• EU-parlamentet tycker till om kommande lagstiftningsförslag om EMU

  På torsdagen den 23 maj 2013 i Strasbourg antog EU-parlamentet en lång resolution (alltså bara ett tyckande) om kommande lagstiftningsförslag om EMU. Som vanligt innehåller resolutionen tyckanden om allt möjligt och alla särintressen skall få sitt tillgodosett. Krav ställs på att EU behöver större budgetkapacitet och en närmare samordning av den ekonomiska politiken skall säkras. Det är enligt EU-parlamentet några av byggstenarna för att EU skall uppnå en ”verklig finanspolitisk kapacitet”.

  Utifrån svensk debatts utgångpunkter innehöll resolutionen en hel del som ses som kontroversiellt när det gäller EMU:s och EU:s utveckling.

  Tre moderater lämnade in en skriftlig röstförklaring som ganska väl beskriver problemen i resolutionen:
  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE): ”Vid dagens votering om en resolution om kommande lagstiftningsförslag i relation till EMU valde vi att avstå vid den slutliga voteringen eftersom vi i sak är emot de förslag som kommissionen i sina två meddelanden aviserat. Resolutionstexten i sig är dock balanserad såtillvida att den slår fast att implementeringen av redan beslutade makroekonomiska ramverk – exempelvis den nya tillväxt- och stabilitetspakten, 2-packet, fiskalpakten och den europeiska planeringsterminen – är viktigare än att kommissionen lägger fram nya förslag liksom att eventuellt kommande lagförslag måste tillföra något nytt för att vara relevanta. Samtidigt går resolutionen in på detaljer kring de lagförslag kommissionen aviserat och slår bland annat fast att dessa kommer kräva en ökad budgetkapacitet vilket vi inte kan ställa oss bakom. Vid en samlad bedömning valde vi därför att avstå.”

  Resolutionen antogs med 484 ja-röster mot 107 nej-röster och 13 nedlagda röster. Kristdemokratiska EPP-gruppen, socialistiska S&D-gruppen, liberala ALDE-gruppen och gröna/regionalistiska Gröna/EFA-gruppen röstade för. Nej röstade konservativa ECR-gruppen, vänsterinriktade GUE/NGL-gruppen och EU-kritiska EFD-gruppen.

  De svenska ledamöterna röstade som följer:
  Ja: Johansson ©, Paulsen (FP), Schmidt (FP), Wikström (FP), Svensson (KD), Ludvigsson (S), Nilsson (S), Engström (PP).
  Nej: Gustafsson (V), Schlyter (MP).
  Avstår: Corazza Bildt (M), Fjellner (M), Ibrisagic (M), Hedh (S), Lövin (MP).
  Närvarande, men ej röstat: Ulvskog (S).
  Frånvarande: Hökmark (M), Färm (S), Westlund (S), Andersdotter (PP).
  Det är intressant att notera vilka som är synnerligen starka EMU-anhängare bland de svenska ledamöterna och röstar för denna resolution i statsbygget EU.
  Engström (PP) försöker tydligen odla en EU-kritisk profil men röstar ändå för resolutionen. Ulvskog (S) tar påpassligt en paus i röstandet just när denna resolution avhandlas, hon börjar rösta igen strax efter. Hedh (S), Lövin (MP) liksom Moderaterna kunde gott ha röstat nej, men man är väl rädda för vad ”kollegorna” i bänkarna skall säga.

  Noterat av Jan Å Johansson