• EU-parlamentet vill fortsätta spendera pengar på EU:s filmpris

  Som
  en del av den propagandakampanj EU-institutionerna driver för att öka stödet
  för konstruktionen av en allomfattande EU-stat anordnar EU-parlamentet varje år
  en europeisk filmfestival och delar ut LUX-priset. För detta ändamål bygger man
  upp en tillfällig biograf i EU-parlamentets lokaler i Bryssel. Kostnaderna är
  stora och publiciteten har inte varit särskilt stor. Frågan är om detta ligger
  inom EU-parlamentets politiska ram. Men ledamöterna i EU-parlamentet vill gärna
  lägga sig i och göra PR för ”EU:s kultur”. Oscarsutelningen i USA går runt av
  sig självt utan skattepengar inblandade. Ett särskilt EU-filmpris borde också
  kunna finansiera sig självt om intresse finns hos filmpubliken. Finns inte
  detta intresse så är det ytterst diskutabelt att EU-parlamentet skall ge sig in
  i denna verksamhet. 

  EU-parlamentariker som anser att priset är så viktigt att det förtjänar en halv miljon euro varje år kan finansiera det ur egen ficka.

  EU-parlamentets
  budgetkontrollutskott hade i betänkandet om ansvarsfriheten 2013 för EU-parlamentets
  budget (Pargneauxbetänkandet A8-0082/2015), som man röstade om onsdagen den 29
  april 2015 i Strasbourg, lagt in en kritisk skrivning om LUX-priset. Den löd
  som följer:

  61.
  Europaparlamentet ifrågasätter LUX-prisets relevans. Parlamentet rekommenderar
  bestämt att man på nytt överväger om parlamentet ska fortsätta dela ut priset.

  Ändringsförslag
  28 från de Gröna/Regionalisterna föreslog att punkt 61 skulle strykas. Det vill
  säga den gröna gruppen ville stryka kritiken mot LUX-priset.

  Med
  444 ja-röster till att stryka punkt 61 mot 215 nej-röster och 30 nedlagda
  röster försvann kritiken mot LUX-priset.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Ceballos (MP), Engström (MP), Ludvigsson (S), Nilsson
  (S), Ulvskog (S), Post (FI).

  Nej:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD) (röstade ja men har
  anmält i efterhand att han avsåg att rösta nej), Corazza Bildt (M), Fjellner
  (M), Andersson (MP), Eriksson (MP), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Närvarande
  men ej röstat: Hökmark (M).

  Frånvarande:
  Guteland (S), Hedh (S).

  I
  denna fråga var det kristdemokraterna EPP, socialdemokraterna S&D samt de
  Gröna/Regionalisterna som inte ansåg det viktigt att värna om skattemedel. MP
  var splittrade i frågan medan S och FI troget följde sin gruppledning. Tydligen
  anser de sex svenskar som röstade ned kritiken mot EU-parlamentets LUX-pris att
  EU-parlamentet skall syssla med allt möjligt utanför EU:s kärnområden och att
  skattebetalarna gott kan stå för notan. 

  http://www.luxprize.eu/

  Läs även: OEIC’s rapport Till varje pris