• EU-parlamentet vill ha mer – del III

  image

  Som
  beskrivits i en tidigare bloggar röstade EU-parlamentet onsdagen den 28 oktober
  2015 i Strasbourg om EU:s budget för 2016 i en första behandling
  Fernandes/Deprezbetänkandet A8-0298/2015).

  Vi
  fortsätter med att rapportera om omröstningar med namnupprop (ONU) där det är
  intressanta att notera hur de svenska ledamöterna röstade.

  Ändringsförslag
  6 från blandgruppen EFDD:

  ”61.
  Europaparlamentet välkomnar omplaceringspoolen för byråerna och uppmuntrar ett
  utnyttjande av denna när detta är möjligt, men bekräftar återigen att det är
  redo att minska antalet tjänster för att uppnå effektivitetsvinster genom ett
  ökat administrativt samarbete mellan byråerna eller till och med analysera
  möjligheterna för sammanslagningar när så är lämpligt, och genom att vissa
  funktioner samordnas med antingen kommissionen eller en annan byrå.”

  Texten
  ovan skulle ersätta punkt 61 i förslaget itll betänkande:

  ”61.
  Europaparlamentet betonar därför på nytt sitt motstånd mot omplaceringspoolen
  för byråerna men bekräftar återigen att det är redo att frigöra tjänster för
  att uppnå effektivitetsvinster genom ett ökat administrativt samarbete mellan
  byråerna eller till och med analysera möjligheterna för sammanslagningar när så
  är lämpligt, och genom att vissa funktioner samordnas med antingen kommissionen
  eller en annan byrå.”

  Det
  handlar helt enkelt om att få en starkare skrivning om att vara redo att minska
  antalet EU-tjänstemän.

  Detta
  ändringsförslag röstades ned med 141 ja-röster mot 525 nej-röster och 27
  nedlagda röster. Ja röstade konservativa ECR-gruppen, blandgruppen EFDD och
  främlingsfientliga ENF. Nej röstade liberala ALDE, en stor majoritet av vänstergruppen
  GUE/NGL, de Gröna/Regionalisterna, kristdemokratiska EPP och socialdemokratiska
  S&D. Avstod gjorde främst den polska delegationen i konservativa ECR men
  också bland annat åtta från vänstergruppen GUE/NGL.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Engström (MP), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt
  (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland
  (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Post (FI).

  Avstår:
  Björk (V).

  Frånvarande:
  Ulvskog (S).

  Ändringsförslag
  7 från blandgruppen EFDD ville lägga till följande text:

  ”75a.
  Europaparlamentet beklagar ökningen av de offentliga anslagen till europeiska
  politiska partier (från 10 339 866 euro 2008 till 31 400 000 euro 2016) och
  till europeiska politiska stiftelser (från 4 268 630 euro 2008 till 18 700 000
  2016).”

  I
  tider av nedskärningar i medlemsländerna inom vård, skola, omsorg, polisväsende
  etc har anslagen på EU-nivå till EU-partier och deras stiftelser ökat med 343%
  på åtta år. Få invånare i EU-länderna känner till dessa EU-partier. De är
  skpaade uppifrån av EU-institutionerna, inte genom folklig organisering
  underifrån.

  Detta
  ändringsförslag röstades ned med 207 ja-röster mot 448 nej-röster och 38 nedlagda
  röster. Ja röstade konservativa ECR-gruppen, blandgruppen EFDD,
  främlingsfientliga ENF och
  vänstergruppen GUE/NGL samt en del spridda ledamöter från olika grupper.

  Nej
  röstade liberala ALDE, de Gröna/Regionalisterna, kristdemokratiska EPP och
  socialdemokratiska S&D. Avstod gjorde främst den polska delegationen i
  konservativa ECR och några ledamöter från spridda grupper.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Adaktusson (KD), Andersson (MP), Valero (MP), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark
  (M), Engström (MP), Eriksson (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S),
  Nilsson (S), Post (FI).

  Avstår:
  Björk (V).

  Frånvarande:
  Ulvskog (S).

  Ändringsförslag
  8 från blandgruppen EFDD löd som följer:

  ”90.
  Europaparlamentet beklagar ökningen av utgifterna för assistentstöd till
  ledamöterna. Parlamentet anser att det stöd som ledamöterna tilldelas för att
  utföra sina uppdrag inom ramen för den parlamentariska verksamheten redan är
  tillräckligt.”

  Texten
  ovan skulle då ersätta punkt 90 i förslaget till betänkande:

  ”90.
  Europaparlamentet upprepar på nytt att det för att säkerställa tillräckligt
  stöd till ledamöterna i samband med deras parlamentariska verksamhet, är
  nödvändigt att hitta en ny balans mellan ackrediterade parlamentsassistenter
  och lokala assistenter. Parlamentet noterar att generalsekreteraren har lagt
  fram ett förslag för presidiet för att uppnå detta mål. Parlamentet beklagar
  att presidiet ännu inte har fattat något beslut i denna fråga. Parlamentet
  anser att en övergångsperiod bör tillämpas vid genomförandet av revideringen av
  de nuvarande reglerna. Parlamentet förväntar sig att det slutliga beslutet
  kommer att träda i kraft senast i juli 2016, det vill säga slutdatumet för
  övergångsperioden.”

  EU-parlamentarikerna
  vill få pengar för att anställa mer personal på sina egna kontor i såväl
  Bryssel/Strasbourg som på sina kontor i den egna valkretsen. Även
  EU-parlamentets talman Schulz erkänner att EU-parlamentet fått mindre att göra
  och då har valt att bjuda in EU-ländernas premiärministrar att tala på
  sessionerna för att få lite liv på stället. Men trots en mindre arbetsbörda för
  EU-parlamentarikerna vill de anställa fler medhjälpare. EU-byråkratin känner
  inte till ordet ”nedskärningar”.

  Detta
  ändringsförslag röstades ned med 239 ja-röster mot 378 nej-röster och 72
  nedlagda röster. Ja-röstande ledamöter återfinner man från samtliga grupper,
  men i de flesta fall var det små minoriteter. I S&D-gruppen röstade 40
  ledamöter ja till förslaget, dock ingen av de svenska ledamöterna där hade den
  anständigheten. Men ja-linjen var tydlig från blandgruppen EFDD,
  främlingsfientliga ENF, de Gröna/Regionalisterna och vänstergruppen GUE/NGL.

  Nej
  röstade de tre ”regerande” grupperna röstade liberala ALDE, kristdemokratiska
  EPP och socialdemokratiska S&D. Avstod gjorde främst konservativa
  ECR-gruppen,

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt
  (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Post (FI).

  Avstår: Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S),
  Nilsson (S), Björk (V).

  Frånvarande:
  Ulvskog (S).

  Ändringsförslag
  26 från de Gröna/Regionalisterna.
   De ville lägga till text från och med
  ”Parlamentet anser att detta, som ett första steg, kan inbegripa…” i punkt 97
  i förslaget till betänkande nedan:

  ”97.
  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om större transparens när det gäller
  ersättningen för ledamöternas allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar sitt
  presidium att fastställa mer exakta bestämmelser för redovisningsskyldigheten
  när det gäller utgifter som ersätts inom ramen för denna ersättning, utan att
  detta medför några merkostnader för parlamentet.

  Parlamentet anser att
  detta, som ett första steg, kan inbegripa en skyldighet att offentliggöra
  utgiftsverifikationer, och att begränsade, roterande kontroller skulle kunna
  införas i ett andra steg. Parlamentet anser också att med tanke på de
  förväntade besparingarna med avseende på den verkliga användningen av kontot
  ”ersättningar för allmänna utgifter” skulle ett sådant system som kombinerar
  medborgarnas granskning och en kostnadseffektiv kontroll från parlamentets sida
  och utformas på ett budgetneutralt sätt skapa den transparens som behövs.”

  En
  förslag för ökad öppenhet alltså. Vilka svenska ledamöter vågar argumentera för
  ökad slutenhet inför sina väljare i Sverige?

  Detta
  ändringsförslag röstades ned med 274 ja-röster mot 403 nej-röster och 19
  nedlagda röster.

  Ja-röstande
  ledamöter återfinner man från samtliga grupper, men i de flesta fall var det
  små minoriteter. I S&D-gruppen röstade 50 ledamöter ja till förslaget och
  hälften av konservativa ECR röstade också ja. Ja-linjen var tydlig från blandgruppen
  EFDD, främlingsfientliga ENF, de Gröna/Regionalisterna och vänstergruppen
  GUE/NGL.

  Nej
  röstade de tre ”regerande” grupperna röstade liberala ALDE, kristdemokratiska
  EPP och socialdemokratiska S&D samt hälften av konservativa ECR-gruppen.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Andersson (MP), Engström (MP),
  Eriksson (MP), Valero (MP), Hedh (S), Ludvigsson (S) (röstade nej men har
  anmält felröstning och att han avsåg att rösta ja), Nilsson (S), Post (FI), Björk
  (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Guteland (S),

  Frånvarande:
  Ulvskog (S).

  Som
  synes är inte KD och M för ökad öppenhet inom EU-parlamentet. Svenska S verkar
  också tvekande och deras grupp är emot öppenhetsreformer.

  Ändringsförslag
  9 från blandgruppen EFDD.
  De ville lägga till sista meningen i punkt 97 i
  förslaget till betänkande nedan:

  ”97.
  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om större transparens när det gäller
  ersättningen för ledamöternas allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar sitt
  presidium att fastställa mer exakta bestämmelser för redovisningsskyldigheten
  när det gäller utgifter som ersätts inom ramen för denna ersättning, utan att
  detta medför några merkostnader för parlamentet.

  Parlamentet begär
  dessutom en minskning av ledamöternas arvoden, ersättningar och reseutgifter.”

  Som
  kan noteras ovan vill EFDD skära i EU-parlamentarikernas ersättningar. Något
  som givetvis inte den stora majoriteten av EU-parlamentariker är intresserade
  av – kris eller inte kris – EU-parlamentarikerna är så viktiga att de står över
  alla besparingar.

  Detta
  ändringsförslag röstades ned med 156 ja-röster mot 472 nej-röster och 63
  nedlagda röster. Ja röstade blandgruppen EFDD, främlingsfientliga ENF och vänstergruppen
  GUE/NGL samt en del spridda ledamöter från olika grupper. Nej röstade liberala
  ALDE, kristdemokratiska EPP och socialdemokratiska S&D samt konservativa
  ECR-gruppen,.

  Avstod
  gjorde främst de Gröna/Regionalisterna.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej: Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Post (FI).

  Avstår:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Andersson (MP), Engström (MP),
  Eriksson (MP), Valero (MP), Björk (V).

  Frånvarande:
  Ulvskog (S).

  Det
  är intressant att så många svenska ledamöter avstår. Egenintresset kan spela
  in. De förmår sig inte rösta nej till besparingsförslaget utan väljer att ligga
  lågt.

  Sammantaget
  på dessa fem omröstningar om förslag till besparingar och öppenhet i
  EU-parlamentet röstar Moderaterna sämst. De röstar nej till allt detta. Men det
  finns skäl att kritisera de flesta svenska ledamöter för hur de röstar.
  Vänsterpartiet väljer till exempel att bara rösta ja till ett förslag och avstå
  i fyra av de fem omröstningarna vilket är en ytterst svag insats.

  Bild: EU-kommissionen