• Försök görs att stoppa ökningen av EU-parlamentets personalstyrka

  Vi fortsätter med intressanta omröstningar i EU-parlamentet onsdag 29
  april om EU-institutionernas kostnader – denna omröstning gäller fortsatt
  Deprezbetänkandet (A8-0144/2015) om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016
  – avsnitt I – parlamentet.

  Italienska femstjärnerörelsen lade ännu ett ändringsförslag (nummer 10)
  som ville understryka att en ökning av EU-parlamentets personalstyrka i vilket
  fall som helst endast skulle göras genom omplaceringar av personal. Texten löd
  som följer:

  35.
  Europaparlamentet välkomnar förslaget att utöka personalen vid
  utskottssekretariaten för att ledamöterna ska få det stöd som krävs för att
  fylla kontrollfunktionen, särskilt i de utskott som för närvarande eller i
  framtiden har störst antal genomförandeakter och delegerade akter. Parlamentet
  understryker att varje ökning av personalstyrkan i vilket fall som helst endast
  ska göras genom omplaceringar.

  Socialdemokratiska S&D ville att man skulle dela texten i
  omröstningen, i syfte att försvaga skrivningen något, och att man skulle rösta
  om delen ”i vilket fall som helst” separat.

  Första delen antogs
  faktiskt med 563 ja-röster mot 89 nej-röster och 38 nedlagda. Det var bara
  vänstergruppen GUE/NGL och de Gröna/Regionalisterna som röstade nej.

  Men den starkare
  skrivningen ”i vilket fall som helst” avslogs däremot med 97 ja, 575 nej och 38 nedlagda röster. Det var nästan endast medlemmar av den konservativa
  ECR-gruppen som röstade ja till förslaget. Till och med förslagsställarna i
  italienska femstjärnerörelsen röstade nej, troligen efter uppgörelse om en
  kompromiss.

  De svenska ledamöterna
  röstade som följer:

  Ja: Björk (V).

  Nej: Federley ©,
  Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Andersson
  (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Ludvigsson (S), Nilsson (S),
  Ulvskog (S),

  Avstod: Lundgren (SD),
  Winberg (SD).

  Närvarande men ej
  röstat: Fjellner (M), Hökmark (M) (lämnade omröstningen i förtid), Post (FI).

  Frånvarande: Guteland
  (S), Hedh (S).

  Som synes stödde
  endast V den starkare skrivningen för att hålla kort kravet på ökning av
  personalstyrkan i EU-parlamentet. Som synes fegade Fjellner (M) och Post (FI)
  och röstade inte trots att de fortfarande var med på omröstningen. SD avstod
  när de lika gärna kunde ha röstat ja. De andra partiföreträdarna följde väl
  helt enkelt sina gruppledningars röstlista.

  Läs även: 

  EU-parlamentet försvarar de astronomiska lönerna på EU-institutionerna

  EU-tjänstemän kräver och beviljas löneförhöjning med stöd av M, FP, S och KD i EU-parlamentet

  Bild: EU-anställda demonstrerar – 
  © European Union 2003 – EP