partierna och, i
  förekommande fall, för de europeiska politiska partier som de är knutna till.
  Medlemsstaterna ska uppmuntra och underlätta tillhandahållandet av information
  om sådan anknytning i tv och radiovalsändningar och i valkampanjsmaterial. I
  materialet ska det i förekommande fall hänvisas till manifestet för det
  europeiska politiska parti som det nationella partiet är knutet till.
  Bestämmelserna om utsändning av valmaterial till väljare i samband med val till
  Europaparlamentet ska vara identiska med dem som gäller vid nationella,
  regionala och lokala val i den berörda medlemsstaten.”

  EU-parlamentet
  vill alltså lägga sig i valsedlarnas utformning i medlemsländerna och
  EU-partiloggan måste in på dem. Likaså skall EU-partierna alltså marknadsföras
  typ i TV och radio hos public service och i statliga informationsmaterial om
  valet.

  Ändringsförslag
  7 från utskottet avslogs faktiskt, men det var för att EPP-gruppen lagt ett
  något annorlunda förslag (nummer 42 nedan). Detta ändringsförslag 7 från
  utskottet avslogs med 291 ja-röster mot 311 nej-röster och 15 nedlagda röster.

  Röstade
  för gjorde en majoritet av stor majoritet av liberala ALDE, vänstergruppen
  GUE/NGL , socialdemokratiska S&D, de Gröna, italienska femstjärnerörelsen i
  blandgruppen EFDD samt 22 ledamöter från kristdemokratiska EPP.

  Nej
  röstade 11 ledamöter från liberala ALDE, konservativa ECR, en majoritet av blandgruppen
  EFDD, främlingsfientliga ENF, en stor majoritet av kristdemokratiska EPP,
  svenska MP och tre Regionalister samt ledamöter från spridda grupper.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP).

  Nej:
  Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Valero (MP), Guteland
  (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Björk (V), Lundgren
  (SD), Winberg (SD).

  Avstår:
  Post (FI).

  Närvarande,
  men ej röstat: Adaktusson (KD), Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade
  lämnat omröstningen).

  ONU
  nummer 13: Ändringsförslag 42, första delen, från kristdemokratiska EPP

  Detta
  ändringsförslag var nästan identiskt med ändringsförslag 7 från utskottet, men
  hade alltså lagt till: ”om det anknutna nationella politiska partiet så begär”

  Ändringsförslag
  42 från Danuta Maria Hübner för PPE-gruppenlöd som följer:

  ”Artikel
  3e. De valsedlar som används i val till Europaparlamentet ska i lika hög grad
  synliggöra namnen på och logotyperna för de nationella partierna och för de
  europeiska politiska partierna, om det anknutna nationella politiska partiet
  så begär. Medlemsstaterna ska uppmuntra och underlätta tillhandahållandet
  av information om sådan anknytning i tv och radiovalsändningar och i valkampanjsmaterial.
  I materialet ska det i förekommande fall hänvisas till manifestet för det
  europeiska politiska parti som det nationella partiet är knutet till.
  Bestämmelserna om utsändning av valmaterial till väljare i samband med val till
  Europaparlamentet ska vara identiska med dem som gäller vid nationella,
  regionala och lokala val i den berörda medlemsstaten.”

  Ändringsförslag
  42 delades upp i två delar och det innebar det absurda att man röstade om i
  princip samma sak igen som i ändringsförslag 7 från utskottet. Denna gång
  antogs exakt samma text som avslogs i den tidigare omröstningen.

  Ändringsförslag
  42 första delen handlade alltså om följande text där texten inom parentes inte
  finns med:

  ”De
  valsedlar som används i val till Europaparlamentet ska i lika hög grad
  synliggöra namnen på och logotyperna för de nationella partierna och för de
  europeiska politiska partierna (del 2: , om det anknutna nationella politiska
  partiet så begär). Medlemsstaterna ska uppmuntra och underlätta
  tillhandahållandet av information om sådan anknytning i tv och
  radiovalsändningar och i valkampanjsmaterial. I materialet ska det i
  förekommande fall hänvisas till manifestet för det europeiska politiska parti
  som det nationella partiet är knutet till. Bestämmelserna om utsändning av
  valmaterial till väljare i samband med val till Europaparlamentet ska vara
  identiska med dem som gäller vid nationella, regionala och lokala val i den
  berörda medlemsstaten.”

  Ändringsförslag
  42, första delen, från EPP antogs med 410 ja-röster mot 185 nej-röster och 28
  nedlagda röster.

  Röstade
  för gjorde liberala ALDE, en majoritet av vänstergruppen GUE/NGL ,
  kristdemokratiska EPP, socialdemokratiska S&D och de Gröna. Nej röstade
  konservativa ECR, blandgruppen EFDD, en majoritet av främlingsfientliga ENF, en
  minoritet av vänstergruppen GUE/NGL ,26 ledamöter från kristdemokratiska EPP,
  27 ledamöter från socialdemokratiska S&D, svenska MP och tre Regionalister
  samt ledamöter från spridda grupper.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Post
  (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M) (röstade ja men anmälde felröstning och
  avsåg att rösta nej), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Valero (MP), Guteland
  (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Björk (V), Lundgren
  (SD), Winberg (SD).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade lämnat
  omröstningen).

  ONU
  nummer 14: Ändringsförslag 42, första delen, från kristdemokratiska EPP

  Ändringsförslag
  42, andra delen, handlade alltså om följande text:

  ”om
  det anknutna nationella politiska partiet så begär”.

  Det
  skulle alltså vara frivilligt för medlemspartierna att ta upp frågan om
  affilitation med ett EU-parti på valsedeln och i olika former av material.

  Men
  EU-parlamentets majoritet gillade inte tanken på frivillighet,
  EU-partier skall
  finnas med i alla sammanhang punkt slut.

  Ändringsförslag
  42, andra delen, från EPP avslogs med 252 ja-röster mot 354 nej-röster och 20
  nedlagda röster.

  Röstade
  för gjorde ungefär hälften av konservativa ECR (främst den polska
  delegationen), en stor majoritet av vänstergruppen GUE/NGL , kristdemokratiska
  EPP, 17 ledamöter från socialdemokratiska S&D, en svensk MP-ledamot och tre
  Regionalister samt ledamöter från spridda grupper. Nej röstade liberala ALDE,
  ungefär hälften av konservativa ECR (främst den brittiska delegationen),
  blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, en minoritet av vänstergruppen
  GUE/NGL , 17 ledamöter från kristdemokratiska EPP, socialdemokratiska S&D
  och de Gröna.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Andersson (MP), Post (FI), Björk (V).

  Nej:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt
  (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Valero (MP), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår: Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S),
  Nilsson (S), Ulvskog (S),

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade lämnat
  omröstningen).

  Intressant
  att så många svenska ledamöter röstar nej till frivillighet för de politiska partierna
  i medlemsländerna att förknippas med EU-partier.
  C, FP, KD, M, en del av MP,
  och SD tycker tydligen att så skall det vara. Tvång, inte politisk frihet att
  marknadsföra EU-partierna.

  S
  har ingen åsikt, inte ovanligt.

  ONU
  nummer 23: Punkt 2 i förslaget till betänkande

  Förslaget
  till punkt 2 i betänkandet löd som följer:

  ”2.
  Europaparlamentet föreslår att de europeiska politiska partiernas synlighet
  ökas genom att deras namn och logotyper placeras på valsedlarna, och
  rekommenderar att de även ska förekomma i valkampanjer i tv- och
  radiosändningar, på valaffischer och i annat material som används i
  EU-valkampanjerna, särskilt de nationella partiernas valmanifest. Detta skulle
  göra valen till Europaparlamentet mer insynsvänliga och ur demokratiperspektiv
  förbättra deras genomförande, eftersom medborgarna då tydligt kan se ett
  samband mellan sin röst och hur den politiskt påverkar de europeiska politiska
  partierna och deras möjlighet att bilda politiska grupper i Europaparlamentet.”

  Som
  sagt EU-partierna skall marknadsföras i medlemsländerna. Sedan ”glömmer” man
  lägligt att nämna i betänkandet att EU-parlamentet bygger på ett samarbete
  mellan främst kristdemokraterna EPP, socialdemokraterna S&D och liberalerna
  ALDE. Dessa tre grupper brukar i slutomröstningarna rösta lika cirka 95-98%.
  Även detta betänkande som behandlas just nu är ett utmärkt exempel på detta.

  Punkt
  2 antogs med 414 ja-röster mot 173 nej-röster och 39 nedlagda röster.

  Röstade
  för gjorde liberala ALDE, hälften av vänstergruppen GUE/NGL , kristdemokratiska
  EPP, socialdemokratiska S&D och de Gröna. Nej röstade konservativa ECR, en
  majoritet av blandgruppen EFDD, en majoritet av främlingsfientliga ENF, hälften
  av vänstergruppen GUE/NGL, 23 ledamöter från kristdemokratiska EPP, 19
  ledamöter från socialdemokratiska S&D, svenska MP och fyra Regionalister
  samt ledamöter från spridda grupper.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP).

  Nej: Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Andersson (MP), Valero (MP),  Guteland
  (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Björk (V), Lundgren
  (SD), Winberg (SD).

  Närvarande,
  men ej röstat: Hökmark (M), Post (FI), Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP
  hade lämnat omröstningen).

  ONU
  nummer 41: Skäl M i förslaget till betänkande:

  Skäl
  M i förslaget till betänkande löd som följer:

  ”M.
  De politiska partierna på europeisk nivå har bäst förutsättning att ”bidra till
  att skapa ett europeiskt politiskt medvetande” och bör därför spela en större
  roll i kampanjerna inför valen till Europaparlamentet, så att de syns mer och
  kan visa på sambandet mellan en röst på ett visst nationellt parti och den
  verkan den får för storleken på en europeisk politisk grupp i
  Europaparlamentet.”

  Det
  kan bara konstateras att EU-partierna, trots de stora ekonomiska resurser de
  erhåller från EU, kämpar i motvind. Så många andra faktorer påverkar den
  politiska debatten i medlemsländerna att EU-partierna är och förblir en
  marginell företeelse. Men EU-federalistmajoriteten i EU-parlamentet tror på
  EU-partiidén.

  Skäl
  M antogs med 416 ja-röster mot 180 nej-röster och 21 nedlagda röster.

  Röstade
  för gjorde liberala ALDE, hälften av vänstergruppen GUE/NGL , kristdemokratiska
  EPP, socialdemokratiska S&D och de Gröna. Nej röstade konservativa ECR,
  blandgruppen EFDD, en majoritet av främlingsfientliga ENF, hälften av
  vänstergruppen GUE/NGL ,20 ledamöter från kristdemokratiska EPP, 25 ledamöter
  från socialdemokratiska S&D, svenska MP och tre Regionalister samt ledamöter
  från spridda grupper.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Post
  (FI).

  Nej: Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Andersson (MP), Valero (MP),
  Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Björk
  (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade lämnat
  omröstningen).

  ONU
  nummer 57: Skäl AC i förslaget till betänkande:

  Skäl
  AC i förslaget till betänkande löd som följer:

  ”AC.
  Det officiella bildandet av politiska partier på EU-nivå och deras
  konsolidering bidrar till att forma en europeisk politisk medvetenhet och
  uttrycka unionsmedborgarnas vilja, och detta har även underlättat en gradvis
  konvergens mellan valsystemen.”


  vilket sätt EU-partierna ”bidrar till att forma en europeisk politisk
  medvetenhet” kanske de svenska EU-parlamentariker som röstade för kan förklara
  för de svenska väljarna?

  Skäl
  AC antogs med 489 ja-röster mot 108 nej-röster och 21 nedlagda röster.

  Röstade
  för gjorde liberala ALDE, en majoritet av konservativa ECR, hälften av
  vänstergruppen GUE/NGL , kristdemokratiska EPP, socialdemokratiska S&D och
  de Gröna. Nej röstade en minoritet av konservativa ECR, blandgruppen EFDD, främlingsfientliga
  ENF, hälften av vänstergruppen GUE/NGL och tre Regionalister.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Adaktusson
  (KD), Andersson (MP), Valero (MP),
  Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post
  (FI).

  Nej:
  Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg
  (SD).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade lämnat
  omröstningen).

  Hyllade
  EU-partierna gjorde alltså främst C och FP. FI kom tvåa. Övriga partier låg
  lågt i omröstningen. Bäst röstade V som röstade nej fem gånger samt ja till ett
  bra förslag.

  Men
  verkligheten i EU-parlamentet är annorlunda mot verkligheten utanför
  EU-parlamentets väggar. Partierna i de olika medlemsländerna som är medlemmar i
  dessa EU-partier vill ofta ligga lågt med sitt medlemskap då det påverkar dem
  negativt i det egna landet. M och KD vill inte prata om sina partikollegor i
  ungerska Fidesz, S vill inte tala om sina slovakiska partikollegor.

  Att
  i en valkampanj kopplas allt för nära korrupta och i en del fall
  maffiainfluerade partier är inte precis en fördel.

  De
  svenska Socialdemokraterna höll sig till och med borta från de danska
  Socialdemokraterna under de senares folketingsvalkampanj sommaren 2015, då
  svenska S inte ville förknippas med sina danska partivänners
  invandringspolitik.

  Sådan
  är verkligheten, oavsett hur mycket av skattebetalarnas pengar EU-parlamentet
  vill låta regna i bidrag över de mycket anonyma EU-partierna.