• Den sammantagna ”syndarlistan” i EU-parlamentets budgetomröstning – kom ihåg hur de svenska ledamöterna röstat

  Som
  redogjorts i ett antal blogginlägg röstade EU-parlamentet onsdagen den 22
  oktober om EU:s budget 2015. Det var många intressanta omröstningar och vi har
  redogjort 16 av dem, varav en var slutomröstningen, på resolutionen ”Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret
  2015 – alla avsnitt” (A8-0014/2014) (också kallad Gardiazabal Rubial/Hohlmeierbetänkandet).

  Samtidigt
  som EU pressar EU-länderna att skära i sina respektive statbudgetar vill
  EU-institutionerna göra det motsatta när det gäller EU-budgeten. EU-länderna
  (de som skall betala EU-budgeten) föreslog att budgeten skulle sluta på
  sammanlagt 140 miljarder euro i utgifter. En nedskärning med 2,1 miljarder euro
  jämfört med EU-kommissionens förslag på 142,1 miljarder euro. Men
  EU-parlamentet röstade för att EU 2015 skulle spendera 146,4 miljarder euro, en
  ökning med 8 % jämfört med 2014. EU-parlamentet gillar att lista utgifter rakt
  upp och ner, medlemsländerna får betala.

  EU-parlamentet
  drev sedan under förhandlingarna på för att få EU-länderna att betala mer. Så
  blev det också. Det slutade med en uppgörelse om en budget för 2015 på 141,2
  miljarder euro.

  Svenska
  ledamöter röstade ned ett antal tilläggsförslag som försökte begränsa
  vansinnigheterna i EU:s utgifter, nästan uteslutande kom dessa från
  vänstergruppen GUE/NGL. Vi skall redogöra för den sammantagna ”syndarlistan”
  nedan. Bäst av de svenska ledamöterna röstade Björk (V), medlem i GUE/NGL
  gruppen, som röstade ja till 12 av tilläggsförslagen (hon borde dock enligt vår
  mening ha röstat ja till alla 15) samt nej i slutomröstningen. Sämst

  röstade

  enligt vår
  mening EU-federalistpartiet FP som röstade ja till endast fyra av de 15
  tilläggsförslagen samt röstade ja till resolutionen i dess helhet.

  Folkpartiet
  (Paulsen och Wikström) röstade nej till följande tilläggsförslag:

  1/
  Ändringsförslag 31 från den konservativa ECR-gruppen på punkt fyra.

  Punkt
  4 i förslaget till resolution från budgetutskottet löd som följer:

  Europaparlamentet upprepar att EU-budgeten är ett
  komplement till de nationella budgetarna och påminner om att den
  främjar tillväxt och arbetstillfällen samt understryker att den, på grund av
  sin karaktär och begränsade storlek, inte bör hindras och tyglas genom
  godtyckliga minskningar utan tvärtom måste förstärkas inom utvalda områden
  .

  Men
  ECR-gruppen vill ändra den skrivningen till följande:

  Europaparlamentet upprepar att EU-budgeten är ett
  komplement till de nationella budgetarna och påminner om att den främjar
  tillväxt och arbetstillfällen samt understryker att principen om ett mervärde för EU
  måste utgöra grunden för alla EU-budgetar.

  Det
  röstade FP nej till.

  2/
  Ändringsförslag 31 från den konservativa ECR-gruppen, tillägg till punkt fyra.

  Ändringsförslag
  32 från ECR-gruppen ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  Europaparlamentet anser att de offentliga utgifterna i
  EU inte kan förbli opåverkade av de avsevärda insatser medlemsstaterna gör för
  att få kontroll över sina offentliga utgifter, och betonar att de
  ansträngningar som gjorts de senaste åren för att bromsa den årliga tillväxten
  av EU:s betalningsbemyndiganden därför bör ökas.

  Det
  röstade FP nej till.

  3/
  Ändringsförslag 40 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  27a. Europaparlamentet påminner om att EU-medel,
  inbegripet forskningsanslag från kommissionen, inte får finansiera militära
  projekt. Parlamentet betonar att begreppet teknik med dubbelt användningsområde
  inte får användas som ett kryphål för att finansiera projekt med ett de facto
  militärt syfte, såsom drönare för högteknologisk krigföring och
  säkerhetsövervakning.

  Det
  röstade FP nej till.

  4/
  Ändringsförslag 46 från Rina Ronja Kari, danska Folkrörelsen mot EU och
  vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  43a. Europaparlamentet påminner om att strukturfonderna
  inte får användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen
  av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater.

  Det
  röstade FP nej till.

  5/
  Ändringsförslag 48 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  44b. Europaparlamentet anser att budgetposten för
  exportbidrag för levande djur bör utgå, eftersom det inte finns någon anledning
  att transportera djur levande och på detta sätt förorsaka dem onödigt lidande.

  I
  denna omröstning lade FP ned sina röster.

  6/
  Ändringsförslag 13 från den Gröna/regionalistiska gruppen, förslag till ny
  punkt.

  61a. Europaparlamentet
  anser att allmänhetens bristande förtroende för förhandlingarna om det
  transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar inte beror på
  mängden information från kommissionen, utan på att kommissionen undanhåller de
  grundläggande förhandlingsdokumenten och anser att ett offentliggörande av
  dessa dokument på internet inte skulle medföra några ytterligare kostnader,
  utan skulle öka allmänhetens förtroende mycket mer. Parlamentet anser därför
  att inrättandet av en ny budgetpost med anslag till ett belopp av
  4 miljoner EUR är överflödigt.

  Det
  röstade FP nej till.

  7/
  Ändringsförslag 65 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  75a. Europaparlamentet
  anser det vara mycket viktigt att på allvar sätt stopp för de militära
  utgifterna och utgifter för extern representation, förtryck av migranter
  (inklusive Frontex) och propaganda.

  Det
  röstade FP nej till.

  8/
  Ändringsförslag 58 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  85a. Europaparlamentet
  uppmanar administrationen att undersöka om dagtraktamenten och
  avståndsersättningar betalas ut för samma sorts utgifter och konstaterar att om
  så är fallet bör avståndsersättningen utgå.

  Det
  röstade FP nej till.

  9/
  Ändringsförslag 55 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  86b. Europaparlamentet
  begär att EuroparlTV läggs ned eftersom tittarsiffrorna är mycket låga när det
  gäller direkta enskilda tittare.

  Det
  röstade Wikström nej till medan Paulsen lade ned sin röst.

  10/
  Ändringsförslag 57 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  91a. Europaparlamentet
  anser att bidragen till europeiska politiska partier bör frysas på 2013 års
  nivå, eftersom europeiska politiska partier även kan finansieras genom bidrag
  från de nationella partierna och med egna medel.

  I
  denna omröstning lade FP ned sina röster.

  11/
  Ändringsförslag 59 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  93a. Europaparlamentet
  upprepar sin ståndpunkt att Europaparlamentets journalistpris är olämpligt, och
  kräver att det avskaffas så snart som möjligt.

  Det
  röstade FP nej till.

  12/
  Slutligen röstade FP ja till slutresolutionen som krävde att EU 2015 skulle
  spendera 146,4 miljarder euro, en ökning med 8 % jämfört med 2014.

   Centerpartiet
  (Federley) röstade nej till följande tilläggsförslag:

  1/
  Ändringsförslag 31 från den konservativa ECR-gruppen på punkt fyra.

  Punkt
  4 i förslaget till resolution från budgetutskottet löd som följer:

  Europaparlamentet upprepar att EU-budgeten är ett
  komplement till de nationella budgetarna och påminner om att den
  främjar tillväxt och arbetstillfällen samt understryker att den, på grund av
  sin karaktär och begränsade storlek, inte bör hindras och tyglas genom
  godtyckliga minskningar utan tvärtom måste förstärkas inom utvalda områden
  .

  Men
  ECR-gruppen vill ändra den skrivningen till följande:

  Europaparlamentet upprepar att EU-budgeten är ett
  komplement till de nationella budgetarna och påminner om att den främjar
  tillväxt och arbetstillfällen samt understryker att principen om ett mervärde för EU
  måste utgöra grunden för alla EU-budgetar.

  Det
  röstade C nej till.

  2/
  Ändringsförslag 32 från den konservativa ECR-gruppen, tillägg till punkt fyra.

  Ändringsförslag
  32 från ECR-gruppen ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  Europaparlamentet anser att de offentliga utgifterna i
  EU inte kan förbli opåverkade av de avsevärda insatser medlemsstaterna gör för
  att få kontroll över sina offentliga utgifter, och betonar att de
  ansträngningar som gjorts de senaste åren för att bromsa den årliga tillväxten
  av EU:s betalningsbemyndiganden därför bör ökas.

  Det
  röstade C nej till.

  3/
  Ändringsförslag 40 från vänstergruppen GUE/NGL till ny punkt.

  27a. Europaparlamentet påminner om att EU-medel,
  inbegripet forskningsanslag från kommissionen, inte får finansiera militära
  projekt. Parlamentet betonar att begreppet teknik med dubbelt användningsområde
  inte får användas som ett kryphål för att finansiera projekt med ett de facto
  militärt syfte, såsom drönare för högteknologisk krigföring och
  säkerhetsövervakning.

  Det
  röstade C nej till.

  4/
  Ändringsförslag 46 från Rina Ronja Kari, danska Folkrörelsen mot EU och
  vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  43a. Europaparlamentet påminner om att strukturfonderna
  inte får användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen
  av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater.

  Det
  röstade C nej till.

  5/
  Ändringsförslag 48 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  44b. Europaparlamentet anser att budgetposten för
  exportbidrag för levande djur bör utgå, eftersom det inte finns någon anledning
  att transportera djur levande och på detta sätt förorsaka dem onödigt lidande.

  I
  denna omröstning lade C ned sin röst.

  6/
  Ändringsförslag 13 från den Gröna/regionalistiska gruppen, förslag till ny
  punkt.

  61a. Europaparlamentet
  anser att allmänhetens bristande förtroende för förhandlingarna om det transatlantiska
  partnerskapet för handel och investeringar inte beror på mängden information
  från kommissionen, utan på att kommissionen undanhåller de grundläggande
  förhandlingsdokumenten och anser att ett offentliggörande av dessa dokument på
  internet inte skulle medföra några ytterligare kostnader, utan skulle öka
  allmänhetens förtroende mycket mer. Parlamentet anser därför att inrättandet av
  en ny budgetpost med anslag till ett belopp av 4 miljoner EUR är
  överflödigt.

  Det
  röstade C nej till.

  7/
  Ändringsförslag 65 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  75a. Europaparlamentet
  anser det vara mycket viktigt att på allvar sätt stopp för de militära
  utgifterna och utgifter för extern representation, förtryck av migranter
  (inklusive Frontex) och propaganda.

  Det
  röstade C nej till.

  8/
  Ändringsförslag 58 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  85a. Europaparlamentet
  uppmanar administrationen att undersöka om dagtraktamenten och
  avståndsersättningar betalas ut för samma sorts utgifter och konstaterar att om
  så är fallet bör avståndsersättningen utgå.

  Det
  röstade C nej till.

  9/
  Ändringsförslag 57 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  91a. Europaparlamentet
  anser att bidragen till europeiska politiska partier bör frysas på 2013 års
  nivå, eftersom europeiska politiska partier även kan finansieras genom bidrag
  från de nationella partierna och med egna medel.

  Det
  röstade C nej till.

  10/
  Ändringsförslag 59 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  93a. Europaparlamentet
  upprepar sin ståndpunkt att Europaparlamentets journalistpris är olämpligt, och
  kräver att det avskaffas så snart som möjligt.

  Det
  röstade C nej till.

  11/
  Slutligen röstade C ja till slutresolutionen som krävde att EU 2015 skulle
  spendera 146,4 miljarder euro, en ökning med 8 % jämfört med 2014.

  Kristdemokraterna
  (Adaktusson) röstade nej till följande tilläggsförslag:

  1/
  Ändringsförslag 40 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  27a. Europaparlamentet påminner om att EU-medel,
  inbegripet forskningsanslag från kommissionen, inte får finansiera militära
  projekt. Parlamentet betonar att begreppet teknik med dubbelt användningsområde
  inte får användas som ett kryphål för att finansiera projekt med ett de facto
  militärt syfte, såsom drönare för högteknologisk krigföring och
  säkerhetsövervakning.

  Det
  röstade KD nej till.

  2/
  Ändringsförslag 46 från Rina Ronja Kari, danska Folkrörelsen mot EU och
  vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  43a. Europaparlamentet påminner om att strukturfonderna
  inte får användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen
  av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater.

  Det
  röstade KD nej till.

  3/
  Ändringsförslag 48 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  44b. Europaparlamentet anser att budgetposten för
  exportbidrag för levande djur bör utgå, eftersom det inte finns någon anledning
  att transportera djur levande och på detta sätt förorsaka dem onödigt lidande.

  Det
  röstade KD nej till.

  4/
  Ändringsförslag 12 från den Gröna/regionalistiska gruppen, förslag till ny
  punkt.

  45e. Europaparlamentet
  anser att varken anslagen för den gemensamma jordbrukspolitiken eller några
  andra anslag bör användas för att finansiera tjurfäktning med dödlig utgång.
  Parlamentet påminner om att sådan finansiering är en tydlig överträdelse av
  Europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur (rådets direktiv
  98/58/EG).

  Det
  röstade KD nej till.

  5/
  Ändringsförslag 13 från den Gröna/regionalistiska gruppen, förslag till ny
  punkt.

  61a. Europaparlamentet
  anser att allmänhetens bristande förtroende för förhandlingarna om det
  transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar inte beror på
  mängden information från kommissionen, utan på att kommissionen undanhåller de
  grundläggande förhandlingsdokumenten och anser att ett offentliggörande av
  dessa dokument på internet inte skulle medföra några ytterligare kostnader,
  utan skulle öka allmänhetens förtroende mycket mer. Parlamentet anser därför
  att inrättandet av en ny budgetpost med anslag till ett belopp av
  4 miljoner EUR är överflödigt.

  Det
  röstade KD nej till.

  6/
  Ändringsförslag 65 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  75a. Europaparlamentet
  anser det vara mycket viktigt att på allvar sätt stopp för de militära
  utgifterna och utgifter för extern representation, förtryck av migranter
  (inklusive Frontex) och propaganda.

  Det
  röstade KD nej till.

  7/
  Ändringsförslag 58 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  85a. Europaparlamentet
  uppmanar administrationen att undersöka om dagtraktamenten och
  avståndsersättningar betalas ut för samma sorts utgifter och konstaterar att om
  så är fallet bör avståndsersättningen utgå.

  Det
  röstade KD nej till.

  8/
  Ändringsförslag 55 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  86b. Europaparlamentet
  begär att EuroparlTV läggs ned eftersom tittarsiffrorna är mycket låga när det
  gäller direkta enskilda tittare.

  Det
  röstade KD nej till.

  Moderaterna
  (Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark) röstade nej till följande tilläggsförslag:

  1/
  Ändringsförslag 40 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  27a. Europaparlamentet påminner om att EU-medel,
  inbegripet forskningsanslag från kommissionen, inte får finansiera militära
  projekt. Parlamentet betonar att begreppet teknik med dubbelt användningsområde
  inte får användas som ett kryphål för att finansiera projekt med ett de facto
  militärt syfte, såsom drönare för högteknologisk krigföring och
  säkerhetsövervakning.

  Det
  röstade M nej till.

  2/
  Ändringsförslag 46 från Rina Ronja Kari, danska Folkrörelsen mot EU och
  vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  43a. Europaparlamentet påminner om att strukturfonderna
  inte får användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen
  av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater.

  Det
  röstade M nej till.

  3/
  Ändringsförslag 48 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  44b. Europaparlamentet anser att budgetposten för
  exportbidrag för levande djur bör utgå, eftersom det inte finns någon anledning
  att transportera djur levande och på detta sätt förorsaka dem onödigt lidande.

  Det
  röstade M nej till.

  4/
  Ändringsförslag 13 från den Gröna/regionalistiska gruppen, förslag till ny
  punkt.

  61a. Europaparlamentet
  anser att allmänhetens bristande förtroende för förhandlingarna om det
  transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar inte beror på
  mängden information från kommissionen, utan på att kommissionen undanhåller de
  grundläggande förhandlingsdokumenten och anser att ett offentliggörande av
  dessa dokument på internet inte skulle medföra några ytterligare kostnader,
  utan skulle öka allmänhetens förtroende mycket mer. Parlamentet anser därför
  att inrättandet av en ny budgetpost med anslag till ett belopp av
  4 miljoner EUR är överflödigt.

  Det
  röstade M nej till.

  5/
  Ändringsförslag 65 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  75a. Europaparlamentet
  anser det vara mycket viktigt att på allvar sätt stopp för de militära
  utgifterna och utgifter för extern representation, förtryck av migranter
  (inklusive Frontex) och propaganda.

  Det
  röstade M nej till.

  6/
  Ändringsförslag 58 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  85a. Europaparlamentet
  uppmanar administrationen att undersöka om dagtraktamenten och
  avståndsersättningar betalas ut för samma sorts utgifter och konstaterar att om
  så är fallet bör avståndsersättningen utgå.

  Det
  röstade M nej till.

  7/
  Ändringsförslag 55 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  86b. Europaparlamentet
  begär att EuroparlTV läggs ned eftersom tittarsiffrorna är mycket låga när det
  gäller direkta enskilda tittare.

  Det
  röstade M nej till.

  Corazza
  Bildt (M) är ibland mer trogen den EU-federalistiska EPP-gruppen än sina
  partivänner.

  1/
  Ändringsförslag 57 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  91a. Europaparlamentet
  anser att bidragen till europeiska politiska partier bör frysas på 2013 års
  nivå, eftersom europeiska politiska partier även kan finansieras genom bidrag
  från de nationella partierna och med egna medel.

  Det
  röstade Corazza Bildt nej till.

  Feministiskt
  Initiativ Post) röstade nej till följande tilläggsförslag:

  1/
  Ändringsförslag 31 från den konservativa ECR-gruppen på punkt fyra.

  Punkt
  4 i förslaget till resolution från budgetutskottet löd som följer:

  Europaparlamentet upprepar att EU-budgeten är ett
  komplement till de nationella budgetarna och påminner om att den
  främjar tillväxt och arbetstillfällen samt understryker att den, på grund av
  sin karaktär och begränsade storlek, inte bör hindras och tyglas genom
  godtyckliga minskningar utan tvärtom måste förstärkas inom utvalda områden
  .

  Men
  ECR-gruppen vill ändra den skrivningen till följande:

  Europaparlamentet upprepar att EU-budgeten är ett
  komplement till de nationella budgetarna och påminner om att den främjar
  tillväxt och arbetstillfällen samt understryker att principen om ett mervärde för EU
  måste utgöra grunden för alla EU-budgetar.

  Det
  röstade FI nej till.

  2/
  Ändringsförslag 32 från den konservativa ECR-gruppen, tillägg till punkt fyra.

  Ändringsförslag
  32 från ECR-gruppen ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  Europaparlamentet anser att de offentliga utgifterna i
  EU inte kan förbli opåverkade av de avsevärda insatser medlemsstaterna gör för
  att få kontroll över sina offentliga utgifter, och betonar att de
  ansträngningar som gjorts de senaste åren för att bromsa den årliga tillväxten
  av EU:s betalningsbemyndiganden därför bör ökas.

  Det
  röstade FI nej till.

  3/
  Ändringsförslag 48 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  44b. Europaparlamentet anser att budgetposten för
  exportbidrag för levande djur bör utgå, eftersom det inte finns någon anledning
  att transportera djur levande och på detta sätt förorsaka dem onödigt lidande.

  I
  denna omröstning lade FI ned sin röst.

  4/
  Ändringsförslag 11 från den Gröna/regionalistiska gruppen, förslag till ny
  punkt.

  45d. Europaparlamentet anser att exportbidragen
  snedvrider handeln och strider mot EU:s utvecklingsmål. Parlamentet stöder
  därför ett fullständigt avskaffande av dessa bidrag.

  I
  denna omröstning lade FI ned sin röst.

  5/
  Ändringsförslag 13 från den Gröna/regionalistiska gruppen, förslag till ny
  punkt.

  61a. Europaparlamentet
  anser att allmänhetens bristande förtroende för förhandlingarna om det
  transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar inte beror på
  mängden information från kommissionen, utan på att kommissionen undanhåller de
  grundläggande förhandlingsdokumenten och anser att ett offentliggörande av
  dessa dokument på internet inte skulle medföra några ytterligare kostnader,
  utan skulle öka allmänhetens förtroende mycket mer. Parlamentet anser därför
  att inrättandet av en ny budgetpost med anslag till ett belopp av
  4 miljoner EUR är överflödigt.

  FI
  röstade inte i denna omröstning.

  6/
  Ändringsförslag 58 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  85a. Europaparlamentet
  uppmanar administrationen att undersöka om dagtraktamenten och
  avståndsersättningar betalas ut för samma sorts utgifter och konstaterar att om
  så är fallet bör avståndsersättningen utgå.

  Det
  röstade FI nej till.

  7/
  Ändringsförslag 55 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  86b. Europaparlamentet
  begär att EuroparlTV läggs ned eftersom tittarsiffrorna är mycket låga när det
  gäller direkta enskilda tittare.

  Det
  röstade FI nej till.

  8/
  Ändringsförslag 57 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  91a. Europaparlamentet
  anser att bidragen till europeiska politiska partier bör frysas på 2013 års
  nivå, eftersom europeiska politiska partier även kan finansieras genom bidrag
  från de nationella partierna och med egna medel.

  Det
  röstade FI nej till.

  10/
  Slutligen lade FI ned sin röst i omröstningen om slutresolutionen som krävde
  att EU 2015 skulle spendera 146,4 miljarder euro, en ökning med 8 % jämfört med
  2014.

  Socialdemokraterna
  (Guteland, Hedh, Ludvigsson, Nilsson och Ulvskog) röstade lite olika i förhållande
  till varandra ibland och lade ned sina röster ibland
  (Hedh försvann från
  omröstningen före det att budgeten kom upp).

  1/
  Ändringsförslag 31 från den konservativa ECR-gruppen på punkt fyra.

  Punkt
  4 i förslaget till resolution från budgetutskottet löd som följer:

  Europaparlamentet upprepar att EU-budgeten är ett
  komplement till de nationella budgetarna och påminner om att den
  främjar tillväxt och arbetstillfällen samt understryker att den, på grund av
  sin karaktär och begränsade storlek, inte bör hindras och tyglas genom
  godtyckliga minskningar utan tvärtom måste förstärkas inom utvalda områden
  .

  Men
  ECR-gruppen vill ändra den skrivningen till följande:

  Europaparlamentet upprepar att EU-budgeten är ett
  komplement till de nationella budgetarna och påminner om att den främjar
  tillväxt och arbetstillfällen samt understryker att principen om ett mervärde för EU
  måste utgöra grunden för alla EU-budgetar.

  I
  denna omröstning lade S ned sina röster.

  2/
  Ändringsförslag 32 från den konservativa ECR-gruppen, tillägg till punkt fyra.

  Ändringsförslag
  32 från ECR-gruppen ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  Europaparlamentet anser att de offentliga utgifterna i
  EU inte kan förbli opåverkade av de avsevärda insatser medlemsstaterna gör för
  att få kontroll över sina offentliga utgifter, och betonar att de
  ansträngningar som gjorts de senaste åren för att bromsa den årliga tillväxten
  av EU:s betalningsbemyndiganden därför bör ökas.

  Det
  röstade S nej till.

  3/
  Ändringsförslag 40 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  27a. Europaparlamentet påminner om att EU-medel,
  inbegripet forskningsanslag från kommissionen, inte får finansiera militära
  projekt. Parlamentet betonar att begreppet teknik med dubbelt användningsområde
  inte får användas som ett kryphål för att finansiera projekt med ett de facto
  militärt syfte, såsom drönare för högteknologisk krigföring och
  säkerhetsövervakning.

  I
  denna omröstning lade S ned sina röster.

  4/
  Ändringsförslag 13 från den Gröna/regionalistiska gruppen, förslag till ny
  punkt.

  61a. Europaparlamentet
  anser att allmänhetens bristande förtroende för förhandlingarna om det
  transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar inte beror på
  mängden information från kommissionen, utan på att kommissionen undanhåller de
  grundläggande förhandlingsdokumenten och anser att ett offentliggörande av
  dessa dokument på internet inte skulle medföra några ytterligare kostnader,
  utan skulle öka allmänhetens förtroende mycket mer. Parlamentet anser därför
  att inrättandet av en ny budgetpost med anslag till ett belopp av
  4 miljoner EUR är överflödigt.

  Det
  röstade S nej till.

  5/
  Ändringsförslag 65 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  75a. Europaparlamentet
  anser det vara mycket viktigt att på allvar sätt stopp för de militära
  utgifterna och utgifter för extern representation, förtryck av migranter
  (inklusive Frontex) och propaganda.

  Det
  röstade S nej till.

  6/
  Ändringsförslag 55 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  86b. Europaparlamentet
  begär att EuroparlTV läggs ned eftersom tittarsiffrorna är mycket låga när det
  gäller direkta enskilda tittare.

  Det
  röstade S nej till.

  7/
  Ändringsförslag 57 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  91a. Europaparlamentet
  anser att bidragen till europeiska politiska partier bör frysas på 2013 års
  nivå, eftersom europeiska politiska partier även kan finansieras genom bidrag
  från de nationella partierna och med egna medel.

  Det
  röstade S nej till.

  8/
  Slutligen lade S ned sina röster i omröstningen om slutresolutionen som krävde
  att EU 2015 skulle spendera 146,4 miljarder euro, en ökning med 8 % jämfört med
  2014.

  Ludvigsson
  (S) var mer trogen den EU-federalistiska S&D-gruppen än sina partikamrater.

  1/
  Ändringsförslag 46 från Rina Ronja Kari, danska Folkrörelsen mot EU och
  vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  43a. Europaparlamentet påminner om att strukturfonderna
  inte får användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen
  av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater.

  Det
  röstade Ludvigsson (S) nej till.

  2/
  Ändringsförslag 11 från den Gröna/regionalistiska gruppen, förslag till ny
  punkt.

  45d. Europaparlamentet anser att exportbidragen
  snedvrider handeln och strider mot EU:s utvecklingsmål. Parlamentet stöder
  därför ett fullständigt avskaffande av dessa bidrag.

  Det
  röstade Ludvigsson (S) nej till.

  3/
  Ändringsförslag 12 från den Gröna/regionalistiska gruppen, förslag till ny
  punkt.

  45e. Europaparlamentet
  anser att varken anslagen för den gemensamma jordbrukspolitiken eller några
  andra anslag bör användas för att finansiera tjurfäktning med dödlig utgång.
  Parlamentet påminner om att sådan finansiering är en tydlig överträdelse av
  Europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur (rådets direktiv
  98/58/EG).

  Det
  röstade Ludvigsson (S) nej till.

  Miljöpartiet
  (Andersson, Ceballos, Engström, Eriksson) röstade ur ett EU-kritiskt hänsende relativt OK. Men ibland finns det fog för att kritisera dem för att
  rösta med EU-federalisterna.

  1/
  Ändringsförslag 46 från Rina Ronja Kari, danska Folkrörelsen mot EU och
  vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  43a. Europaparlamentet påminner om att strukturfonderna
  inte får användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen
  av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater.

  I
  denna omröstning lade MP ned sina röster.

  2/
  Ändringsförslag 65 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  75a. Europaparlamentet
  anser det vara mycket viktigt att på allvar sätt stopp för de militära
  utgifterna och utgifter för extern representation, förtryck av migranter
  (inklusive Frontex) och propaganda.

  Det
  röstade MP nej till.

  3/
  Ändringsförslag 58 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  85a. Europaparlamentet
  uppmanar administrationen att undersöka om dagtraktamenten och
  avståndsersättningar betalas ut för samma sorts utgifter och konstaterar att om
  så är fallet bör avståndsersättningen utgå.

  I
  denna omröstning lade MP ned sina röster.

  4/
  Ändringsförslag 55 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  86b. Europaparlamentet
  begär att EuroparlTV läggs ned eftersom tittarsiffrorna är mycket låga när det
  gäller direkta enskilda tittare.

  Det
  röstade MP nej till.

  5/
  Ändringsförslag 57 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  91a. Europaparlamentet
  anser att bidragen till europeiska politiska partier bör frysas på 2013 års
  nivå, eftersom europeiska politiska partier även kan finansieras genom bidrag
  från de nationella partierna och med egna medel.

  Det
  röstade MP nej till.

  Engström
  (MP) avvek från MP-linjen vid ett tillfälle och röstade med den
  gröna/regionalistiska gruppen, vars huvudinriktning är mer EU-federalistisk.

  1/
  Ändringsförslag 59 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  93a. Europaparlamentet
  upprepar sin ståndpunkt att Europaparlamentets journalistpris är olämpligt, och
  kräver att det avskaffas så snart som möjligt.

  Det
  röstade Engström nej till.

  Sverigedemokraterna
  (Lundgren och Winberg) röstade nej till följande tilläggsförslag:

  1/
  Ändringsförslag 31 från den konservativa ECR-gruppen på punkt fyra.

  Punkt
  4 i förslaget till resolution från budgetutskottet löd som följer:

  Europaparlamentet upprepar att EU-budgeten är ett
  komplement till de nationella budgetarna och påminner om att den
  främjar tillväxt och arbetstillfällen samt understryker att den, på grund av
  sin karaktär och begränsade storlek, inte bör hindras och tyglas genom
  godtyckliga minskningar utan tvärtom måste förstärkas inom utvalda områden
  .

  Men
  ECR-gruppen vill ändra den skrivningen till följande:

  Europaparlamentet upprepar att EU-budgeten är ett
  komplement till de nationella budgetarna och påminner om att den främjar
  tillväxt och arbetstillfällen samt understryker att principen om ett mervärde för EU
  måste utgöra grunden för alla EU-budgetar.

  Det
  röstade SD nej till.

  2/
  Ändringsförslag 40 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  27a. Europaparlamentet påminner om att EU-medel,
  inbegripet forskningsanslag från kommissionen, inte får finansiera militära
  projekt. Parlamentet betonar att begreppet teknik med dubbelt användningsområde
  inte får användas som ett kryphål för att finansiera projekt med ett de facto
  militärt syfte, såsom drönare för högteknologisk krigföring och
  säkerhetsövervakning.

  I
  denna omröstning lade SD ned sina röster.

  3/
  Ändringsförslag 46 från Rina Ronja Kari, danska Folkrörelsen mot EU och
  vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  43a. Europaparlamentet påminner om att strukturfonderna
  inte får användas på ett sätt som direkt eller indirekt stöder utlokaliseringen
  av tjänster eller produktionsverksamhet till andra medlemsstater.

  I
  denna omröstning lade SD ned sina röster.

  4/
  Ändringsförslag 11 från den Gröna/regionalistiska gruppen, förslag till ny
  punkt.

  45d. Europaparlamentet anser att exportbidragen
  snedvrider handeln och strider mot EU:s utvecklingsmål. Parlamentet stöder
  därför ett fullständigt avskaffande av dessa bidrag.

  I
  denna omröstning lade FI ned sin röst.

  5/
  Ändringsförslag 65 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  75a. Europaparlamentet
  anser det vara mycket viktigt att på allvar sätt stopp för de militära
  utgifterna och utgifter för extern representation, förtryck av migranter
  (inklusive Frontex) och propaganda.

  Det
  röstade SD nej till.

  Vänsterpartiet
  (Björk) röstade nej till eller avstod på följande tilläggsförslag:

  1/
  Ändringsförslag 32 från den konservativa ECR-gruppen, tillägg till punkt fyra.

  Ändringsförslag
  32 från ECR-gruppen ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  Europaparlamentet anser att de offentliga utgifterna i
  EU inte kan förbli opåverkade av de avsevärda insatser medlemsstaterna gör för
  att få kontroll över sina offentliga utgifter, och betonar att de
  ansträngningar som gjorts de senaste åren för att bromsa den årliga tillväxten
  av EU:s betalningsbemyndiganden därför bör ökas.

  Det
  röstade V nej till.

  2/
  Ändringsförslag 55 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  86b. Europaparlamentet
  begär att EuroparlTV läggs ned eftersom tittarsiffrorna är mycket låga när det
  gäller direkta enskilda tittare.

  I
  denna omröstning lade V ned sin röst.

  3/
  Ändringsförslag 59 från vänstergruppen GUE/NGL, förslag till ny punkt.

  93a. Europaparlamentet
  upprepar sin ståndpunkt att Europaparlamentets journalistpris är olämpligt, och
  kräver att det avskaffas så snart som möjligt.

  I
  denna omröstning lade V ned sin röst.

  Var
  och en får reflektera själv över hur de svenska ledamöterna har röstat i frågan
  ovan.

  Länkar till alla artiklar i serien EU-parlamentet vill ha mer 

  Öka EU:s utgifter – du får betala

  Gynna journalistik som passar dem

  Vägrar se över sina ersättningssystem till ledamöterna – särintresset ljuger aldrig – Del II

  EU-parlamentet vill ha ett enda säte för sin verksamhet – men medlemsländers särintressen styr frågan

  EU-parlamentets talman vägrar votering om “solidaritetsavgift” för EU-parlamentarikerna

  Vägrar öppenhet och kontroll av sina ersättningssystem till ledamöterna – särintresset ljuger aldrig

  Del IX: öka EU:s budget

  Del VIII: 36 miljoner för “information” om TTIP

  Del VII: Dra in stödet till tjurfäktning – Adaktusson (KD) och Ludvigsson (S) håller inte med

  Del VI: Exportbidrag för att konkurrera ut livsmedelsindustrin i omvärlden

  Del V: Fortsatt stöd för export av levande djur

  Del IV: Pengar för att flytta arbetsplatser från bl.a. Sverige

  Del III: finansiering av militära projekt

  Del II:

  Bara medlemsländerna behöver skära ned

  Del I: Svenska EU-parlamentariker vill eller vågar inte sätta emot