• EU-parlamentet vill ha mer – bara medlemsländerna behöver skära ned: Del II

  Som tidigare redogjorts röstade EU-parlamentet onsdagen den 22 oktober om EU:s budget 2015. Givetvis vill de att medlemsländerna skall betala upp från sina kassor för att EU skall  kunna leverera presenter åt olika håll – för att visa att EU är fredsgaranten.

  Vi redovisar nu för omröstningen om ändringsförslag 32 från den konservativa ECR-gruppen på punkt fyra i EU-parlamentets resolution ”Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt” (A8-0014/2014) (också kallad Gardiazabal Rubial/Hohlmeierbetänkandet).

  ECR-gruppen ville lägga till följande skrivning i resolutionen:

  ”Europaparlamentet anser att de offentliga utgifterna i EU inte kan förbli opåverkade av de avsevärda insatser medlemsstaterna gör för att få kontroll över sina offentliga utgifter, och betonar att de ansträngningar som gjorts de senaste åren för att bromsa den årliga tillväxten av EU:s betalningsbemyndiganden därför bör ökas.”

  Texten gick alltså ut på att eftersom medlemsländerna måste skära i sina utgifter så måste EU-institutionerna göra mer ansträngningar för att också skära i sina utgifter. EU:s utgifter går inte till vård, skola och omsorg utan till bidrag till välmående storjordbruksförtetag, regionalstöd man inte ser resultat av annat än fler motorvägar, slöseri och bedrägeri med mera. Det finns onekligen mycket onödigt slöseri att skära bort i EU-budgeten.

  Men givetvis avslogs ändringsförslaget med 540 nej-röster mot 124 ja-röster och 24 nedlagda röster. Förslaget hade främst stöd i den konservativa ECR-gruppen och bland grupplösa ledamöter samt en del av EFDD-gruppen.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Adaktusson (KD), Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Hökmark (M), Andersson (MP), Ceballos (MP), Engström (MP), Eriksson (MP), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej: Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Post (FI), Guteland (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Björk (V).

  Frånvarande (hade lämnat omröstningen): Hedh (S).

  På ”syndarlistan” i denna omröstning hamnar alltså C, FP, FI, S och V. De anser tydligen alltså att EU-institutionerna inte behöver spara in på något. Framförallt borde V här veta bättre och inte tänka kortsiktigt utan rösta mot denna skrivning.

  Vi kommer att återkomma med fler sessionsomröstningar allteftersom. Var och en får reflektera själv över hur de svenska ledamöterna har röstat i frågan ovan.

  Läs även: EU-parlamentet vill ha mer: Del I, Svenska skattebetalare betalar mest per person till EUEU:s egna revisorer underkänner institutionernas räkenskaper för 20 året i rad