• EU-parlamentet vill ha mer – Del III: finansiering av militära projekt

  056HjFT.png (1024×512)

  En del svenska EU-parlamentariker stöder det – en del vet inte vad de tycker.

  Som tidigare redogjorts röstade EU-parlamentet onsdagen den 22 oktober om EU:s budget 2015. EU är fredsgaranten säger ofta EU-anhängarna – men är det då lämpligt att ur EU-budgeten finansiera militära projekt. Regelerna säger att man inte skall göra det, men verkligheten är en annan. Är det lämpligt med särskild tanke på att en del medlemsländer är med i NATO och andra är alliansfria? Eftersom det inte finns någon sammanhållen försvarspolitik i EU, tankar på en sådan har också många medlemsländer ställt sig skeptiska till, skall EU då verkligen syssla med att finansiera militära projekt?

  Den 22 oktober röstade man i EU-parlamentet också om ändringsförslag 40 från den vänstergruppen GUE/NGL i EU-parlamentets resolution ”Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt” (A8-0014/2014) (också kallad Gardiazabal Rubial/Hohlmeierbetänkandet).

  GUE:NGL-gruppen ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  ” 27a. Europaparlamentet påminner om att EU-medel, inbegripet forskningsanslag från kommissionen, inte får finansiera militära projekt. Parlamentet betonar att begreppet teknik med dubbelt användningsområde inte får användas som ett kryphål för att finansiera projekt med ett de facto militärt syfte, såsom drönare för högteknologisk krigföring och säkerhetsövervakning.”

  Texten gick alltså ut på att stoppa EU:s forskninganslag från att finansiera militära projekt under Horizon 2020 och det sjunde ramprogrammet. EU blandar gärna ihop militära och civila projekt. Till exempel har EU använt 315 miljoner euro på att utveckla drönarteknologin, av vilket 120 miljoner fördelats till forskningsprojekt inom säkerhet. EU-institutionerna vill också går vidare med möjliga CSDP-relaterade (CSDP = Gemensam Säkerhets- och Försvarspolitik) forskningsteman som skall ingå i nästa ramprogram från 2021. Sakta men säkert bygger man upp anslag till forskningsverksamheten för EU:s vapenindustri. Men givetvis skall det ske i det fördolda utan öppen debatt i frågan inför medborgarna.

  Givetvis avslogs ändringsförslaget med 517 nej-röster mot 130 ja-röster och 41 nedlagda röster. Förslaget hade främst stöd i vänstergruppen GUE/NGL och den gröna/regionalistiska gruppen samt från den italienska femstjärnerörelsen och 14 ledamöter i Socialistgruppen.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Post (FI), Björk (V).

  Nej: Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M).

  Avstår: Guteland (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Frånvarande (hade lämnat omröstningen): Hedh (S).

  På ”syndarlistan” i denna omröstning hamnar alltså C, FP, KD och M. De vill att EU skall utveckla militära projekt inom bland annat forskningen.

  S och SD vet tydligen inte vad de vill. Lite förvånande med tanke på att Marita Ulvskog (S) uttalade kritik mot Sveriges medverkan i bombningen av Khaddafis styrkor i Libyen för ett par år sedan.

  FI gör här första gången ett aktivt ställningstagande genom att de röstar mot sin Socialistgrupp.

  Vi kommer att återkomma med fler sessionsomröstningar allteftersom. Var och en får reflektera själv över hur de svenska ledamöterna har röstat i frågan ovan.

  Bild: Daily Dot