• EU-parlamentet vill ha mer – del IV

  image

  Som
  beskrivits i en tidigare blogg röstade EU-parlamentet onsdagen den 28 oktober
  2015 i Strasbourg om EU:s budget för 2016 i en första behandling Fernandes/Deprezbetänkandet
  A8-0298/2015).

  Som
  vanligt kräver EU-parlamentet mer pengar till EU-institutionerna.Exakt
  totalsumma för budgeten och vad EU-parlamentet vill lägga till brukar mörkas.
  Ingen har nog riktig koll, men totalt handlar det om minst 50 miljarder
  svenska kronor som EU-parlamentet vill lägga till i utgifter för år 2016. En
  del är för tidigare obetalda räkningar som EU har en tendens att dra på sig.
  Budgetdisciplin lämnar också mycket att önska.

  De
  sista två omröstningarna med namnupprop (ONU) är intressanta att belysa. Den
  första av dem var på punkt 115 i förslaget till betänkande. Denna punkt löd som
  följer:

  ”115. Europaparlamentet
  understryker att kommissionen knappt två veckor efter att den nuvarande
  fleråriga budgetramen börjat gälla, har varit tvungen att två gånger begära ett
  utnyttjande av flexibilitetsinstrumentet samt av marginalen för oförutsedda
  utgifter för att täcka akuta och oförutsedda behov som inte kunde finansieras
  inom de nuvarande taken i den fleråriga budgetramen. Parlamentet noterar också
  att den samlade marginalen för åtaganden under 2015, det första året som den
  var i bruk, omedelbart utnyttjades till fullo samtidigt som anslagen till två
  viktiga EU-program behövde minskas för att möjliggöra finansiering av nya initiativ.
  Parlamentet understryker att åtskilliga EU-program, på grund av
  tidigareläggandet under 2014–2015, har färre tillgängliga åtaganden eller helt
  enkelt saknar åtaganden från och med 2016. Parlamentet anser därför att det är
  uppenbart att taken i den fleråriga budgetramen är alltför strama i många
  rubriker och paralyserar unionen inom områden där behoven är störst, samtidigt
  som de tillgängliga flexibilitetsmekanismerna i den fleråriga budgetramen redan
  har utnyttjats maximalt. Parlamentet anser att denna utveckling motiverar en
  verklig halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen. Parlamentet ser med stort
  intresse fram emot kommissionen förslag angående detta under 2016.”

  Som
  sagt budgetdisciplinen har lämnat mycket att önska. ”Akuta och oförutsedda behov”
  gör att EU spräcker budgettaken. Gentemot euroländer som Grekland gäller hårda
  bandage från EU:s sida, men EU självt kan inte sägas leva som man lär.

  Denna
  punkt antogs med 537 ja-röster mot 185 nej-röster och 80 nedlagda röster. Ja
  röstade liberala
  ALDE, vänstergruppen GUE/NGL, de Gröna/Regionalisterna, kristdemokratiska EPP
  och socialdemokratiska S&D samt ungefär hälften av blandgruppen EFDD.

  Nej
  röstade konservativa ECR-gruppen, ungefär hälften av blandgruppen EFDD och
  främlingsfientliga ENF. Avstod gjorde främst den polska delegationen i
  konservativa ECR.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Nilsson
  (S), Post (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår: Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S).

  Frånvarande:
  Ulvskog (S).


  till slutomröstningen om resolutionen
  i dess helhet med alla krav på
  budgetökningar samt med beaktande att ändringsförslag som föreslog
  utgiftsbegränsningar och nedskärningar blev nedröstade.

  Resolutionen
  i dess helhet antogs med 434 ja-röster mot 185 nej-röster och 80 nedlagda
  röster.
  Ja röstade den typiska ”regerande koalitionen” bestående av liberala
  ALDE, kristdemokratiska EPP och socialdemokratiska S&D. Den polska delegationen
  i konservativa ECR röstade också ja.

  Nej
  röstade konservativa ECR-gruppen (förutom den polska delegationen),
  blandgruppen EFDD och främlingsfientliga ENF samt även brittiska Labour inom socialdemokratiska
  S&D och ledamöter från spridda grupper.

  Avstod
  gjorde främst vänstergruppen GUE/NGL och de Gröna/Regionalisterna.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Selimovic (FP), Wikström (FP), Guteland (S), Ludvigsson
  (S), Nilsson (S), Post (FI).

  Nej: Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Björk
  (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår:
  Federley © (röstade ja men har i efterhand anmält felröstning och att han
  avsåg att avstå), Hedh (S).

  Frånvarande:
  Ulvskog (S).

  Utan
  tvekan tar Folkpartiet, Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ hem
  EU-federalistmedaljerna (inget ovanligt). Mer lydiga ledamöter till
  EU-systemet är svårt att finna.

  Givetvis
  innebär detta att tre svenska socialdemokratiska EU-parlamentarikerna i
  synnerhet inte har samma uppfattning om EU-budgeten som den egna S-MP-regeringen
  i Sverige. Detta bör kommas ihåg när nya kandidater skall nomineras till
  EU-parlamentsvalet 2019 inom S. Skall man verkligen nominera fram folk som inte
  representerar sin egen valkrets åsiktsmässigt?

  Centerpartiets
  ställningstaganden imponerar inte heller. Federley röständrade visserligen från
  ja till avstår i slutomröstningen men det betyder föga. Han röstade nej till
  många bra ändringsförslag och ja till många budgetökningar på olika punkter.

  Moderaterna
  röstar ned många bra förslag och röstar ja till budgetökningar på olika
  punkter. Men i slutändan röstar de nej till resolutionen i dess helhet. En
  inkonsekvent hållning.