• EU-parlamentet vill ha mer – Del IX: öka EU:s budget

  Som
  tidigare redogjorts röstade EU-parlamentet onsdagen den 22 oktober om EU:s
  budget 2015. Det var många intressanta omröstningar och en var på
  ändringsförslag 65 från vänstergruppen GUE/NGL. Det lades som ett
  tilläggsförslag i EU-parlamentets resolution ”Europeiska
  unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt” (A8-0014/2014)
  (också kallad Gardiazabal Rubial/Hohlmeierbetänkandet).

  Vänstergruppen
  GUE/NGL ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  ”75a. Europaparlamentet
  anser det vara mycket viktigt att på allvar sätt stopp för de militära
  utgifterna och utgifter för extern representation, förtryck av migranter
  (inklusive Frontex) och propaganda.”

  Ändringsförslaget
  är klart i sin inriktning och anger ett antal besparingsförslag i EU-budgeten.

  Ändringsförslag
  65 avslogs med 630 nej-röster mot 53 ja-röster och 15 nedlagda röster.
  Förslaget hade främst stöd av vänstergruppen GUE/NGL.

  De
  svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja:
  Björk (V), Post (FI).

  Nej:
  Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M),
  Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP),
  Eriksson (MP), Guteland (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Lundgren
  (SD), Winberg (SD).

  Frånvarande
  (hade lämnat omröstningen): Hedh (S).

  De
  som är villiga att skära i EU-budgeten på ett antal områden är tydligen V och
  FI. Var
  och en får reflektera själv över hur de svenska ledamöterna har röstat i frågan
  ovan.

   Bild: EEAS