• EU-parlamentet vill införa EU-presidentval

  image

  Onsdagen
  den 11 november röstade EU-parlamentet om ett eget initiativ om reformen av
  Europeiska unionens vallag (Hübner/Leinenbetänkandet A8-0286/2015).

  Betänkandet
  kom från utskottet för konstitutionella frågor. De har i princip inga
  lagstiftningsfrågor att behandla utan sitter och spånar om hur framtidens
  federala EU-stat skall formas. Framförallt är de två stora grupperna,
  kristdemokraterna EPP och Socialdemokraterna/Socialisterna S&D,  ute efter att skapa ett tvåpartisystem a la
  Demokraterna och Republikanerna i USA. Ett sätt att skapa detta tvåpartisystem
  är att skräddarsy valreglerna så att de passar EPP och S&D. Det handlar
  både om att få strålkastarljuset riktat mot de stora partierna på scenen och att anpassa valreglerna så att mindre politiska grupperingar slås ut.

  Det
  var 54 omröstningar med namnupprop (ONU) på betänkandet, varav ett trettiotal
  var mycket intressanta.

  Vi
  kan börja med idén om att EU-partierna skall nominera ”presidentkandidater”.
  Detta har lanserats av de större EU-partierna som sitter i Brysselbubblan. De
  är styrda av i stort sett EU-parlamentariker och före detta EU-parlamentariker.
  Vad de diskuterar av ”EU-valreformer” når sällan partistyrelser och
  partikongresser ute i medlemspartierna i EU-länderna.

  Inför
  EU-parlamentsvalen gjorde man i princip en kupp samfällt i de stora
  EU-partierna och nominerade samfällt kandidater.  EPP nominerade Jean-Claude Junker från
  Luxemburg, som suttit i EU:s ministerråd i ett par decennier och tillhör
  Brysselbubblan. EPP-partiet var inte eniga, det fanns ingen motkandidat, men det var en del
  medlemspartier som avstod i omröstningen. Socialdemokraterna/Socialisterna
  nominerade EU-parlamentets talman Martin Schulz. De olika delegationerna inom
  EU-parlamentets S&D-grupp nominerade fram honom medan medlemspartiernas
  ledningar stod passiva.

  Det
  visade sig dock under ”valdebatterna” som anordnades att Junker och Schulz
  tycker i princip samma sak samt är bästa kompisar. Några åsiktsbrytningar blev
  det inte utan man satt och höll med varandra.

  Att
  EPP skulle bli mycket större än S&D i EU-parlamentsvalet stod klart redan
  före. De socialdemokratiska partierna, särskilt i östra Europa, är mycket svaga
  och i de gamla medlemsländerna har de Socialdemokratiska partierna tappat
  mycket det senaste årtiondet i de nationella valen. S&D hoppas dock att de
  ska kunna ta röster från Gröna och liberalerna med flera och dominera EU-media
  som god tvåa. Dessutom får S&D också poster i samarbete med EPP. Schulz
  blev återvald som EU-parlamentets talman 2014 och försöker nu övertyga sin
  kompis Junker att han skall sitta kvar efter ommöbleringarna som sker i halvtid
  i januari 2017 i EU-parlamentet.

  EU-parlamentet
  vill nu stärka processen runt EU:s ”presidentkandidater” i kommande
  EU-parlamentsval 2019. Ett antal förslag lades fram i det ämnet som man nu
  röstade om:

  ONU
  nummer 18: Ändringsförslag 8 från utskottet för konstitutionella frågor

  Artikel
  3f (ny) 1976 års valakt

  Ändringsförslag:

  ”De
  europeiska politiska partierna ska nominera sina kandidater till posten som
  kommissionens ordförande senast 12 veckor före inledningen av den
  röstningsperiod som avses i artikel 10.1.”

  Motivering

  Eftersom
  Europaparlamentet i och med Lissabonfördraget fick rätt att välja kommissionens
  ordförande bör unionsmedborgarna kunna koppla sina röster till sitt partis
  kandidat till posten som kommissionens ordförande.

  Detta
  är en av de fundamentala ”power grab” för EU-parlamentet. De vill ta över
  makten från ministerrådet att styra vem som skall bli ”EU-president”, i detta
  fall ordförande för EU-kommissionen.

  Detta
  ändringsförslag från utskottet antogs med 451 ja-röster mot 140 nej-röster och
  34 nedlagda röster. Röstade för gjorde liberala ALDE, vänstergruppen GUE/NGL,
  de Gröna (men inte Regionalisterna i deras grupp), kristdemokratiska EPP
  och  socialdemokratiska S&D. Nej
  röstade konservativa ECR, hälften av blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF,
  Regionalisterna som sitter med den Gröna gruppen och ledamöter från spridda
  grupper. Avstod gjorde hälften av blandgruppen EFDD, de svenska
  Socialdemokraterna och ledamöter från spridda grupper.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Andersson (MP), Valero (MP), Post (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår: Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S),
  Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade lämnat omröstningen).

  ONU
  nummer 24: Punkt 4 i förslaget till betänkande:

  ”4.
  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att underlätta de europeiska
  politiska partiernas och deras toppkandidaters medverkan i valkampanjer,
  särskilt i tv och andra medier.”

  Eftersom
  toppkandidaterna tycker samma sak, deltar i ett val som har det lägsta
  intresset av alla val, traditionellt har lågt valdeltagande (cirka 43% över
  hela EU) med mera. Allt detta gör att TV-kanalerna inte vill släppa in sådana
  här tråkiga program med låga tittarsiffror på sina TV-tablåer. Därför vill
  EU-parlamentet att medlemsstaterna skall gå in och försöka styra upp så att
  ”EU-presidentkandidaterna” får mer uppmärksamhet.

  Denna
  punkt 4 i förslaget till betänkande antogs med 452 ja-röster mot 159 nej-röster
  och 15 nedlagda röster. Röstade för gjorde liberala ALDE, en majoritet av vänstergruppen
  GUE/NGL, de Gröna (men inte Regionalisterna), kristdemokratiska EPP och  socialdemokratiska S&D. Nej röstade
  konservativa ECR, blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, en minoritet av  vänstergruppen GUE/NGL,  Regionalisterna som sitter med de Gröna samt
  ledamöter från spridda grupper.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Guteland (S),
  Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI), Björk (V),
  Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår:
  Andersson (MP), Valero (MP).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade lämnat
  omröstningen).

  ONU
  nummer 49: Skäl U i förslaget till betänkande – andra delen

  Skäl
  U i förslaget till betänkande löd som följer:

  U.
  Lissabonfördraget upprättade en ny konstitutionell ordning genom att ge
  Europaparlamentet rätten att välja Europeiska kommissionens ordförande i
  stället för att bara ge sitt godkännande. Vid 2014 års val till
  Europaparlamentet skapades ett viktigt precedensfall i detta avseende, som
  visade att nomineringen av toppkandidater ökar medborgarnas intresse för val
  till Europaparlamentet.

  Detta
  skäl delades upp i tre delar i omröstningen. Första delen röstades igenom med
  handuppräckning. Den två resterande delarna röstade man om med ONU.

  Andra
  delen på skäl U som man röstade om med ONU löd som följer:

  ”Vid
  2014 års val till Europaparlamentet skapades ett viktigt precedensfall i detta
  avseende, …”

  EU-parlamentet
  hävdar att ”EU-presidentvalskampanjen” 2014 var lyckad och visar på att det är
  så man skall göra i fortsättningen. Men är detta verkligen förankrat i de nationella
  parlamentet i de nationella partierna eller för den delen i medlemsländernas
  regeringar? Eller för den delen bland medborgarna i medlemsländerna?

  Detta
  förslag som en del av skäl U i betänkandet antogs med 456 ja-röster mot 134
  nej-röster och 24 nedlagda röster. Röstade för gjorde liberala ALDE, en
  majoritet av vänstergruppen GUE/NGL, italienarna i blandgruppen EFDD, de Gröna,
  kristdemokratiska EPP och
  socialdemokratiska S&D. Nej röstade konservativa ECR, större delen
  av blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, en minoritet av  vänstergruppen GUE/NGL, regionalisterna och
  ledamöter från spridda grupper.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M) (röstade nej men
  anmälde felröstning och avsåg att rösta ja), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson
  (MP), Valero (MP), Post (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår: Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S),
  Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade lämnat
  omröstningen).

  ONU
  nummer 50: Skäl U i förslaget till betänkande – tredje delen

  Andra
  delen på skäl U som man röstade om med ONU löd som följer:

  ”…
  som
  visade att nomineringen av toppkandidater ökar medborgarnas intresse för val
  till Europaparlamentet.”

  Men
  verklighetens siffror visar att medborgarnas intresse för EU-parlamentsvalet
  inte ökade. Sammantaget föll valdeltagandet över hela EU från en rekordlåg nivå
  2009 på 43% till ett par tiondelars procent lägre
  valdeltagande 2014. Detta trots stora pengar som EU-parlamentet satsade i
  kampanjer för att få folk att gå och rösta. Bland annat ett ökat antal lokalval
  i Tyskland (vars höga antal väljare påverkar valdeltagandestatistiken för hela
  EU påtagligt) samtidigt med EU-valet hjälpte till att rädda situationen.

  EU-parlamentet
  förvränger helt enkelt historien här!

  Detta
  förslag som en del av skäl U i betänkandet antogs med 445 ja-röster mot 153
  nej-röster och 19 nedlagda röster. Röstade för gjorde liberala ALDE, hälften av
  vänstergruppen GUE/NGL, italienarna i blandgruppen EFDD, de Gröna,
  kristdemokratiska EPP och
  socialdemokratiska S&D. Nej röstade konservativa ECR, större delen
  av blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, hälften av  vänstergruppen GUE/NGL, regionalisterna och
  ledamöter från spridda grupper.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Andersson (MP), Valero (MP), Post
  (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Björk (V),
  Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår: Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S),
  Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade lämnat
  omröstningen).

  De
  som röstade ja till en historieförvrängning var alltså C, FP, MP och FI. S hade
  ingen åsikt. Varför de sistnämnda sitter i EU-parlamentet kan man fråga sig.

  ONU
  nummer 54: Skäl W i förslaget till betänkande

  Skäl
  W i förslaget till betänkande löd som följer:

  ”W.
  Förfarandet för nominering och urval av toppkandidater för detta uppdrag är ett
  starkt uttryck för europeisk demokrati. Vidare bör det vara en fast beståndsdel
  av valkampanjerna.”

  Ytterst
  få väljare i EU-parlamentsvalet 2014 kom i kontakt med eller var medvetna om ”EU-demokrati”,
  toppkandidater till ”EU-presidentposten” eller om EU-partiernas valprogram. Opinionsundersökningen nedan visar att nästan inga medborgare i EU-länder hade hört talas om “EU-presidentkandidaterna.” I
  Sverige poängterade snarare de svenska partierna vikten av att rösta ”rätt” i
  maj som en förstrid inför de ”riktiga” valen i september 2014.

  image

  Men
  EU-parlamentet lever i sin egen verklighet där de till exempel aldrig talar om
  problemet med det låga valdeltagandet i EU-parlamentsvalen och varför det är
  så.

  Detta
  förslag till skäl W i betänkandet antogs med 413 ja-röster mot 154 nej-röster
  och 52 nedlagda röster. Röstade för gjorde liberala ALDE, de Gröna,
  kristdemokratiska EPP och
  socialdemokratiska S&D. Nej röstade konservativa ECR, vänstergruppen
  GUE/NGL, blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF, en del av Regionalisterna,
  svenska MP samt svenska S och ledamöter från spridda grupper.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Post
  (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Björk (V),
  Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår:
  Andersson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog
  (S).

  Närvarande,
  men ej röstat: Hedh (S), Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade lämnat
  omröstningen).

  ONU
  nummer 55: Skäl X i förslaget till betänkande

  Skäl
  X i förslaget till betänkande löd som följer:

  ”X.
  Tidsfristen för de europeiska politiska partiernas nominering av kandidater bör
  kodifieras i valakten. Toppkandidaterna för uppdraget som ordförande för
  kommissionen bör vara kandidater i valet till Europaparlamentet.”

  Observera
  alltså att idén med toppkandidater för EU-partierna till
  EU-kommissionsordförande finns inte i EU:s vallag. Det är EU-federalisterna i
  Bryssel som driver den linjen. Givetvis är man ute efter en ”power grab” av
  stora mått när man kräver att den som kandiderar till EU-kommissionsordförande
  redan ungefär ett år före posten skall tillsättas måste nomineras som kandidat
  på en partilista i ett medlemsland. EU-parlamentet hoppas att då måste de
  högsta politikerna i medlemsländerna kandidera i EU-parlamentsvalet, vilket
  syftar till att höja detta vals status. Idag är det många okända som kandiderar
  till EU-parlamentet som är i början på sin politikerkarriär samt elitpolitiker
  som är före detta i sina medlemsländer och får en reträttpost med bra lön.

  Detta
  förslag till skäl X i betänkandet antogs med 437 ja-röster mot 161 nej-röster
  och 15 nedlagda röster. Röstade för gjorde liberala ALDE, de Gröna,
  kristdemokratiska EPP och
  socialdemokratiska S&D. Nej röstade konservativa ECR, vänstergruppen
  GUE/NGL, blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF en del av Regionalisterna
  samt svenska MP och ledamöter från spridda grupper.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP),
  Valero (MP), Post (FI), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår: Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S),
  Nilsson (S), Ulvskog (S),

  Närvarande,
  men ej röstat: Engström (MP), Eriksson (MP) (de två MP hade lämnat
  omröstningen).

  Intressant
  att notera att detta var ett av de mest EU-federalistiska förslagen och det
  röstar C och FP ja till.
  Svenska S har tydligen inte ens en åsikt i frågan, men
  troligen handlar det om ren och skär politisk feghet som leder till ett avstår.

  Sammantaget
  när det gäller ONU i ämnet om att gå till EU-parlamentsval genom  EU-presidentkandidatkampanjer röstade FP och
  C ja sex gånger. De var de EU-federalistiska vinnarna. FI kommer god tvåa, Post
  röstade ja fyra gånger.

  Men
  MP röstade ja tre gånger och avstod två gånger. M röstade ja två gånger.

  KD,
  V och SD röstade nej rakt av sex gånger. Ett konsekvent anti-EU-federalistiskt
  röstande.

  De
  svenska socialdemokraterna avstod fem gånger. Ett ryggradslöst beteende.
  De
  flyter som döda sillar med den EU-federalistiska strömmen i EU-parlamentet.