• Hur Svenska MEPs röstat – Del 7: Ge din EU-kritiska röst till Marita Ulvskog (S) – och du ser den aldrig mer

  imageValbarometrar, vad kandidaternas säger och deras slogans är inte allt. En avgörande orsak till hur man väljer att lägga sin röst bör även vara hur partiet och dess grupp i EU-parlamentet röstat. Denna artikelserie granskar Hur Svenska Europaparlamentariker röstat från ett EU-kritiskt perspektiv. Källa: OEIC – Hur Svenska MEPs röstat

  Marita Ulvskog (S) bluffar rakt av och säger i Aftonbladet 14 februari 2014 citat: ”Nu har EU-parlamentet styrts av en högermajoritet i 15 år och nu räcker det.” Sanningen är att Socialdemokraterna i EU-parlamentet varit med och styrt sedan 1979. Som ledande partner 1979-1999 och som nummer två sedan 1999. 

  Ulvskog var en gång i tiden EU-kritiker men hon röstade för EU:s Lissabonfördrag när hon satt i Riksdagen. Detta Lissabonfördrag utökade EU-institutionernas överstatliga makt rejält. 

  I EU-parlamentet finns flera exempel då Marita Ulvskog röstat för ökad EU-makt. Som synes nedan har hon en förmåga att missa viktiga omröstningar eller att avstå. Varför sitter hon då i EU-parlamentet om hon inte har en åsikt?

  De sex svenska socialdemokraterna skriver följande i en röstförklaring i april 2013 citat:

  ”Årsrapporten från EU:s revisionsrätt visade en svag ökning av den totala felprocenten från 3,7 till 3,9 procent vid genomförandet av EU:s budget. Detta är bekymmersamt.”[1]

  Att det bara är ”bekymmersamt” att skattebetalarnas pengar missbrukas är ett intressant ordval. Det handlar om stora summor, felprocentens ökning i verkliga tal gick från ungefär 4,458 miljarder euro till 5,07 miljarder euro. Men det är tydligen skillnad i åsikter om slöseri med skattebetalarnas medel mellan den äldre och den yngre generationens socialdemokrater. Vill i detta sammanhang påminna om det klassiska citatet från Gustav Möller (S) (1884-1970): ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”.

  I EU-parlamentet sedan 2009 har Ulvskog bland annat röstat inkonsekvent gentemot en EU-kritisk linje i följande ärenden:

  • Avstår när EU-parlamentet kräver 6,8 procents ökning av 2013 års budget.[2]
  • Avstår när EU-parlamentet återupprepar att 2,9 miljarder euro i extra betalningar borde ha auktoriserats 2012 för att möta de betalningskrav som ansågs finnas i 2012 års budget.[3]
  • Avstår i omröstningen om ett ändringsförslag som ville tillägga att „det i det rådande ekonomiska klimatet skulle ha varit bättre med en frysning av budgeten, särskilt i ljuset av den pågående smarta budgetkonsolideringen i medlemsstaterna …“.[4]
  • Avstår i omröstningen på budgetresolutionen i dess helhet som innehåller bland annat en klagan att EU-parlamentet oroar sig för att denna anslagsnivå kommer att vara otillräcklig för att täcka de verkliga betalningsbehoven under 2013.[5]
  • Avstår i omröstningen om att EU skall få 11,2 miljarder euro i extra betalning från medlemsländerna till EU-budgeten 2013.[6]
  • Närvarande men inte röstat på ett ändringsförslag som vill klargöra följande: ”Europaparlamentet är därför av den bestämda uppfattningen att nästa fleråriga budgetram bör minskas med åtminstone 2,8 procent jämfört med 2013 års nivå, och denna procentandel motsvarar genomsnittet för de oegentligheter som revisionsrätten har konstaterat i EU:s årsbokslut. Parlamentet noterar kommissionens oförmåga att vidta åtgärder för att stoppa dessa oegentligheter. Parlamentet påpekar att det med hänsyn till den pågående krisen är ännu viktigare att garantera att skattebetalarnas pengar används korrekt. Parlamentet anser dessutom att medlemsstaterna i så fall kanske inte klarar av att medfinansiera vissa projekt och detta gör det ännu svårare att vara mindre ambitiös i kraven på budgetanslag för den perioden.”[7]
  • Röstar nej till ett ändringsförslag som bland annat löd: ”… Parlamentet välkomnar skrivelsen från de fem regeringscheferna – Storbritanniens, Frankrikes, Tysklands, Nederländernas och Finlands – och delar uppfattningen att åtagandebemyndigandena under nästa fleråriga budgetram inte bör överskrida 2013 års nivå, med en tillväxttakt som är lägre än inflationen.”[8]
  • Närvarande men inte röstat på ett ändringsförslag som vill stryka skrivningen om att slopa medlemsavgiftsrabatterna till EU (Sverige är ett av de länder som har rabatt).[9]
  • Röstar ja till ett krav om direkt EU-skatteinkomst till EU enligt följande: ”Europaparlamentet noterar de potentiella nya egna medel som föreslås av kommissionen i dess meddelande om budgetöversynen (beskattning av den finansiella sektorn, auktion inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser, EU-avgifter på luftfartsområdet, mervärdesskatt, energiskatt, bolagsskatt). Parlamentet inväntar slutsatserna av konsekvensanalysen av dessa alternativ, inbegripet en genomförbarhetsstudie om olika alternativ för en EU-skatt på finansiella transaktioner, som även bör omfatta de dithörande insamlingsmekanismerna, med tanke på att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag till den 1 juli 2011.”[10]
  • Röstar ja till ett betänkande som begär en 5-procentig ökning av budgeten jämfört med innevarande budgetperiod 2007-2013. De uppmanar också till att alla rabatter på medlemsstaternas bidrag till EU:s budget skall skrotas samt att en EU-skatt inrättas för att ge en direktfinansiering till EU-budgeten.[11]
  • Röstar nej till ett förslag som lyder ”Europaparlamentet förstår den oro som vissa delegationer i rådet uttryckt över att trycket på medlemsstaternas budgetar är särskilt stort för budgetåret 2011 och att besparingar är allt nödvändigare. Åtskilliga medlemsstater skär ner sina budgetar (till exempel Tyskland och Förenade kungariket). Parlamentet anser att ökningarna inte snabbt bör pressas igenom i detta särskilt svåra läge för EU och medlemsstaterna. Av denna anledning är en frysning på 2010 års nivåer den enda ansvarsfulla metoden långsiktigt.”[12]
  • Röstar ja till ett betänkande som begär en ökning av EU:s budget för 2011 med 5,9 % upp till 130 miljarder euro. EU-parlamentet självt ökar på antalet anställda med ytterligare 388 tjänster och ökar sina ledamöters sekretariatsutgifter.[13]
  • Röstar ja till ett betänkande där det i punkt 44 återupprepas krav på införandet av en EU-skatt.[14]
  • Närvarande men inte röstat på en resolution om kommande lagstiftningsförslag om EMU med krav på att EU behöver större budgetkapacitet och en närmare samordning av den ekonomiska politiken skall säkras. Det är enligt EU-parlamentet några av byggstenarna för att EU skall uppnå en ”verklig finanspolitisk kapacitet”.[15]
  • Röstar ja till krav på utpressning mot ministerrådet om de inte den 9 juli 2013 fattar beslut om att tillföra 7,3 miljarder euro till EU:s budget 2013. Då skulle EU-parlamentet inte heller godkänna 2014 års EU-budget.[16]
  • Avstår på ett textförlag som bland annat lyder: ”… Parlamentet beklagar att medlemsstaterna fortsätter att underskatta EU-budgetens roll för och dess bidrag till en förstärkning av den ekonomiska styrningen och budgetsamordningen i hela EU. Parlamentet befarar dessutom att så låga tak i den fleråriga budgetramen avsevärt kommer att minska parlamentets handlingsutrymme i de årliga budgetförfarandena.”[17]
  • Röstar ja till betänkandet med innehåll enligt de två punkterna ovan samt krav som ”parlamentet betonar att EU:s budget bör finansieras via verkliga egna medel”, (det vill säga införande av direkta EU-skatter).[18]
  • Röstar nej till att bland annat pensionsfonder eller tjänstepensionsinstitut skall undantas från EU:s nya finansiella transferskatt.[19]
  • Röstar ja till betänkandet om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner.[20]
  • Röstar nej till att förkasta förslaget om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner.[21]
  • Röstar ja till ett betänkande om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner.[22]
  • Röstar ja till ett betänkande om innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå med bland annat innehållet: ”… Parlamentet noterar kommissionens mål att öka volymen på EU:s budget genom innovativa finansieringsinstrument. Parlamentet är övertygat om att en del av dessa inkomster skulle kunna gå till att finansiera EU:s projekt och politik så att man tar till vara det europeiska mervärdet av ovannämnda innovativa finansieringsinstrument. Parlamentet påminner om att kommissionen i sitt meddelande om en översyn av EU:s budget betraktar EU-beskattning av finanssektorn som en möjlig källa för EU att få in egna medel. Parlamentet efterlyser en bred debatt mellan EU:s institutioner, nationella parlament, berörda parter inom EU och företrädare för det civila samhället om valen av politik, om hur stor del av inkomsterna som ska allokeras till EU nivå och nationell nivå och om de olika sätten att uppnå detta. …”[23]
  • Röstar ja till att ett partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU, trots att man i valrörelsen 2009 lovat att rösta nej till dylika fiskeavtal.[24]
  • Röstar nej till att avvisa förslaget om inrättandet av EU:s kulturmärke (finns redan nationella samt UNESCO:s kulturarvsmärken). Kostnad 650.000 euro 2012-2013.[25]
  • Röstar ja till att EU skall lägga sig i frågor om subventionerat boende inom bostadspolitiken i brott mot närhetsprincipen.[26]
  • Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet att komma överens med Förenta staterna om vilken grad av öppenhet som ska råda vid förhandlingarna, särskilt i fråga om offentliggöranden av textförslag under förhandlingarnas alla faser.”[27]
  • Röstar nej till ett förslag som vill lägga till följande text: ”Europaparlamentet uppmanar rådet att offentliggöra det slutliga förhandlingsmandatet som ett tecken på en ny anda av öppenhet och insyn i handelsförhandlingar.”[28]
  • Röstar ja till förslag om starka EU-militaristiska skrivningar som till exempel ”Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att överväga ett gemensamt ägande av vissa dyra kapaciteter, särskilt kapacitet på rymdområdet, obemannade luftfartyg (UAV) eller resurser för strategiska luftbroar. Parlamentet välkomnar kommissionens arbete med att utforska alternativen för att utveckla EU-ägd kapacitet genom att utnyttja potentialen till synergieffekter för försvarsrelaterade och civila säkerhetsbehov, till exempel på områdena civilskydd och gränsövervakning.”[29]
  • Närvarande men inte röstat på EU-militaristiska skrivningar som: ” Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd till europeiska strukturer och projekt på utbildningsområdet och lyfter i synnerhet fram Europeiska säkerhets- och försvarsakademins (Esfa) bidrag till en gemensam säkerhetskultur, liksom dess potential att identifiera och utveckla kostnadsbesparande samarbetsprojekt mellan nationella institutioner. Parlamentet välkomnar rådets beslut av den 22 april 2013 att stärka Esfa genom att förse akademin med rättskapacitet /…/ Parlamentet vill se en vidareutveckling av det europeiska initiativet för utbyte av unga officerare, inspirerat av Erasmus, liksom ett deltagande i Erasmusprogrammet av utbildningsinstitutioner för europeiska militära befälhavare.”[30]
  • Avstår i omröstningen på en EU-militaristisk skrivning att lägga till följande text i punkten ovan: ” och tillhandahålla finansiering ur EU:s budget. Detta skulle kunna bli en modell för EU:s budgetstöd till andra GSFP‑strukturer, såsom Europeiska försvarsbyrån och EU:s satellitcentrum.”[31]
  • Avstår i omröstningen om ett resolutionsförslag om starka EU-militaristiska skrivningar som innehåller till exempel ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta ett kvalitativt steg i riktning mot ett europeiskt försvar genom att stärka EU:s militära strukturer i enlighet med denna resolution” och ”inrättandet av ett permanent operativt högkvarter för EU” samt ”strukturerad samordning av försvarsplaneringen”.[32]

  Läs även: (S) EU-valmanifest – förutsägbara flosklerAtt begränsa EU:s makt är tydligen en dagsfråga, Martin Schulz – EU:s ”big spender” och ”Mr Nobody” – EU-presidentkandidat med stöd av svenska (S)Schulz (S) och EU-parlamentet försöker åter starta lobbykampanj för direkt EU-skatt


  [1] 17 april 2013: Socialdemokraternas röstförklaring på Geierbetänkandet (A7-0116/2013) Ansvarsfrihet 2011: Avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

  [2] Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0311/2012). Helheten. 23/10 2012

  [3] Om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2012 för budgetåret 2012, avsnitt III – Kommissionen. Balzanibetänkandet (A7-0409/2012) 12/12 2012. Sverige röstade nej i ministerrådet.

  [4] Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0410/2012). Ändringsförslag 1. 12/12 2012

  [5] Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013. La Via/Vaughanbetänkandet (A7-0410/2012). 12/12 2012. Sverige röstade nej i ministerrådet.

  [6] Om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2013 för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen. La Viabetänkandet (A7-0287/2013). 11/9 2013. Sverige röstade nej i ministerrådet.

  [7] Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 15. 8/6 2011

  [8] Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 7. 8/6 2011

  [9] Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Ändringsförslag 11S. 8/6 2011

  [10] Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Punkt 169. 8/6 2011

  [11] Om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla. Garriga-Polledobetänkandet (A7-0193/2011). Helheten. 8/6 2011

  [12] Om rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s allmänna budget för budgetåret 2011. Jędrzejewska/Trüpelbetänkandet (A7-0284/2010). Ändringsförslag 12. 20/10 2010.

  [13] Om rådets ståndpunkt om förslaget till EU:s allmänna budget för budgetåret 2011. Jędrzejewska/Trüpelbetänkandet (A7-0284/2010). Helheten. 20/10 2010.

  [14] Om ”den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014”. De Backerbetänkandet (A7-0084/2014). Helheten. 25/2 2014

  [15] Om kommande lagstiftningsförslag om EMU. Resolutionsförslag: B7-0250/2013. Helheten. 23/5 2013

  [16] Om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Resolutionsförslag RC-B7-0334/2013 (PPE, S&D, ALDE). Punkt 4/del 2. 3/7 2013.

  [17] Om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Resolutionsförslag RC-B7-0334/2013 (PPE, S&D, ALDE). Punkt 6. 3/7 2013.

  [18] Om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen. Resolutionsförslag RC-B7-0334/2013 (PPE, S&D, ALDE). Helheten med referens till punkt 13. 3/7 2013.

  [19] Om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner. Podimatabetänkandet (A7-0230/2013). Ändringsförslag 58. 3/7 2013

  [20] Om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner. Podimatabetänkandet (A7-0230/2013). Helheten. 3/7 2013

  [21] Om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner. Podimatabetänkandet (A7-0154/2012). Ändringsförslag 40. 23/5 2012

  [22] Om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner. Podimatabetänkandet (A7-0154/2012). Helheten. 23/5 2012

  [23] Om innovativ finansiering på global nivå och på EU-nivå. Podimatabetänkandet (A7-0036/2011). Helheten med referens till punkt 29. 8/3 2011.

  [24] Om partnerskapsavtal om fiske mellan Mauritius och EU (Sánchez Presedobetänkandet A7-0127/2013) 16/4 2013

  [25] Om Europeiska kulturarvsmärket ***II. Andrabehandlingsrekommendation: Paliadelibetänkandet (A7-0331/2011) 16/11 2011.

  [26] Om subventionerade boende i EU (Dellibetänkandet A7-0155/2013). Helheten. 11/6 2013.

  [27] Om EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna. Förslag till resolution (B7-0187/2013). Ändringsförslag 36. 23/5 2013

  [28] Om EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna. Förslag till resolution (B7-0187/2013). Ändringsförslag 37. 23/5 2013

  [29] Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Punkt 34. 11/9 2013

  [30] Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Punkt 45/del 1. 11/9 2013

  [31] Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Punkt 45/del 2. 11/9 2013

  [32] Om EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter Giannakoubetänkandet (A7-0205/2013). Helheten med refererande till punkterna 54, 55 och 56. 11/9 2013