• En osund utgiftspolitik i EU

  I tider av ekonomisk kris behöver offentliga utgifter utvärderas och tillse så att de fyller sitt syfte eller avskaffas. Detta gäller inte EU:s svällande budget.

  Enligt en artikel i EUObserver  uppskattar EU:s bedrägerienhet OLAF att stölderna ur EU:s fonder uppgår till 500 miljoner euro (cirka 4,3 miljarder svenska kronor) per år. Men en hög tjänsteman i EU-kommissionen, Francoise Le Bail, uttalar sig nu officiellt och säger att det troligen handlar om miljarder euro, och inte miljoner.

  Som alltid när EU:s program skapar problem så avskaffar man inte problemen utan skapar nya EU-projekt och institutioner som skall försöka lösa dem.

  Istället för att avskaffa EU-bidrag som inte fungerar vill man nu istället skapa en EU-åklagare (European Public Prosecutor’s Office, EPPO). Detta åklagarämbete skall utreda bedrägerier i medlemsstaterna och Lissabonfördraget säger att dess mandat kan utvidgas senare. EPPO skall vara igång i början av 2015 enligt nuvarande plan.

  De flesta medlemsstater skall också ha ett lokalt EPPO-kontor på sitt territorium. Detta anses nödvändigt eftersom en del medlemsländer idag inte följer upp ledtrådar i bedrägerifall som OLAF skickar till dem. Men om medlemsländer som tar emot EU-bidrag inte följer upp misstänkta bedrägerier med dessa medel borde man istället dra in EU-stödet överhuvudtaget – en bättre och snabbare lösning.

  Danmark har begärt en opt-out från EPPO, Irland och Storbritannien är tydligen också på gång att begära det. Men vad gör Sverige? I Sverige har man av tradition ansett det vara bäst med en operativ utredande polismyndighet så att inte olika nivåer av polisutredningar motarbetar eller förhindrar varandra. Det är till exempel oklart idag vad som gäller i praktiken när EPPO har en sådan bred definition av utredande åtgärder.

  Det kan noteras att 2012 rapporterade Grekland inte ett enda fall av oegentligheter eller bedrägeri med EU:s bidrag till jordbruk, fiske och regionalpolitik i detta land.  Beror det på att man nu är extremt ärliga i detta krisens land eller att man sjunkit djupare ned i en ”låt-gå”-mentalitet?

  Se tabell längst ned i http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-720_en.htm

  Som sagt – följer inte EU-länder regelverket för utbetalningar av stöd – dra in dem. I årtionden har man sett genom fingrarna med misshushållningen med EU-bidrag – för fredens skull.

  Jan Å Johansson