• EU-parlamentet vill ha mer – del I

  image

  Onsdagen
  de 28 oktober 2015 i Strasbourg röstade EU-parlamentet om EU:s budget för 2016
  i en första behandling. Som vanligt kräver man mer pengar till
  EU-institutionerna. Pengarna måste tas från medlemsländernas budgetar och som
  bekant genomgår så gott som samtliga EU-länder tuffa besparingsprogram.

  EU
  vill få mer pengar till flyktinghjälp, men som bekant behöver nog Sverige sina
  pengar bäst själva för att handlägga flyktingsfrågan. EU-parlamentet lade också
  in extra pengar i fonden för att skapa jobb åt ungdomar, öka EU:s
  konkurrenskraft och för att betala sina obetalda räkningar när man har blåst på
  med verksamhet. EU-parlamentet slog också tillbaka mot de besparingar i
  EU-budgeten som medlemsländernas ministrar föreslagit.

  Som
  kan konstateras av ovan nämnda verksamheter som EU-parlamentet vill satsa på så
  ligger de främst på medlemsländernas bord att ta hand om. Men EU-parlamentet
  vill lägga sig i allt och anser sig var bättre på allt.

  Exakt
  totalsumma för budgeten och vad EU-parlamentet vill lägga till brukar mörkas.
  Ingen har nog riktig koll, men totalt handlar det om minst 50 miljarder svenska
  kronor som EU-parlamentet vill lägga till i utgifter.

  En
  budgetresolution för budgetåret 2016 antogs (Fernandes/Deprezbetänkandet
  A8-0298/2015). Det var en del omröstningar med namnupprop (ONU) som är intressanta
  att notera hur de svenska ledamöterna röstade.

  1.
  ECR:s alternativa resolution – ändringsförslag 4

  Denna
  alternativa resolution från konservativa ECR-gruppen skriver bland annat redan
  i punkt 1 att 

  ”… Parlamentet framhåller dock att det
  fortfarande finns utrymme för flera effektivitetsbesparingar och välkomnar
  därför rådets föreslagna ändringar och dess fokus på finanspolitiskt ansvar.”

  Detta
  förslag röstades ned med 63 ja-röster mot 580 nej-röster och 49 nedlagda röster.

  Alla
  19 närvarande svenska röstade nej till de konservativas alternativa resolution,
  så även polska delegationen i ECR-gruppen. De sistnämnda är skeptiska till
  överstaten EU, men vill gärna att EU utökar sin budget för jordbruk,
  regionapolitik med mera då de räknar med att Polen tjänar på det.

  2.
  Punkt 8, första delen i förslaget till betänkande:

  ”Europaparlamentet
  upprepar sin övertygelse att unionens budget inte bör finansiera nya initiativ
  på bekostnad av nuvarande unionsprogram och unionspolitik och åsidosätta
  politiska åtaganden som redan gjorts. Parlamentet erkänner och bekräftar till
  fullo sitt stora politiska och ekonomiska stöd till inrättandet av Europeiska
  fonden för strategiska investeringar (Efsi) och har för avsikt att förverkliga
  det åtagande som parlamentet gjorde under Efsi-förhandlingarna, det vill säga
  att inom ramen för det årliga budgetförfarandet i största möjliga utsträckning
  minimera konsekvenserna för Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat
  Europa.”

  Denna
  text antogs med 578 ja-röster mot 65 nej-röster och 48 nedlagda röster. Så gott
  som alla grupper röstade ja, med några undantag. Blandgrupeen EFDD röstade nej,
  hälften av vänstergruppen GUE/NGL avstod (hälften av deras ledamöter röstade
  ja) samt hälften av främlingsfientliga ENF röstade nej (de övriga ledamöterna i
  den gruppen var splittrade mellan ja och nej).

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt
  (M), Fjellner (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP),
  Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Post (FI).

  Nej:
  Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår:
  Björk (V).

  Närvarande
  men ej röstat: Hökmark (M).

  Frånvarande:
  Ulvskog (S).

  Hökmark
  missade att rösta på 13 av de totalt 224 omröstningarna med namnupprop. Han var
  närvarande hela omröstningen med missade alltså röstknappen ibland. Medvetet i
  detta fall eller?

  3.
  Punkt 19 i förslaget till betänkande:

  ”Europaparlamentet
  beslutar att öka anslagen över nivån i budgetförslaget för de
  tre tillsynsmyndigheterna (EBA, Eiopa och Esma) och för Acer så att de har
  tillräckliga medel för att utföra sina utökade uppgifter.”

  Denna
  text antogs med 526 ja-röster mot 170 nej-röster och tre nedlagda röster. Ja
  röstade kristdemokratiska EPP, socialdemokratiska S&D, liberala ALDE,
  vänstergruppen GUE/NGL samt de Gröna/Regionalisterna. Nej röstade konservativa
  ECR, blandgruppen EFDD samt främlingsfientliga ENF.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt
  (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP),
  Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Post (FI).

  Nej:
  Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Frånvarande:
  Ulvskog (S).

  4.Punkt
  22 under Underrubrik 1a – Konkurrenskraft
  för tillväxt och sysselsättning
  i förslaget till betänkande:

  ”Europaparlamentet
  ökar därför åtagande- och betalningsbemyndigandena för rubrik 1a över
  nivån i budgetförslaget med 1 405,5 miljoner euro respektive
  491,5 miljoner euro (inklusive pilotprojekt och förberedande åtgärder).
  Därmed överskrids taket för åtagandena med 1 316,9 miljoner euro,
  vilket kommer att finansieras med alla tillgängliga medel med avseende på
  flexibilitet i förordningen om den fleråriga budgetramen efter att tillgängliga
  marginaler har utnyttjats.”

  Denna
  text antogs med 554 ja-röster mot 100 nej-röster och 49 nedlagda röster. Ja
  röstade kristdemokratiska EPP, socialdemokratiska S&D, liberala ALDE,
  vänstergruppen GUE/NGL samt de Gröna/Regionalisterna. Nej röstade konservativa
  ECR (en minoritet, den polska delegationen, röstade ja), ungefär hälften av blandgruppen
  EFDD (ungefär hälften av EFDD-ledamöterna avstod) samt ungefär hälften av främlingsfientliga
  ENF (ungefär hälften av den gruppen avstod).

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Post (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår:
  Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh
  (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Björk (V).

  Frånvarande:
  Ulvskog (S).

  5. Ändringsförslag 43 från GUE/NGL-gruppen

  23c. ”Europaparlamentet vill att det inrättas stödprogram
  för de medlemsstater som eventuellt vill förhandla om ett utträde ur euron på
  grund av att deras medlemskap har blivit ohållbara och outhärdliga. Parlamentet
  anser att sådana program bör erbjuda tillräcklig kompensation för den sociala
  och ekonomiska skada som medlemskapet i den gemensamma valutan orsakat.”

  Man kan alltid invända mot förslag om ”stödprogram”, men med
  tanke på vilka gigantlån man ger till Grekland från euroländerna så är
  stödprogram ett fall framåt för att ordinera en medicin som får slut på
  eurosjukdomen genom att Grekland upprättar sin egen valuta igen.

  Ändringsförslaget avslogs med 120 ja-röster mot 568
  nej-röster och tio ledamöter avstod. Ja till förslaget röstade vänstergruppen
  GUE/NGL, blandgruppen EFDD och främlingsfientliga ENF samt några spridda
  ledamöter från andra grupper.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Andersson (MP), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej: Federley ©, Selimovic (FP), Wikström (FP), Adaktusson
  (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Engström (MP), Valero (MP),
  Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Post (FI).

  Närvarande men ej röstat:.

  Avstår: Eriksson (MP).

  Frånvarande: Ulvskog (S).

  Mest
  pigga på att öka EU:s utgifter var C, FP, M samt FI. De röstade ja till alla tre
  förslagen till ökningar enligt ovan. KD, MP och S var inte så dåliga heller, de
  röstade ja till ökningar i två av tre fall.

  Kan
  EU-parlamentarikerna från partierna ovan förklara hur medlemsländernas hårt pressade skattebetalare skall ha
  råd att betala för kalaset?

  Läs även: 

  C, FP, KD, MP, S och FI har inget emot utgiftsökningar för EU-parlamentet

  EU-parlamentet vill som vanligt ha mer pengar – C, FP, S & MP stödjer slöseriet