• EU-parlamentet vägrar öppenhet och kontroll av sina ersättningssystem till ledamöterna – särintresset ljuger aldrig

  Som tidigare redogjorts röstade EU-parlamentet onsdagen den 22 oktober om EU:sbudget 2015. Det var många intressanta omröstningar och en var på
  ändringsförslag 53 från vänstergruppen GUE/NGL. Det lades som ett
  tilläggsförslag i EU-parlamentets resolution ”Europeiska
  unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt” (A8-0014/2014)
  (också kallad Gardiazabal Rubial/Hohlmeierbetänkandet).

  Vänstergruppen
  GUE/NGL ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  ”85c. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att det
  ska föreslås stränga bestämmelser som ska gälla för alla ledamöter för att
  säkerställa att det allmänna utgiftsstödet är transparent i alla situationer
  och att det enbart används till avsedda ändamål, på grundval av faktiska
  kostnader, och att utgifter inte återbetalas två gånger. Parlamentet kräver att
  ett system utvecklas som tvingar ledamöterna att varje år redovisa för
  parlamentets sekretariat hur de har använt det allmänna utgiftsstödet, och att
  denna redovisning omfattas av ett kontrollförfarande.”

  Ändringsförslaget
  är klart i sin inriktning och vill helt enkelt att EU-parlamentarikernas ersättningssystem
  skall kontrolleras bättre, att de skall få betalt i enlighet med faktiska
  kostnader och inte erhålla extra pengar samt att redovisning och kontroll måste
  ske av deras allmänna utgiftsstöd. EU-parlamentarikerna själva gillar dock inte
  en sådan kontroll av deras utgifter.

  Ändringsförslag
  53 avslogs nätt och jämnt med 341 nej-röster mot 332 ja-röster och 21 nedlagda
  röster. Främst var det kristdemokratiska EPP-gruppen, en majoritet av
  S&D-gruppen, en majoritet av den gröna/regionalistiska gruppen och en
  minoritet av den konservativa ECR-gruppen som röstade mot förslaget.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M),
  Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP),
  Eriksson (MP), Guteland (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post
  (FI), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Frånvarande
  (hade lämnat omröstningen): Hedh (S).

  Det
  är intressant att notera, precis som i en del andra viktiga omröstningar, att
  M, KD, S, FI och MP visserligen röstar emot sina respektive grupper men ändå är
  med och legitimerar beslutet genom att tillhöra en grupp som vägrar transparens
  och håller fast vid elitpolitikernas förmånliga ersättningssystem.

  Var
  och en får reflektera själv över hur de svenska ledamöterna har röstat i frågan
  ovan.

  Läs även: Svenska skattebetalare betalar mest per person till EU, Votering om EU-parlamentarikers kostnadsersättningar – april 2014, En sund utgiftspolitik gäller för andra – men inte för EU-institutionerna