• EU-parlamentet vill ha mer – Del VIII: 36 miljoner för “information” om TTIP när man kan publicera dokument gratis på nätet

  image

  Som tidigare redogjorts röstade EU-parlamentet onsdagen den 22 oktober om EU:s budget 2015. Det var många intressanta omröstningar och en var på ändringsförslag 13 från den Gröna/regionalistiska gruppen. Det lades som ett tilläggsförslag i EU-parlamentets resolution ”Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt” (A8-0014/2014) (också kallad Gardiazabal Rubial/Hohlmeierbetänkandet).

  Den Gröna/regionalistiska gruppen ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  61a. Europaparlamentet anser att allmänhetens bristande förtroende för förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar inte beror på mängden information från kommissionen, utan på att kommissionen undanhåller de grundläggande förhandlingsdokumenten och anser att ett offentliggörande av dessa dokument på internet inte skulle medföra några ytterligare kostnader, utan skulle öka allmänhetens förtroende mycket mer. Parlamentet anser därför att inrättandet av en ny budgetpost med anslag till ett belopp av 4 miljoner EUR är överflödigt.

  Som ändringsförslaget säger. Det går att offentliggöra dokumenten på näten utan någon större extra kostnad. Men krafter i EU-parlamentet är förtjusta i inrättandet av nya budgetposter så att EU-institutionerna kan göra sig extra viktiga.

  Ändringsförslag 13 avslogs med 474 nej-röster mot 179 ja-röster och 36 nedlagda röster. Förslaget hade främst stöd av den Gröna/regionalistiska gruppen, vänstergruppen GUE/NGL och EFDD-gruppen.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej: Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Guteland (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Närvarande men inte röstat: Post (FI).

  Frånvarande (hade lämnat omröstningen): Hedh (S).

  C, FP, KD, M och S tycker tydligen det är helt OK att dumpa fyra miljoner euro (36 miljoner kronor) av skattemedel på kommunikationskampanjer samt arvoden till PR-konsulter och marknadsföringsexperter. Pengar har man tydligen gott om i EU.

  Var och en får reflektera själv över hur de svenska ledamöterna har röstat i frågan ovan.

  Bild: EU:s ambassad i USA