• Ett meningslöst betänkande om kultursarvsstrategi antaget av EU-pladdramentet

  image

  Tisdagen
  8 september 2015 i Strasbourg antog EU-parlamentet ett betänkande om en
  integrerad kulturarvsstrategi för Europa (A8-0207/2015) (ingen
  lagstiftning – enbart ett politiskt uttalande från EU-parlamentet). Föredragande
  var Mircea
  Diaconu (oberoende ledamot tillhörande liberala ALDE-gruppen.

  Betänkandet
  kom från utskottet för kultur och utbildning. Detta utskott är undersysselsatt
  då EU enligt fördragen inte har bestämmanderätt över kultur- och utbildningfrågorna.

  Men
  EU-parlamentet anser att detta skall bli EU-frågor i framtiden och lämnar gärna
  synpunkter på hur medlemmarna skall sköta framförallt sin utbildningspolitik
  som IT- och språkundervisning med mera.

  Denna
  gång gällde det frågan om europeiskt kulturarv. Definitionen om vad detta
  ”kulturarv” innebär finns det nog många olika åsikter om. Men EU-parlamentet
  kommer säkert att återkomma till denna fråga. Utskottet för kultur och
  utbildning måste ju ha något att göra.

  Det
  ställs givetvis krav på mer pengar till EU för att sköta kulturarvsfrågan. I
  dessa kristider skall EU alltid ha mer pengar enligt EU-pladdramentets, förlåt
  EU-parlamentets, federalistiska majoritet.

  I
  punkt 7b betonar EU-parlamentet att EU-kommissionen 

  med särskild finansiering stödja studier, forskning och
  pilotåtgärder särskilt utformade för att analysera effekterna av
  kulturarvsfrämjande processer, utarbeta särskilda indikatorer och riktmärken i
  fråga om kulturarvets direkta och indirekta bidrag till processer som rör
  ekonomi och social utveckling samt direkt
  stödja
  kulturell och social innovation som integrerats i lokala miljöer
  där kulturarvet kan driva på utvecklingen och hjälpa till att förbättra
  människors livskvalitet,”.

  Samt
  i punkt 7f  uppmanar de EU-kommissionen
  att 

  ”se över riktmärket på 5 miljoner euro för kulturarvsprojekt som lämnats
  in inom ramen för åtgärden för småskalig infrastruktur, och få upp det till minst
  samma nivå som Unescos projekt, dvs. 10 miljoner euro.”

  Alltså drygt 100
  miljoner svenska kronor, EU
  skall låta miljonerna rulla!

  Det
  är några svenska EU-parlamentariker som tänker själva. Störst heder i denna
  omröstning skall Adaktusson (KD) ha som bröt mot sin egen kristdemokratiska
  EPP-grupp i de flesta av omröstningarna på denna rapport.
  Det kan konstateras
  att han har mer gemensamt med den brittiska delegationen i konservativa
  ECR-gruppen än sin egen EPP-grupp. När skall han ta konsekvensen av detta och
  byta grupp?

  Björk
  (V) röstade också självständigt, men har ett visst medhåll i sin GUE/NGL-grupp.

  De
  två Sverigedemokraterna röstade inte ja till något även om de avstod några gånger
  när de borde ha röstat nej rakt av. De har det dock lättare och följde nog bara
  brittiska UKIP-listan.

  Men
  den svenska JTVSSH-gruppen är stor (Ja Till Vilken Skit Som Helst).
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Andersson (MP),
  Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson
  (S), Nilsson (S) och Ulvskog (S) röstade ja i samtliga tolv omröstningar med
  namnupprop på detta betänkande, inklusive i slutomröstningen.

  Hökmark
  (M) och Post (FI) röstade nej två gånger och Fjellner (M) en gång. Inga
  imponerande siffror där heller.

  Den
  som är intresserad kan i listan nedan läsa exakt vad för onödighetern många
  svenska ledamöterna röstade ja till.

  Omröstning
  med namnupprop (ONU) på punkt 3c:

  3.
  Europaparlamentet riktar i fråga om framtagandet av den nya integrerade
  kulturarvsstrategin följande specifika rekommendationer till kommissionen:

  c) att utnämna
  företrädesvis 2018 till Europaåret för kulturarvet, med en adekvat budget och
  med målet att bland annat sprida kunskap och öka medvetenheten och utbildning
  bland framtida generationer om värdet av det europeiska kulturarvet och dess
  skydd, och att lägga fram förslaget till program för Europaåret till
  parlamentet senast 2016,

  Punkten
  antogs med 597 ja-röster mot 82 nej-röster och nio nedlagda röster. Nästan alla
  gruppers majoriteter röstade ja, liberala ALDE, en majoritet av konservativa
  ECR, italienska delen av EU-kritiska EFDD, italienarna i främlingsfientliga
  ENF, vänstern i GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D samt de Gröna/Regionalisterna.

  Nej
  röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså främst den
  brittiska delegationen i EU-kritiska EFDD samt en större del av
  främlingsfientliga ENF.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Andersson (MP),
  Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson
  (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Hökmark (M), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår:
  Björk (V).

  Närvarande
  men inte röstat: Fjellner (M).

  ONU
  på punkt 6:

  6. Europaparlamentet
  noterar EU:s åtagande om att bevara och förbättra Europas kulturarv genom olika
  program (Kreativa Europa, Horisont 2020, Erasmus+, Ett Europa för
  medborgarna), fonder (de europeiska struktur- och investeringsfonderna) samt
  åtgärder såsom de europeiska kulturhuvudstäderna, de europeiska
  kulturarvsdagarna och det europeiska kulturarvsmärket. Parlamentet uppmanar EU
  och medlemsstaterna att engagera sig ännu mer för att främja forskning.

  Punkten
  antogs med 606 ja-röster mot 77 nej-röster och sex nedlagda röster. Nästan alla
  gruppers majoriteter röstade ja, liberala ALDE, en majoritet av konservativa
  ECR, italienska delen av EU-kritiska EFDD, italienarna i främlingsfientliga
  ENF, vänstern i GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D samt de
  Gröna/Regionalisterna.

  Nej
  röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså främst den
  brittiska delegationen i EU-kritiska EFDD samt en större del av
  främlingsfientliga ENF.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Andersson (MP),
  Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson
  (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Fjellner (M), Hökmark (M), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår:
  Björk (V).

  ONU
  på punkt 7b del 2:

  Andra
  delen hela texten utom orden “med särskild finansiering” och
  “direkt stödja”

  7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen
  att

  b) med särskild finansiering stödja
  studier, forskning och pilotåtgärder särskilt utformade för att analysera
  effekterna av kulturarvsfrämjande processer, utarbeta särskilda indikatorer och
  riktmärken i fråga om kulturarvets direkta och indirekta bidrag till processer
  som rör ekonomi och social utveckling samt direkt
  stödja
  kulturell och social innovation som integrerats i lokala miljöer
  där kulturarvet kan driva på utvecklingen och hjälpa till att förbättra
  människors livskvalitet,

  Punkten
  antogs med 596 ja-röster mot 95 nej-röster och inga nedlagda röster. Nästan
  alla gruppers majoriteter röstade ja, liberala ALDE, en majoritet av
  konservativa ECR, italienska delen av EU-kritiska EFDD, italienarna i
  främlingsfientliga ENF, vänstern i GUE/NGL, kristdemokratiska EPP,
  socialistiska S&D samt de Gröna/Regionalisterna.

  Nej
  röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså den
  brittiska delegationen i EU-kritiska EFDD samt en större del av
  främlingsfientliga ENF.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP),
  Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  ONU
  på punkt 7f:

  7. Europaparlamentet
  uppmanar kommissionen att

  f) se över
  riktmärket på 5 miljoner euro för kulturarvsprojekt som lämnats in inom ramen
  för åtgärden för småskalig infrastruktur, och få upp det till minst samma nivå
  som Unescos projekt, dvs. 10 miljoner euro.

  Punkten
  antogs med 590 ja-röster mot 62 nej-röster och 47 nedlagda röster. Nästan alla
  gruppers majoriteter röstade ja, liberala ALDE, en majoritet av konservativa
  ECR, italienska delen av EU-kritiska EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstern i
  GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D samt de
  Gröna/Regionalisterna.

  Nej
  röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså den
  brittiska delegationen i EU-kritiska EFDD.

  Brittiska
  Labour avstod.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP),
  Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI),
  Björk (V).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  ONU
  på punkt 13:

  13. Europaparlamentet
  uppmanar eftertryckligen kommissionen att undersöka bästa praxis inom
  skattepolitiska strategier i Europa och rekommendera lämpliga sådana till
  medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa dessa
  rekommendationer och utbyta bästa praxis sinsemellan för att se till att det
  privata stödet för materiella och immateriella kulturarvsprojekt får maximal
  uppmuntran och för att maximera den ekonomiska utvecklingen och den sociala
  sammanhållningens effekter i den relevanta lokala miljön.

  Punkten
  antogs med 549 ja-röster mot 128 nej-röster och 24 nedlagda röster. De flesta
  gruppers majoriteter röstade ja, liberala ALDE, en majoritet av konservativa
  ECR, italienska delen av kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D samt de
  Gröna/Regionalisterna.

  Nej
  röstade EU-kritiska EFDD, italienarna i främlingsfientliga ENF samt vänstern i
  GUE/NGL.

  Avstod
  gjorde den brittiska delegationen i konservativa ECR.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP),
  Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  ONU
  på punkt 30:

  30. Europaparlamentet
  uttrycker sin oro över läget när det gäller strategierna för konservering,
  restaurering, bevarande och främjande av kulturarvet, som har en enorm
  betydelse för den europeiska identiteten. Parlamentet betonar att
  finansieringen av skyddet av kulturarvet har genomgått drastiska nedskärningar
  i vissa medlemsstater till följd av den ekonomiska och finansiella krisen.
  Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att se till att
  adekvata medel anslås och initiativ tas för att Europas kulturarv ska komma
  till sitt fulla värde.

  Punkten
  antogs med 639 ja-röster mot 55 nej-röster och sex nedlagda röster. Nästan alla
  gruppers majoriteter röstade ja, liberala ALDE, en majoritet av konservativa
  ECR, italienska delen av EU-kritiska EFDD, främlingsfientliga ENF, vänstern i
  GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D samt de
  Gröna/Regionalisterna.

  Nej
  röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså den
  brittiska delegationen i EU-kritiska EFDD.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP),
  Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI), Björk
  (V).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  ONU
  på punkt 62:

  62. Europaparlamentet
  påpekar vikten – mot bakgrund av djupa demografiska och samhälleliga
  förändringar – av vårt gemensamma europeiska kulturarv och av det planerade
  Europaåret för att få medborgarna att i större utsträckning identifiera sig med
  EU och för att stärka känslan av samhörighet inom EU.

  Punkten
  antogs med 559 ja-röster mot 96 nej-röster och 44 nedlagda röster. Nästan alla
  gruppers majoriteter röstade ja, liberala ALDE, italienska delen av EU-kritiska
  EFDD, en majoritet av vänstern i GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska
  S&D samt de Gröna/Regionalisterna.

  Nej
  röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså den
  brittiska delegationen i EU-kritiska EFDD, främlingsfientliga ENF samt en
  minoritet av vänstern i GUE/NGL.

  Avstod
  gjorde en majoritet av konservativa ECR samt en minoritet av vänstern i
  GUE/NGL.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP),
  Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Post (FI), Björk (V), Winberg (SD).

  Närvarande men ej
  röstat: Lundgren
  (SD).

  ONU
  på punkt 63:

  63. Europaparlamentet
  anser att en uppskattning av Europas gemensamma kulturarv, i synnerhet för
  kommande generationer, ger riktningen och räckvidden för att utveckla en
  europeisk identitet och värden såsom att samsas och respektera varandra,
  utanför medlemstaternas gränser. Parlamentet rekommenderar därför även att
  särskild hänsyn tas till den yngre generationen, bland annat när Europaåret för
  kulturarvet utstakas.

  Punkten
  antogs med 587 ja-röster mot 92 nej-röster och 20 nedlagda röster. Nästan alla
  gruppers majoriteter röstade ja, liberala ALDE, italienska delen av EU-kritiska
  EFDD, en majoritet av vänstern i GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska
  S&D samt de Gröna/Regionalisterna.

  Nej
  röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså den
  brittiska delegationen i EU-kritiska EFDD, främlingsfientliga ENF samt tio
  ledamöter från vänstern i GUE/NGL.

  Avstod
  gjorde en minoritet av vänstern i GUE/NGL.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP),
  Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Björk (V).

  Avstår: Lundgren (SD),
  Winberg (SD).

  ONU
  på punkt 74 del 2:

  Andra delen – orden
  “som speglar Europas värden och arv”

  74. Europaparlamentet
  stöder skapandet av gränsöverskridande kulturella turistprodukter som speglar Europas värden och arv.
  Parlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter ett ökat samarbete med
  medlemsstaterna och andra organisationer som utarbetar kulturpolitik och
  turismpolitik, till exempel Världsturismorganisationen (UNWTO) och Unesco, och
  att fortsätta samfinansieringen och främjandet av nätverk, gränsöverskridande
  regionala projekt och, i nära samarbete med Europarådet, de europeiska
  kulturvägarna, som är det bästa exemplet på gränsöverskridande alleuropeiska
  tematiska turistprojekt.

  Texten
  ”som speglar Europas värden och arv” i denna punkt antogs med 566 ja-röster mot
  128 nej-röster och tio nedlagda röster. Nästan alla gruppers majoriteter
  röstade ja, liberala ALDE, italienska delen av EU-kritiska EFDD,
  kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D samt de Gröna/Regionalisterna.

  Nej
  röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR, likaså den
  brittiska delegationen i EU-kritiska EFDD, främlingsfientliga ENF samt vänstern
  i GUE/NGL.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M),
  Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero
  (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post
  (FI).

  Nej:
  Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  ONU
  på skäl H:

  H. Kulturarvet,
  både det materiella och immateriella, spelar en betydande roll i att skapa,
  bevara och främja europeisk kultur och europeiska värden samt nationell,
  regional, lokal och individuell identitet, liksom det europeiska folkets
  nutidsidentitet.

  Skäl
  H antogs med 584 ja-röster mot 57 nej-röster och 63 nedlagda röster. Nästan
  alla gruppers majoriteter röstade ja, liberala ALDE, italienska delen av
  EU-kritiska EFDD, ungefär halva främlingsfientliga ENF, en stor majoritet av
  vänstern i GUE/NGL, kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D samt de
  Gröna/Regionalisterna.

  Nej
  röstade främst den brittiska delegationen i konservativa ECR samt den brittiska
  delegationen i EU-kritiska EFDD.

  Avstod
  gjorde majoriteten av konservativa ECR samt ungefär halva främlingsfientliga
  ENF.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M),
  Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero
  (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post
  (FI).

  Avstår:
  Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  ONU
  på skäl O del 2:

  Andra
  delen hela texten utom ordet “gemensamt”

  O. De
  kulturella och turistiska värdena i Europarådets ”Europeiska kulturvägar” för
  att främja ett gemensamt
  europeiskt kulturarv och utveckla en hållbar kulturturism bör stärkas.

  Ordet
  ”gemensamt” i skäl O antogs med 596 ja-röster mot 86 nej-röster och 22 nedlagda
  röster. Nästan alla gruppers majoriteter röstade ja, liberala ALDE, italienska
  delen av EU-kritiska EFDD, en stor majoritet av vänstern i GUE/NGL,
  kristdemokratiska EPP, socialistiska S&D samt de Gröna/Regionalisterna.

  Nej
  röstade den brittiska delegationen i konservativa ECR samt den brittiska
  delegationen i EU-kritiska EFDD och ungefär främlingsfientliga ENF.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M),
  Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero
  (MP), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post
  (FI).

  Nej:
  Björk (V).

  Avstår:
  Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Slutomröstningen
  på betänkandet i dess helhet.

  Betänkandet
  i dess helhet (enbart ett politiskt uttalande) antogs med 613 ja-röster mot 70
  nej-röster och 19 nedlagda röster
  . Så gott som alla grupper med ett undantag
  röstade ja, liberala ALDE, vänstern i GUE/NGL, kristdemokratiska EPP,
  socialistiska S&D, de Gröna/Regionalisterna, främlingsfientliga ENF samt en
  majoritet av den konservativa ECR-gruppen.

  Nej
  röstade en minoritet av konservativa ECR samt EU-kritiska EFDD.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Corazza Bildt (M), Fjellner (M),
  Hökmark (M), Andersson (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Valero (MP),
  Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI).

  Nej:
  Adaktusson (KD), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Avstår:
  Björk (V).

  Bild: Europeiska kulturarvsmärket – © Europeiska Kommissionen