• EU:s fem ”Presidenter” rekommenderar extrem maktförskjutning till EU-nivå

  EU:s fem högsta höns, “Presidenterna” Tusk (Europeiska
  Rådet), Dijsselbloem (Eurogruppen), Draghi (Europeiska Centralbanken) och
  Schultz (EU-parlamentet), under ledning av EU-kommissionens President
  Jean-Claude Juncker presenterade igår, måndag 22/6, planer på hur de vill fortskrida
  med konstruktionen av den nya stormakten EU.

  Färdigställandet av
  EU:s ekonomiska och monetära union
  tituleras rapporten som kryddas med floskler
  i stil med ”Euron är en framgångsrik och stabil valuta” och ”alla medlemmar i
  den monetära unionen har gett upp sina nationella valutor en gång för alla.”  

  Huvudargumentet är inget nytt, att EMU inte är, var eller
  någonsin kan bli en optimal valutaunion påpekade oberoende ekonomer redan på
  80-90-talet. De fem Presidenterna föreslår dock att steg, både på kort, medel
  och lång sikt, tas mot en bättre fungerande monetär union. Vad de har i åtanke
  är att integrera Euroländerna till den grad att de blir de-facto provinser
  eller delstater med marginell nationell beslutsfattandemakt när det kommer till
  budgetar och ekonomisk politik. Makten skall förskjutas till EU-nivå samtidigt
  som ”demokratin” på EU-nivå skall utvecklas vidare. Presidenterna skriver att
  detta är ”en process som bör inledas utan dröjsmål”.

  Presidenterna propagerar åter för införandet av en
  gemensam budgetpolitik inom Eurozonen och de lyfter fram ett
  EU-finansministerium som den institution där beslut om denna budgetpolitik
  skall fattas. Andra ballonger som släpps ut är bl.a. att:   

  Medlemsländer uppmanas upprätta nya Sovjetliknande
  byråkratier som del av ”ett system av konkurrenskraftsmyndigheter i euroområdet”…”med
  uppdraget att bedöma om ”lönerna utvecklas i linje med produktivitet” och
  övervaka ”enhetsarbetskostnaderna”.    

   Förstärkt övervakning på EU-nivå av nationella budgetar
  och ”medlemsstaternas ekonomiska politik”. Medlemsländerna ska starkt
  rekommenderas att fortsätta prioritera reformer för att skapa nya jobb (även
  konkreta, lands-specifika, direktiv nämns men också att länderna själva måste
  ha en viss grad av frihet att själva utforma och avgöra vidden). 

  Medlemsländerna ska vidare hållas ansvariga för att uppfylla vad de lovat
  (eller ja, snarare tvingats lova?). Frågan är varför medlemsländerna skulle
  vilja ge en toppstyrd instans kontrollen över en gemensam budget-policy när det
  råder allt större konsensus om att den illa skötta euron haft en negativ
  inverkan på ekonomin.

  En formaliserad konvergensprocess för ”gemensamma
  krav” på arbetsmarknad, konkurrenskraft, företagsmiljö och offentlig
  förvaltning och vissa aspekter av skattepolitiken, såsom bolagsskattebasen. 

  En gemensam europeisk insättningsgaranti för att
  socialisera bankräddningar inom EU. Sverige har redan en välfinansierad
  stabilitetsfond finansierad av bankerna genom en avgift. Presidenterna vill
  förstås se Sveriges stabilitetsfond som en del av den nya EU-fonden som skall
  rädda Sydeuropas zombie-banker. 

  EU-kommissionens, Europeiska centralbankens och IMF:s politik
  för att ”rädda euron” är misslyckad, omoralisk och saknar juridisk grund. En avskrivning
  av statsskulderna är inte heller välkommen eftersom att detta vore att erkänna
  felaktiga beslut för de politiker som hävdat att räddningsförsöken inte skulle
  kosta europeiska skattebetalare något. Frågan är vem som är viktigast att rädda,
  den politiska elit som gett oss euron, en embryonisk centralplanerad och über-byråkratisk
  superstat eller de demokratier som vi ärvt.

  Sveriges medlemskap i EU har kostat oss stora pengar men
  inte alls i närheten av de summor vi sannolikt behövt betala om vi följt
  maktelitens uppmanande och röstat ja till EMU. Följaktligen bör vi vara
  tacksamma för det påstådda ”utanförskapet” och ha dessa risker i åtanke när vi hör
  propaganda om att euron är ett politiskt projekt baserat på en rättvis och
  demokratisk grund.