• EU-parlamentets stora grupper vill skapa ett tvåpartisystem i EU

  Som
  rapporterats röstade
  EU-parlamentet om ett eget initiativ om reformen av Europeiska unionens vallag
  (Hübner/Leinenbetänkandet A8-0286/2015)

  onsdagen den 11 november.

  EU-federalisterna i utskottet för konstitutionella frågor
  vill skapa ett tvåpartisystem i EU.
  En av vägarna är att via valreglerna slå ut
  mindre partier från representation i EU-parlamentet.

  I Tyskland upphävde deras författningsdomstol spärrgränsen på 5% i
  EU-parlamentsvalen. Ett försök  av de
  stora partierna att då sätta en spärr på 3% godkändes inte heller av domstolen.

  Istället har då de stora partierna, kristdemokraterna CDU/CSU och
  socialdemokraterna SPD, försökt att gå via EU. Genom EU:s ministerråd kanske de
  kan skapa en ny vallag för hela EU där det sätts en spärrgräns för Tyskland.
  Men då måste alla EU-länder vara eniga i ministerrådet. EU-parlamentet har bara
  rätt att lägga förslag, men de kan inte vara med och fatta beslut i frågan.
  Något de är mycket förnärmade över.

  Det var ingen slump att de två föredragandena var Leinen från tyska
  SPD, Socialdemokratiska S&D-gruppen, och Hübner från polska
  Medborgarplattformen, kristdemokratiska EPP-gruppen. De vill både skapa ett
  tvåpartisystem för hela EU och trycka undan konkurrerande mindre partier i sina länder.

  ONU
  nummer 9: Ändringsförslag 2, första delen, från utskottet för konstitutionella
  frågor

  Ändringsförslag 2 föreslog att man skulle skriva in spärrgränser i
  medlemsländerna i EU-parlamentsvalen i gällande 1976 års valakt.

  I artikel 3  står idag ”Medlemsstaterna
  får fastställa en lägsta tröskel för fördelningen av mandaten. Denna tröskel
  får inte sättas högre än 5 procent av de avgivna rösterna på nationell nivå. ”

  Ändringsförslaget från utskottet löd som följer:

  ”För valkretsar och medlemsstater med en enda valkrets där listval
  används och som omfattar fler än 26 mandat ska medlemsstaterna fastställa en
  tröskel för fördelningen av mandaten  som
  inte får vara lägre än 3 procent och inte får överstiga 5 procent av de avgivna
  rösterna i den valkrets eller den medlemsstat med en enda valkrets som berörs. ”

  Detta föreslogs med följande motivering (finns inte på svenska):

  “All Member States with up to 26
  seats have a de facto threshold of more than 3%. Of the seven Member States
  with more than 26 seats (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Poland,
  Romania and Spain), all Member States except Spain and Germany have a legal
  electoral threshold for European elections, ranging from 3% to 5%, or have
  subdivided their electoral area in constituencies comprising not more than 26
  seats. Therefore, this amendment would prevent the Parliament from further
  fragmentation and would make its functioning more efficient but at the same
  time not constrain the conduct of democratic elections in smaller Member States
  or Member States that have divided their territories into smaller
  constituencies.”

  EU-parlamentet “fragmenteras” alltså om det inte sätts spärrgränser. Men
  redan idag finns det spärrar i medlemsländerna som gör att de större partierna
  får mandat på mindre partiers bekostnad. EU-parlamentet utser inte heller någon
  regering utifrån en majoritet i EU-parlamentet. Vad det hela handlar om är att
  försöka utestänga alla politiska strömningar utom kristdemokrater och
  socialdemokrater/socialister. Alla andra grupper, liberaler, konservativa,
  gröna, vänstern, de främlingsfientliga, lite udda partier som UKIP från
  Storbritannien, förlorar alla på de valspärrar som de två stora partierna vill
  skriva in i EU:s ”vallag”.

  I en första omröstning med namnupprop (ONU) på ändringsförslag 2
  röstade man om följande:

  ”För valkretsar och medlemsstater med en enda valkrets där listval
  används och som omfattar fler än 26 mandat ska medlemsstaterna fastställa en
  tröskel för fördelningen av mandaten (…) inte får överstiga 5 procent av de
  avgivna rösterna i den valkrets eller den medlemsstat med en enda valkrets som
  berörs.”

  Denna
  första del av ändringsförslag 2 från utskottet antogs med 392 ja-röster mot 204
  nej-röster och 31 nedlagda röster. Röstade för gjorde en majoritet av liberala
  ALDE, kristdemokratiska EPP och
  socialdemokratiska S&D. Nej röstade 17 ledamöter från liberala ALDE,
  konservativa ECR, blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstergruppen
  GUE/NGL samt de Gröna/Regionalisterna och ledamöter från spridda grupper.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Guteland
  (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP),
  Valero (MP),

  Björk
  (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade lämnat
  omröstningen).

  ONU
  nummer 10: Ändringsförslag 2, andra delen, från utskottet för konstitutionella
  frågor

  Andra delen man ville lägga till var en lägsta spärrgräns på 3% med
  följande skrivning:

  ”… som inte får vara lägre än 3 procent och …” 

  Denna
  andra del av ändringsförslag 2 från utskottet antogs med 378 ja-röster mot 228
  nej-röster och 18 nedlagda röster. Röstade för gjorde en majoritet av liberala
  ALDE, kristdemokratiska EPP och  socialdemokratiska
  S&D. Nej röstade 14 ledamöter från liberala ALDE, konservativa ECR,
  blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstergruppen GUE/NGL samt de Gröna/Regionalisterna
  och ledamöter från spridda grupper.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Guteland
  (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP),
  Valero (MP),

  Post
  (FI), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade lämnat
  omröstningen).

  Det är intressant att notera att Post från FI svängde här och röstade
  nej. Hon bör fundera på om hon har röstat rätt överlag då de valregler hon
  röstar ja till försämrar villkoren för EU-ländernas olika feministpartier att
  vinna platser i EU-parlamentet.

  ONU
  nummer 27: Ändringsförslag 64S från vänstergruppen GUE/NGL

  Ändringsförslag 64S från vänstergruppen GUE/NGL föreslog att punkt 7 i
  förslaget till betänkande skulle strykas. Punkt 7 handlade om att sätta
  en obligatorisk spärr på 3-5% i medlemsländerna. Den löd som följer:

  ”7. Europaparlamentet föreslår att en obligatorisk tröskel på mellan 3
  och 5 procent ska införas för fördelningen av mandaten i medlemsstater med en
  enda valkrets och valkretsar där listval används och som består av fler än 26
  mandat. Denna åtgärd är viktig för att säkra Europaparlamentets funktionssätt,
  eftersom ytterligare splittring då undviks. ”

  Som sagt – EU-parlamentet utser ingen regering – ordet ”splittring” är
  de två stora EU-gruppernas ordval. De anser att alla andra ledamöter som inte tillhör
  deras två grupper är ”splittrare”. En mycket fin demokratisk anda råder inom
  EU:s kristdemokrater och socialdemokrater kan det konstateras.

  Men
  förslaget att stryka punkt 7 avslogs med 201 ja-röster mot 407 nej-röster och
  nio nedlagda röster. Ja till att stryka punkt 7 röstade konservativa ECR, blandgruppen
  EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstergruppen GUE/NGL samt de Gröna/Regionalisterna
  och ledamöter från spridda grupper. Nej till att stryka punkt 7 röstade liberala
  ALDE, kristdemokratiska EPP och
  socialdemokratiska S&D.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Andersson (MP), Valero (MP), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt
  (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson
  (S), Ulvskog (S), Post (FI).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade lämnat
  omröstningen).

  ONU
  nummer 39: Ändringsförslag 33 från konservativa ECR-gruppen

  Detta ändringsförslag från antieuropartiet AfD i Tyskland  föreslog ett tillägg i betänkandet som löd
  som följer:

  ”Fa. Principen om lika möjligheter för de politiska partierna kräver
  att varje parti i princip ska ha samma möjligheter under hela valförfarandet,
  och därmed lika möjligheter när det gäller tilldelning av mandat. Under rådande
  omständigheter skulle varje klausul om trösklar på unionsnivå vid val till
  Europaparlamentet kunna bryta mot principerna om lika rösträtt och lika
  möjligheter för de politiska partierna.”

  Det nya antieuropartiet är en av huvudfienderna för tyska CDU/CSU och
  SPD och givetvis vill dessa etablerade partier trycka ned nykomlingarna på den
  tyska politiska arenan.

  Men
  ändringsförslag 33 avslogs med 208 ja-röster mot 397 nej-röster och 18 nedlagda
  röster. Ja till ändringsförslag 33 röstade konservativa ECR, en stor majoritet
  av blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstergruppen GUE/NGL samt de
  Gröna/Regionalisterna och ledamöter från spridda grupper. Nej till att stryka
  punkt 7 röstade liberala ALDE, kristdemokratiska EPP och  socialdemokratiska S&D. En minoritet av blandgruppen
  EFDD avstod.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Adaktusson (KD), Andersson (MP), Valero (MP), Björk (V).

  Nej:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post
  (FI).

  Avstår:
  Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade lämnat
  omröstningen).

  ONU
  nummer 45: Skäl Q , andra delen, i förslaget till betänkande

  Skäl Q i förslaget till betänkande löd som följer:

  ”Q. Enligt de nuvarande valreglerna inom EU kan man ha en
  icke-obligatorisk tröskel på upp till 5 procent av de avgivna rösterna vid val
  till Europaparlamentet, och 15 medlemsstater har använt sig av denna möjlighet
  och infört en tröskel på mellan 3 och 5 procent. I mindre medlemsstater och i
  medlemsstater som har delat in sitt valområde i valkretsar ligger tröskeln i
  själva verket över 3 procent, trots att det inte finns någon lagenlig tröskel.
  Obligatoriska trösklar erkänns av konstitutionell tradition som ett legitimt
  sätt att se till att parlament kan fungera.”

  Det var ONU på en särskilt kontroversiell skrivning i skäl Q, nämligen
  den del som löd som följer:

  ”… Obligatoriska trösklar erkänns av konstitutionell tradition som
  ett legitimt sätt att se till att parlament kan fungera. …”

  EU-parlamentets två stora grupper blandar här medvetet ihop frågan att
  underlätta regeringsmajoriteter i ett land med det diskussionsparlament som
  EU-parlamentet är. I EU-parlamentet vill de främst att debatten skall gå ut på att hylla EU.

  Denna
  andra del av skäl Q i förslaget till betänkande från utskottet antogs med 391
  ja-röster mot 187 nej-röster och 33 nedlagda röster. Röstade för gjorde liberala
  ALDE, kristdemokratiska EPP och
  socialdemokratiska S&D. Nej röstade konservativa ECR, en majoritet
  av blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstergruppen GUE/NGL samt de
  Gröna/Regionalisterna och ledamöter från spridda grupper.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Corazza Bildt (M),
  Fjellner (M), Hökmark (M), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S),
  Post (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Andersson (MP), Valero (MP), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg
  (SD).

  Närvarande,
  men ej röstat: Wikström (FP), Ulvskog (S), Engström (MP), Eriksson (MP) (de två
  MP hade lämnat omröstningen). 

  Procentspärrar i EU-parlamentet

  Det är inkonsekvent av EU-federalisterna i tyska SPD och
  CDU/CSU att samtidigt vilja se EU-länderna som en enda enhet, t.ex. räkna valdeltagandet över hela EU:s cirka 390 miljoner röstberättigade och vilja att
  alla EU-länders väljares röster skall räknas lika (d.v.s. Tyskland
  behöver inneha fler mandat i EU-parlamentet för att representera dess stora
  befolkning) samtidigt som de vill införa procenttrösklar i de stora länderna så
  att mindre partier från de stora EU-länderna hålls utanför EU-parlamentet.

  Vi kan göra några jämförelser – 1984 tog liberala FDP 4,8% och ca 1,2
  miljoner röster i Västtyskland. Det gav inga mandat i EU-parlamentet. 1994 tog
  FDP 4,7% och 1,67 miljoner röster i Tyskland. Det gav inga mandat samtidigt som
  tyskspråkiga CSP-EVP tog ett mandat i EU-parlamentet från den tyskspråkiga
  delen av Belgien på 11 999 röster! 1999 var det samma sak, cirka 820 000
  röster och 3,0% för FDP i Tyskland gav inga mandat samtidigt som CSP-EVP tog
  ett mandat i EU-parlamentet med 15 722 röster. Men CSP-EVP tillhör det
  kristdemokratiska EU-partiet EPP så de har mäktigare vänner.

  Slutsatsen är – CDU/CSU och SPD vill att Tyskland skall få fler mandat
  i EU-parlamentet, men dessa mandat skall besättas av deras partier.

  Det är intressant att notera hur tyska FDP röstade då de i tre
  EU-parlamentsval inte kommit in i EU-parlamentet, trots att de i röstetal varit
  ett av de största nationella partierna i EU, och ej heller hade suttit i
  EU-parlamentet idag om 5%-spärren i Tyskland varit kvar. Ja, de var helt enkelt
  passiva. Två av deras tre ledamöter var frånvarande och en röstade för
  procentspärrar. Den liberala gruppens partier kan drabbas väldigt negativt av
  procentspärrar. Idag är de den fjärde största gruppen i EU-parlamentet och de
  kan tappa mandat i många medlemsländer då de i en del fall blir utkonkurrerade
  av kristdemokratiska EPP-gruppen som är större och rikare. 

  Kristdemokratiska EPP och Socialdemokratiska/Socialistiska (eller
  Socialister och Demokrater, namnet varier på olika språk) S&D hoppas på att
  strypa den politiska mångfalden i EU-parlamentet och gynna sina egna intressen.
  Den demokratiska andan hos dessa grupper kan starkt ifrågasättas.

  Nej till dessa antidemokratiska förslag röstade MP och V fem gånger, KD
  och SD fyra gånger och FI en gång. Feministiskt Initiativ binder ris åt egen
  rygg, de röstar för åtgärder som gör att feministiska partier får svårare att
  vinna mandat i EU-parlamentet, särskilt Tyskland. Men de har nog inte tänkt så långt över huvudtaget.