• Hur Svenska MEPs röstat – Del 8: Anna Hedh (S) – Man sitter väl inte som EU-kritiker i EU-parlamentet för att lägga ner sin röst?

  image

  Valbarometrar, vad kandidaternas säger och deras slogans är inte allt. En avgörande orsak till hur man väljer att lägga sin röst bör även vara hur partiet och dess grupp i EU-parlamentet röstat. Denna artikelserie granskar Hur Svenska Europaparlamentariker röstat från ett EU-kritiskt perspektiv. Källa: OEIC – Hur Svenska MEPs röstat

  Anna Hedh borde som den EU-kritiker hon utger sig vara se till att rösta mot många EU-federalistiska förslag som läggs fram och inte avstå som hon gjort. Man sitter väl inte som EU-kritiker i EU-parlamentet för att lägga ner sin röst? Dels borde Hedh ha bättre kontroll eller integritet så att hon inte röstar för skrivningar om bland annat införandet av direkt EU-beskattning.

  Den 17 april 2013 röstade EU-parlamentet om ansvarsfrihet för EU:s budget för 2011 och Hedh agerade nickedocka som en del av den styrande koalitionen av Kristdemokrater, Socialdemokrater, Liberaler och Gröna som röstade ja trots att det var nittonde året i rad som EU:s egna revisorer kritiserade utgifterna (ökat fusk med EU-medel). De sex svenska socialdemokraterna skriver följande i en röstförklaring i april 2013 citat:

  ”Årsrapporten från EU:s revisionsrätt visade en svag ökning av den totala felprocenten från 3,7 till 3,9 procent vid genomförandet av EU:s budget. Detta är bekymmersamt.”[1]

  Att det bara är ”bekymmersamt” att skattebetalarnas pengar missbrukas är ett intressant ordval. Det handlar om stora summor, felprocentens ökning i verkliga tal gick från ungefär 4,458 miljarder euro till 5,07 miljarder euro. Men det är tydligen skillnad i åsikter om slöseri med skattebetalarnas medel mellan den äldre och den yngre generationens socialdemokrater. Vill i detta sammanhang påminna om det klassiska citatet från Gustav Möller (S) (1884-1970): ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”.

  I EU-parlamentet sedan 2009 har Anna Hedh bland annat röstat inkonsekvent gentemot en EU-kritisk linje i följande ärenden:

  • Avstår när EU-parlamentet kräver 6,8 procents ökning av 2013 års budget.[1]
  • Avstår när EU-parlamentet återupprepar att 2,9 miljarder euro i extra betalningar borde ha auktoriserats 2012 för att möta de betalningskrav som ansågs finnas i 2012 års budget.[2]
  • Avstår i omröstningen om ett ändringsförslag som ville tillägga att „det i det rådande ekonomiska klimatet skulle ha varit bättre med en frysning av budgeten, särskilt i ljuset av den pågående smarta budgetkonsolideringen i medlemsstaterna …“.[3]
  • Avstår i omröstningen på budgetresolutionen i dess helhet som innehåller bland annat en klagan att EU-parlamentet oroar sig för att denna anslagsnivå kommer att vara otillräcklig för att täcka de verkliga betalningsbehoven under 2013.[4]
  • Avstår i omröstningen om att EU skall få 11,2 miljarder euro i extra betalning från medlemsländerna till EU-budgeten 2013.[5]
  • Röstar nej till ett ändringsförslag som vill klargöra följande: ”Europaparlamentet är därför av den bestämda uppfattningen att nästa fleråriga budgetram bör minskas med åtminstone 2,8 procent jämfört med 2013 års nivå, och denna procentandel motsvarar genomsnittet för de oegentligheter som revisionsrätten har konstaterat i EU:s årsbokslut. Parlamentet noterar kommissionens oförmåga att vidta åtgärder för att stoppa dessa oegentligheter. Parlamentet påpekar att det med hänsyn till den pågående krisen är ännu viktigare att garantera att skattebetalarnas pengar används korrekt. Parlamentet anser dessutom att medlemsstaterna i så fall kanske inte klarar av att medfinansiera vissa projekt och detta gör det ännu svårare att vara mindre ambitiös i kraven på budgetanslag för den perioden.”[6]
  • Röstar nej till ett ändringsförslag som bland annat löd: ”… Parlamentet välkomnar skrivelsen från de fem regeringscheferna – Storbritanniens, Frankrikes, Tysklands, Nederländernas och Finlands – och delar uppfattningen att åtagandebemyndigandena under nästa fleråriga budgetram inte bör överskrida 2013 års nivå, med en tillväxttakt som är lägre än inflationen.”[7]
  • Avstår i omröstningen om ett ändringsförslag som vill stryka skrivningen om att slopa medlemsavgiftsrabatterna till EU (Sverige är ett av de länder som har rabatt).[8]
  • Röstar ja till ett krav om direkt EU-skatteinkomst till EU enligt följande: ”Europaparlamentet noterar de potentiella nya egna medel som föreslås av kommissionen i dess meddelande om budgetöversynen (beskattning av den finansiella sektorn, auktion inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser, EU-avgifter på luftfartsområdet, mervärdesskatt, energiskatt, bolagsskatt). Parlamentet inväntar slutsatserna av konsekvensanalysen av dessa alternativ, inbegripet en genomförbarhetsstudie om olika alternativ för en EU-skatt på finansiella transaktioner, som även bör omfatta de dithörande insamlingsmekanismerna, med tanke på att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag till den 1 juli 2011.”[9]
  • Avstår (röstade nej men anmälde i efterhand att hon avsett att avstå) i omröstningen om ett betänkande som begär en 5-procentig ökning av budgeten jämfört med innevarande budgetperiod 2007-2013. De uppmanar också till att alla rabatter på medlemsstaternas bidrag till EU:s budget skall skrotas samt att en EU-skatt inrättas för att ge en direktfinansiering till EU-budgeten.[10]
  • Röstar nej till ett förslag som lyder ”Europaparlamentet förstår den oro som vissa delegationer i rådet uttryckt över att trycket på medlemsstaternas budgetar är särskilt stort för budgetåret 2011 och att besparingar är allt nödvändigare. Åtskilliga medlemsstater skär ner sina budgetar (till exempel Tyskland och Förenade kungariket). Parlamentet anser att ökningarna inte snabbt bör pressas igenom i detta särskilt svåra läge för EU och medlemsstaterna. Av denna anledning är en frysning på 2010 års nivåer den enda ansvarsfulla metoden långsiktigt.”[11]
  • Röstar ja till ett betänkande som begär en ökning av EU:s budget för 2011 med 5,9 % upp till 130 miljarder euro. EU-parlamentet självt ökar på antalet anställda med ytterligare 388 tjänster och ökar sina ledamöters sekretariatsutgifter.[12]
  • Närvarande men inte röstat i omröstningen om ett betänkande där det i punkt 44 återupprepas krav på införandet av en EU-skatt.[13]
  • Avstår i omröstningen om ett betänkande om kommande lagstiftningsförslag om EMU med krav på att EU behöver större budgetkapacitet och en närmare samordning av den ekonomiska politiken skall säkras. Det är enligt EU-parlamentet några av byggstenarna för att EU skall uppnå en ”verklig finanspolitisk kapacitet”.[14]
  • Röstar nej till att förkasta förslaget om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner.[15]
  • Röstar ja till ett betänkande om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner.[16]
  • Röstar nej till att förkasta förslaget om inrättandet av en EU-åklagarmyndighet (som Sveriges Riksdag så gott som enhälligt sade nej till).[17]
  • Närvarande men röstar inte i omröstningen om resolutionen som framhärdar om inrättandet av en EU-åklagarmyndighet (som nationella parlament i elva medlemsländer sagt nej till).[18]
  • Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU för ökad fiskerovdrift och utsugning av fattiga länder.[19]
  • Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU för ökad fiskerovdrift och utsugning av fattiga länder.[20]
  • Röstar nej till att avvisa förslaget om inrättandet av EU:s kulturmärke (finns redan nationella samt UNESCO:s kulturarvsmärken). Kostnad 650.000 euro 2012-2013.[21]
  • Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet att komma överens med Förenta staterna om vilken grad av öppenhet som ska råda vid förhandlingarna, särskilt i fråga om offentliggöranden av textförslag under förhandlingarnas alla faser.”[22]
  • Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet att offentliggöra det slutliga förhandlingsmandatet som ett tecken på en ny anda av öppenhet och insyn i handelsförhandlingar.”[23]
  • Röstar ja till att EU skall lägga sig i frågor om subventionerat boende inom bostadspolitiken i brott mot närhetsprincipen.[24]

  Läs även: (S) EU-valmanifest – förutsägbara flosklerAtt begränsa EU:s makt är tydligen en dagsfråga, Schulz (S) och EU-parlamentet försöker åter starta lobbykampanj för direkt EU-skattEn sund utgiftspolitik gäller för andra – men inte för EU-institutionerna


  [1] Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0311/2012). Helheten. 23/10 2012

  [2] Om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2012 för budgetåret 2012, avsnitt III – Kommissionen. Balzanibetänkandet (A7-0409/2012) 12/12 2012. Sverige röstade nej i ministerrådet.

  [3] Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0410/2012). Ändringsförslag 1. 12/12 2012

  [4] Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0410/2012). 12/12 2012. Sverige röstade nej i ministerrådet.

  [5] Om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen. La Viabetänkandet (A7-0287/2013). 11/9 2013. Sverige röstade nej i ministerrådet.

  [6] Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 15. 8/6 2011

  [7] Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 7. 8/6 2011

  [8] Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 11S. 8/6 2011

  [9] Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Punkt 169. 8/6 2011

  [10] Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Helheten. 8/6 2011

  [11] Om rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s allmänna budget för budgetåret 2011. Jędrzejewska/Trüpelbetänkandet (A7-0284/2010). Ändringsförslag 12. 20/10 2010.

  [12] Om rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s allmänna budget för budgetåret 2011. Jędrzejewska/Trüpelbetänkandet (A7-0284/2010). Helheten. 20/10 2010.

  [13] Om ”den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014”. De Backerbetänkandet (A7-0084/2014). Helheten. 25/2 2014

  [14] Om kommande lagstiftningsförslag om EMU. Resolutionsförslag: B7-0250/2013. Helheten. 23/5 2013

  [15] Om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner. Podimatabetänkandet (A7-0154/2012). Ändringsförslag 40. 23/5 2012

  [16] Om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner. Podimatabetänkandet (A7-0154/2012). Helheten. 23/5 2012

  [17] Om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten. Iacolinobetänkandet (A7-0141/2014). Ändringsförslag 6. 12/3 2014

  [18] Om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten. Iacolinobetänkandet (A7-0141/2014). Helheten. 12/3 2014

  [19] Om partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU (Sánchez Presedobetänkandet A7-0127/2013) 16/4 2013

  [20] Om partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU Sánchez Presedobetänkandet (A7-0127/2013) 16/4 2013

  [21] Om Europeiska kulturarvsmärket ***II. Andrabehandlingsrekommendation: Paliadelibetänkandet (A7-0331/2011) 16/11 2011.

  [22] Om EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna. Förslag till resolution (B7-0187/2013). Ändringsförslag 36. 23/5 2013

  [23] Om EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna. Förslag till resolution (B7-0187/2013). Ändringsförslag 37. 23/5 2013

  [24] Om subventionerade boende i EU (Dellibetänkandet A7-0155/2013). Helheten. 11/6 2013.