• Svenska EU-parlamentariker sviker i eurofrågan – säger en sak i valrörelsen och gör en annan sak i EU

  EU-parlamentet har behandlat frågan om Litauens anslutning till euron 2015 (Langenbetänkandet A8-0001/2014). Gunnar Hökmark (M) höll ett engagerat tal och proklamerade att det nu är viktigare än någonsin för Sverige att införa euron. Under EU-parlamentsvalrörelsen uttalade Moderaterna att anslutning till euron var inte aktuell förrän euroländerna följer sina egna uppsatta kriterier och det finns inte möjlighet till det inom överskådlig tid. Men nu låter det alltså annorlunda från Moderaterna.

  Men de är inte de enda som sviker sina vallöften. Både KD och C drev kampanj mot euron i EU-parlamentsvalrörelsen. Men nu röstar de för att de stödjer att Litauen skall gå med i euron mot folkopinionen i landet och utan att arrangera en folkomröstning. De socialdemokratiska euromotståndarna Ulvskog och Hedh har exakt samma åsikt som KD och C: nu gäller det att anpassa sig till EU-parlamentets mittfåra.

  I Langenbetänkandets motivering erkänner man att det litauiska folket inte står bakom sina politiker. Men med fast hand kan politikerna få med sig folket – hoppas man (Lettlands dåvarande premiärminister lovade också att en majoritet skulle stöda euron vid införandet 1 januari 2014, undersökningar visar dock att en stor majoritet i Lettland fortfarande är mot euron trots pr-kampanjer för 2 miljoner euro från regeringen och EU-kommissionen). Följande citeras från betänkandets motiveringsdel:

  Den allmänna opinionen och politiska diskussioner

  Mer än hälften – 52 % – av de tillfrågade litauerna (1029) var i maj 2013 emot Litauens euroanslutning, 40 % var för och 8 % osäkra. Man kan hoppas på att den litauiska regeringens klara mål om att införa euron den 1 januari 2015 kommer att leda till en större andel positiva. Det litauiska parlamentet (Seimas) antog den 17 april 2014 lagen om euroinförandet. 87 parlamentsledamöter röstade för förslaget, sju emot och 13 lade ned sina röster. Detta resultat visar de litauiska partiernas tydliga stöd för euron.”

  Tre stycken omröstningar med namnupprop (ONU) kan noteras.

  Ändringsförslag 4 från vänstergruppen GUE/NGL:

  ”2. Europaparlamentet noterar Litauens införande av euron den 1 januari 2015. Europaparlamentet beklagar att den litauiska regeringen har antagit euron utan att tillfråga det litauiska folket i en folkomröstning.”

  Denna text ovan skulle ersätta texten:

  ”2. Europaparlamentet stöder Litauens införande av euron den 1 januari 2015.”

  Ändringsförslag 4 avslogs med 148 Ja-röster, 514 nej-röster och tio nedlagda röster.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Andersson (MP), Ceballos (MP), Eriksson (MP), Lövin (MP), Björk (V).

  Nej: Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Hökmark (M), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Närvarande men ej röstat: Post (FI), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Frånvarande: Corazza Bildt (M), Fjellner (M).

  Nästa intressanta ONU var på ändringsförslag 1 från Gröna/Regionalistgruppen: Det var en text som lades som ett tilläggsförslag och löd som följer:

  ”7a. Europaparlamentet välkomnar de framsteg Litauen gjort på senare tid när det gäller landets nationella mål enligt Europa 2020-strategin. Parlamentet betonar dock att finanskrisen fått en högst betydande effekt på fattigdom och arbetslöshet, och att man ännu inte har kommit tillbaka till de nivåer som rådde före krisen. Parlamentet är bekymrat över den höga strukturella arbetslösheten, och i synnerhet ungdomsarbetslösheten. Parlamentet noterar med stor oro att en sjättedel av den litauiska befolkningen och särskilt unga lämnade landet under krisens mest akuta period. Parlamentet understryker att en sådan situation har skapat en utmaning utan motstycke för landet och i synnerhet för de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, med tanke på att sådana migrationsströmmar får effekter på försörjningskvoten och den förväntade demografiska utvecklingen. Den litauiska regeringen uppmanas att noggrant övervaka sådana effekter och att anta omfattande åtgärder för att ta itu med dessa.”

  Ändringsförslag 1 avslogs med 137 Ja-röster , 525 nej-röster och 19 nedlagda röster.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Andersson (MP), Ceballos (MP), Eriksson (MP), Lövin (MP), Björk (V), Lundgren (SD), Winberg (SD).

  Nej: Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Hökmark (M), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S).

  Närvarande men ej röstat: Post (FI).

  Frånvarande: Corazza Bildt (M), Fjellner (M).

  Själva resolutionen som hyllar Litauens anslutning till eurozonen antogs med 545 ja-röster mot 116 nej-röstar samt 34 nedlagda röster.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:

  Ja: Federley ©, Paulsen (FP), Wikström (FP), Adaktusson (KD), Hökmark (M), Guteland (S), Hedh (S), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Ulvskog (S), Post (FI), Ceballos (MP), Eriksson (MP), Lövin (MP),

  Nej: Björk (V), Lundgren (SD).

  Avstår: Andersson (MP).

  Närvarande men ej röstat: Winberg (SD).

  Frånvarande: Corazza Bildt (M), Fjellner (M).

  Intressant att också den stora majoriteten av miljöpartister ställer sig bakom en litauisk anslutning till euron utan hållande av folkomröstning. Just arrangerandet av en folkomröstning borde vara en avgörande fråga om något i denna resolution. Det avslogs ju mot Miljöpartiets vilja. Max Andersson (MP) borde också ha röstat nej och inte fegat ur med ett avstår.

  Vi ser nu var vi har Feministiskt Initiativ i eurofrågan – de är uppenbarligen positiva till euron. Men som sagt – värst av allt är att partier som M, KD, C och S körde med falska kort i EU-parlamentsvalrörelsen. Väl på plats i EU glömmer de allt vad de lovat det svenska folket av eurokritik och folkstyre.

  Foto: EU