• En svensk EU-parlamentariker röstar för EU:s rovdriftsinriktade fiskeriavtalspolitik

  För att finna sysselsättning åt EU:s fiskeribransch tvingar EU på
  fiskeriavtal med fattiga afrikanska länder. Dels hämmar man då utvecklingen av
  de afrikanska ländernas egna fiskerinäring. Ett undantag är Namibia som inte
  skrivit avtal med EU utan med hjälp av norskt bistånd utvecklat en egen
  fiskeriindustri. Dels fiskar EU-flottan ut de afrikanska farvattnen och de afrikanska
  ländernas befolkningar får istället tulla hårdare på sitt djurliv för att finna
  mat för dagen.

  I Sverige finns det nog numera ingen som försvarar denna EU-politik
  även om det har funnits. De svenska socialdemokraterna i EU-parlamentet röstade
  för dessa fiskeriavtal under mandatperioden 2004-2009. En av deras
  EU-parlamentariker försvarade det då aningslöst med att ”man är ju två som
  sluter ett avtal”. Men de afrikanska länderna har oftast inget val om det inte
  vill få indragna utvecklingsbistånd samt tuffare handels- och politiska villkor
  i omvärlden genom att göra sig till ovän med EU:s stora fiskeriländer. Även en
  del av den andra svenska partierna som C, FP och M har tidigare också försökt
  ligga lågt i denna fråga.

  Onsdagen den 11 februari 2015 röstade EU-parlamentet om en
  rekommendation över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska
  unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska
  unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till
  avtalet (Nicolaibetänkandet A8-0010/2015).

  EU skall betala totalt 9,61 miljoner euro i åtagande- och
  betalningsbemyndiganden från 2014 till 2018 (inklusive administrativa utgifter
  för avtalets förvaltning, vilket finansieras genom budgetposten för specifika
  program). Fartygsägarna från Spanien och Frankrike skall årligen betala 5,24
  miljoner euro för sina fiskerättigheter. De får alltså en tung subvention av
  EU:s skattebetalare för sin verksamhet.

  EU-parlamentet stödde rekommendationen till fiskeriavtal med 587
  ja-röster mot 103 nej-röster samt 13 nedlagda röster. I princip var alla
  grupper för avtalet utom de gröna/regionalisterna som röstade
  nej.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Fjellner (M).

  Nej:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M),
  Hökmark (M), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Andersson
  (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Björk (V), Lundgren (SD),
  Winberg (SD).

  Frånvarande:
  Post (FI).

  EU
  fortsätter alltså utöva en förödande miljö- och anti-utvecklingspolitik gentemot Afrika.
  Fjellner (M) verkar stödja det, eller röstade han fel? När EU-parlamentariker
  får ett påpekande om hur de röstat brukar de vara snabba att anmäla
  felröstning. Fjellner har i skrivande stund lite mer än en vecka på sig att
  göra det om det skall föras in i röstprotokollet.

  Sedan
  är frågan – gör de svenska EU-parlamentarikerna i övrigt något aktivt för att
  påverka sina respektive grupper om att de bör byta ståndpunkt (gäller alltså
  inte MP)?